nss-12-57e-east-africa-beam-sat-dx-reception-prodelin-450-cm

       dxsatcs logo              
     nss-12-57-e-east-africa-ethiosat-baner-final-small

 

 

                                Center of EthioSat - satellite tv service reception                                                        

                     NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam : Proving / Dokazovanie
              
                              10 985 H > 11 105 H > 11 165 H > 11 545 H (f0)

dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-monitored-frequency-list-chart

                                                                         by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                       
                                                                         (Last update date : 5.1.2022)

5.1.2022 : ETHIOSAT-Dokazovanie na f0=11 545 H_ Roman Dávid dnes dokazuje ako prvý na Slovensku každodenný stav chybovosti
CBER=1.0E-6 na ním zadefinovanej referenčnej frekvencii "f0"  v kvantite t=72 hodín,ako dôsledok ukončenia pásmového prekrytia
s BW=6,7 MHz dňa 27.12.2021 medzi dvoma nosnými v diagrame East Africa a Central Asia

►10.11.2021 : Roman Dávid dnes po prvý krát v celej pätnásťročnej histórii dokáže existenciu dočasnej výkonovej ANOMÁLIE na f=11 165 H paketu Ethiosat
so špičkou kvality až SNR=10+ dB a to na základe výsledkov kontinuálneho signálneho monitoringu v trvaní 1x72 hodín,ďalej po prvý krát prináša do praxe
satelitného príjmu formu permanentného video monitoringu v trvaní 24 hodín,ako zjednodušenú alternatívu ku grafickému zobrazenie vizualizácie kvality
a výkonu atď.....

27.10.2021 : Autor Roman Dávid sa sústredí v dokazovaní na druhú frekvenciu f=11 105 H paketu EthioSat Etiópia,na ktorej vykonáva porovnávací
test citlivosti a úrovne kvality SNR medzi dvoma digitálnymi demodulátormi Si 21662 + Si 2166D,stanovuje originálny Metodický postup pre výkon meraní
a zhromažďovania dát za účelom vyvrátenia akýchkoľvek pochybností a diskusií o reálnosti možnosti príjmu v danej zemepisnej oblasti,všetky svoje tvrdenia
verifikuje v novej forme grafu a vo video ukážkach atď.

13.10.2021 : Autor Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho
monitoringu" do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje prvú monitorovanú
frekvenciu f=10 985 H ...

►►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam-reception :  DOKAZOVANIE / PROVING

   >Autor Roman Dávid uvádza argumenty pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu<

Vychádzajúc z princípov matematickej logiky a logického uvažovania sa pokúsim na základe účinných argumentov vymedziť obsah mnou používaných
pojmov,alebo tiež fyzikálnej terminológie a následne tým odôvodniť aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do teórie a praxe
satelitného príjmu.Osobne preferujem fyzikálny pohľad na problematiku (ako pohľad s vyššou,alebo autorskou pridanou hodnotou s prvkami logiky a filozofie)
nie elementárny pohľad,ktorý by som musel stavať hlavne na rovniciach z cudzích zdrojov,pretože čím užšia/zložitejšia je cesta k poznatkom a k chápaniu
danej problematiky,tým je nižšia pravdepodobnosť že tú cestu niekto nájde a začne po nej kráčať
.Predchádzajúca myšlienka reprezentuje len jeden z mnohých
princípov môjho chápania didaktiky,ktorú sa snažim realizovať voči mojim čitateľom.
Pre tých,ktorí nechápu obsah mojich predchádzajúcich slov,alebo tiež nevidia žiadny rozdiel medzi vedou a pavedou,medzi dokázateľne stabilným príjmom
a náhodným alebo nestabilným LOCKOM to bude len "Ďalšia a bezobsažná hra slov,ktorá im nič nehovorí".Ovšem pre tých z nás,ktorí si obľúbili fyziku
demonštrovanú v logike uvažovania a dokazovanie vo forme "Pravdy vizualizovanej do priebehov signálneho monitoringu" v kvantitách 2x24 alebo 2x48 hodín
(v prípade referenčnej frekvencie "f0"),platí že ste na správnej adrese a už ste pochopili filozofiu princípu "Niet vedy bez dôkazu" a tiež že jedine
nespochybnitelný dôkaz definuje jasnú hranicu medzi výsledkom pochádzajúcim z úspešnej vedecko-výskumnej činnosti a "výsledkom" pochádzajúcim
z náhodnej,alebo krátkodobo-prezentujúcej sa špičky v signálnej intenzite,s rôznou podstatou vzniku a dĺžkou trvania_často označovaná pojmom DX.

Čo je to "Signálny monitoring" a aký má význam jeho použitie :

Je tým najvhodnejším analytickým nástrojom,ktorý vizualizuje alebo premieta do grafu (alebo tiež do "kvázi" súradnicového zobrazenia) všetky
okamžité zmeny kvality a intezity signálneho výkonu,ako sú

a,Q _ kvalita vyjadrená v percentách_ %
b, SNR_kvalita vyjadrená odstupom signálu od šumu-v bezrozmernej jednotke decibel (dB),ktorá nám poslúži na kvantifikáciu pomeru medzi signálom a šumom
c, Level_úroveň výkonu signálu so záporným znamienkom,typicky od -35 dBm do -45 dBm počas dňa,v jednotke decibel miliwatt (dBm)

za jednotku času "t",v tomto prípade minimálne 48 hodín a v konečnej fáza tak vytvorí signálny model príjmu v danom zemepisnom bode,
s daným priemerom sekundárneho žiariča "D".

Z grafu signálneho monitoringu je možné presne odvodiť :

1, priebeh alebo stav kontinuity,alebo diskontinuity LOCKU monitorovanej nosnej pri jej výpadkoch za daný časový úsek,ktorý je určený stopkami
v ľavom dolnom rohu a druhou pomocnou "časomierou" pre rôzne časové pásma.Softvér presne zaznamenáva špičku kvality monitorovanej nosnej SNR
a presný čas a dátum jej výskytu.Priebehy zmien v okamžitej kvalite príjmu nedemonštrujem na sýtoružovom priebehu "SNR" určenom tvorcom SW,
ale z dôvodu neporovnateľne vyššej detailnosti zmien na zelenom priebehu demonštrujúcom úroveň intenzity výkonu_Level (dBm).

2, nie len prítomnosť pixelácie v obraze ale aj jej stupňa,alebo miery rušenia výsledného obrazového vnemu na základe frekvencie opakovania
prepadov modrého priebehu kvality "Q".V závislosti od toho,ktorú hladinu priebeh "Q" atakoval pri páde platí vzťah : čím nižšie priebeh
kvality "Q" padne,tým viac je tým pádom narušená kontinuita obrazového vnemu,z dôvodu trhania a pixelácie obrazu
a v závisloti od dĺžky trvania
pádu priebehu "Q" môže ale aj nemusí dôjsť k následnej strate kontinuity LOCKU monitorovanej nosnej. Pochopitelne,každý výpadok je nutné odborne
posúdiť a rozlišovať medzi len zdanlivým výpadkom v kvalite alebo v kontinuite priebehu z dôvodu dočasnej prítomnosti napríklad hmyzu alebo vtáctva v ústí vstupu
primárneho žiariča,prípadnou signálnou anomáliou (budem jej venovať osobitnú rubriku) a reálnym výpadkom z dôvodu nedostatočnej signálnej kvality/rezervy.

Signálny monitoring tak vo výsledku poskytuje detailný a hlavne pravdivý (neskreslený) pohľad,ktorý vylučuje akúkoľvek diskusiu,rôznosť hodnotení
a pohľadov o stabilite,aleb nestabilite príjmu
v danom zemepisnom mieste,o výške kvality ako aj o okamžitých zmenách v signálnej rezerve,o prítomnosti
alebo neprítomnosti pixelácie atď.Kedže aj samotná veda je plná omylov (ale aj nevedomých/vedomých zavádzaní v prípade že sa jedná o veľký "balík peňazí",
kde ideálnym prostriedkom k tomuto "balíku" je vyvolávanie permanentného strachu a obáv napríklad zo smrti
...),musel som si zvoliť práve tento analytický nástroj,
ktorý na (ne)podobnom princípe ako seizmograf zaznamenáva (okamžitú veľkosť,silu a priebeh sezmických vĺn pri zemetrasení),tentoraz nie na valec,ale do "kvázi"
súradnicového zobrazenia X/Y , alebo slovníkom diferenciálnej geometrie povedané do dráh pohybujúcich sa bodov/kriviek/priamok za presne danú časovú jednotku,
ktoré v konečnom dôsledku definujú mieru úspešnosti mojej vedecko-výskumnej činnosti ako takej.Iste chápete Vážení čitatelia  že túto formu prezentácie,
postavenú na princípe dokazovania v signálnom monitoringu v dostatočne dlhej kvantite si zvolí len ten,kto nemá záujem a ani dôvod skreslovať,
alebo manipulovať s realitou satelitného príjmu,ktorá je odvodená od jeho vedomostí a skúseností. (nie od náhodne opakujúcej sa špičky signálneho výkonu)

               > 1, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=10 985 MHz_H  : Paket Mediavision UAE <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=10 985 MHz_H" (TP EAH1) : PF Prodelin 450 cm dňa 4.10.2021

hodnotenie analýz : na základe aktuálneho výsledku signálneho monitoringu z prvého októbrového týždňa roku 2021 môžem potvrdiť že nasledovné analýzy
demonštrujú typický,alebo takmer každodenne (95%+_od stavu počasia atď.) sa opakujúci stav špičky kvality na monitorovanej frekvencii s reálnou rezervou
v kvalite od 3 do 5 dB (jednotka Noise Margin) v závislosti od času vykonávania meraní 

                        dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-spectrum-analysis-4-10-2021- 
                    

          10 985 H_BBC World News                             DVB-S2 analýza kvality                                   obsadenie TS
dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-BBC-01  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-quality-anylysis-02   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-nit-anylysis-03                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 48 hodín

                PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f=10 985 MHz_H : Mediavision UAE
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 48 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 48  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 1.10.2021 do 3.10.2021

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté vlnovodné riešenie > LNB SMW_PLL s LOF stabilitou +/- 25 kHz ...

                                              NSS 12 na 57,0°E : Vyžarovací diagram East Africa / Východná Afrika
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                        
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : ses.com

                 nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n                                     

APLIKOVANÁ METODIKA,alebo spôsob a postup výskumu : uvediem postupy od ktorých sa dištancujem,z dôvodu že sú v mohutnej miere využívané
u všetkých ostatných,prevažne amatérsko-nadšeneckých diskusných skupín z oblasti satelitného príjmu,ktoré sa nevenujú vedecko-výskumnej činnosti
a slúžia hlavne (a často nechtiac) len k zavádzaniu a ku skresľovaniu reality satelitného príjmu vo význame : "Všetko mi ide oveľa lepšie ako jemu
s mojou parabolou s priemerom 210>240>300>350+ cm"
a u začiatočníkov,teoretikov alebo len problematiku nechápajúcich čitateľov tým vzbudzujú falošnú
predstavu o jednoduchej a len zdanlivo stabilnej dostupnosti signálov s výkonom nižším ako 30 dBW
so spomenutým priemerom apertúr ?!
Iste aj Vás Vážení čitatelia hneď napadne niekoľko "prezývok" mimoriadne aktívnych prispievateľov,ktorým sa dlhé roky darilo úmyselne,ale aj neúmysledlne
(vo svojom amatérskom chápaní problematiky) zavádzať (klamať) širokú verejnosť
a tým pádom skresľovať realitu satelitného príjmu.K tomu že často len
kopírovali moje texty a poznatky ku ktorým som sa dopracoval dlhoročnou výskumnou činnosťou (samozrejme bez toho že by uviedli zdroj) alebo sa len snažili
neúspešne vyrobiť kópie mojich systémových riešení sa teraz nebudem vyjadrovať , pretože sa dokážem odosobniť a povzniesť sa NAD tieto primitívne
"ľudské" pohnútky (vo význame "chcem druhému škodiť v diskusii pod vymyslenou prezývkou") a pochopiteľne nikdy neodhalím mená  reálne žijúcich osôb
ktoré sa maskovali  "prezývkami/nickname"
v rôznych diskusiách z dôvodu že tu úspešne budujem teraz už najväčšie vedecko-výskumné centrum venované
satelitnému príjmu v Európe,Afrike ...
a zatiaľ nemám tú ambíciu začať budovať centrum pre riešenie,výskum a dokazovanie duševných chorôb obyvateľstva
a medziľudských konfliktov vo význame "Mediátora a parapsychológa,ktorý rieši spory a konflikty na základe jeho priam nadprirodzených schopností"
.

+ osobná poznámka pod čiarou na konci,ktorá nesúvisí s publikovaným obsahom : *

1,Dištancujem sa od zavádzajúcej metodiky postavenej na typicky niekoľkomesačnom alebo niekoľkotýždňovom čakaní a následnom zhromažďovaní výsledkov meraní,
ktorá je postavená len na náhodne sa opakujúcich špičkách výkonu čo je dôvodom prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring 2x24 alebo 2x48 hodín (pre f0)
ako prostriedok k demonštrácii nie k ukrývaniu reality o skutočnej forme a kvalite analyzovaného signálu.Na základe dátumov (ale aj v tej dobe vysielaného TV obsahu)
zo zverejnených analýz je dokázané že všetky,v tejto rubrike uverejnené výsledky,asociované s f=10 985 H boli reálne zhromažďované v úseku presne piatich dní
od 1.10 do 5.10.2021 čiže nie sú "manipulované" výsledkom dlhodobého čakania na náhodne sa opakujúcu výkonovú špičku.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry : 
prevažne 3/8 malá oblačnosť    
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  48 hodín a  30 minút                    

Analýza signálneho monitoringu : dosiahol som exemplárny stav odvodený od relatívne vysokej a  celodenne demonštrujúcej sa rezerve v signálnej kvalite od približne
troch do piatich decibelov (jednotka meraní : Noise margin),ktorá pochopiteľne vylučuje možnosť prítomnosti  čo i len jednej pixelácie v obraze.Kvalita príjmu počas celého
dňa oscilovala v rozsahu od približne MER=7,1 do MER=9+ dB.

                                                                          TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=9,3 dB                                                                                          
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 48 hod. : 30 min. : 40 sec.                                       
                                                                                           od 1.10.2021 do 3.10.2021    

              dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-48h-pf 450cm-1-3-10-2021-n                                                                                       
                                                                           > Priebežný stav signálneho monitoringu <
                06:15                                    15:04:24                               24:08:11                                40:08:51                               48:11:29             
dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-01a   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-02a    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-03a    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-04a    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-05a                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                   
     
                   watch video   watch video       watch videowatch video                                                                   
                                1.10.2021                            2.10.2021                                      2.10.2021                                3.10.2021

+ osobná poznámka pod čiarou,ktorá nesúvisí s publikovaným obsahom : *

Občas mám ten pocit že ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia priam priťahujem (alebo pútam na seba,bez toho že by som poznal príčinné súvislosti
alebo nexus causalis tohto stavu) a to je dôvod prečo nemám účet pod vlastným menom v tých najznámejších komunikačných aplikáciách a dôvod prečo som
musel zmazal pôvodne verejne uvádzané telefónne číslo na mňa . Doteraz si pamätám ako som sa v minulosti nemohol zbaviť niekoľkých  takto "duševne postihnutých
spoluobčanov a stalker-ov v jednej osobe", ktorí si vo svojej "Nekonečnej Nevedomosti" namýšľali že si zo mňa urobia svoju "WooDoo Bábiku" , nepoznajúc princíp,
ktorý sa napĺňa v mojom svete,ale NIE v ich svete :
Čím viacej ihiel napichajú do bábiky s úmyslom škodiť mi,alebo ma ohovárať atď. ,tým väčšiu spravodlivosť na seba privolávajú a tá ich navštívi v tom najmenej
vhodnom okamihu života !
Ako perličku v kontexte tejto témy spomeniem že dokonca jeden takto duševne postihnutý spoluobčan pri telefonovaní na moje verejné číslo
používal hlasový enkodér,alebo menič hlasu (jeden krát mal hlas robota zo skladby "The Robots" od skupiny Kraftwerk,inokedy hlas rozprávkovej postavičky ...)
aby som pôvodcu týchto vyhrážok a osočovaní nemohol na prvé počutie rozpoznať.

                                                                                                                                                

               > 2, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=11 105 MHz_H  : EthioSat Ethiópia <

⇒ Autor Roman Dávid navrhol originálny metodický postup meraní a zhromažďovania dát za účelom vyvrátenia akýchkoľvek pochybností
a diskusií o reálnosti možnosti príjmu v danej zemepisnej oblasti a jeho vedecko-výskumné centrum je bez najmenších pochybností tým úplne
prvým a jediným v Európe,Afrike,Ázii ...,ktoré začalo publikovať  VERIFIKOVANÉ alebo DOKÁZATEĽNÉ výsledky satelitného príjmu na základe výsledkov
kontinuálneho signálneho monitoringu v kvantitách 24/48/72 hodín.
Je to nutné spomenúť ,aby každý pochopil že nie som len X-tý , alebo
"už tridsiaty tretí v poradí " ktorý opäť len niečo opakuje a kopíruje ako Papagáj a plagiátor v jednej osobe (napríklad slávny Alex s extra vysokým zvieracím IQ_RIP) ,
ale som tým vôbec prvým v Európe,Afrike..., ktorý začal všetky svoje výsledky výskumov dokazovať a prešiel tým od subjektívneho a veľmi často
nepresného až zavádzajúceho hodnotenia k dokázatelným alebo relevantným výsledkom (faktom),na ktorých je možné postaviť  a demonštrovať
vedeckú-výskumnú činnosť v oblasti vlnovej fyziky a vysokofrekvenčnej techniky.

►Metodický postup : ak signálny reťazec generuje trvalo nízku ale každodenne demonštrujúcu sa signálnu rezervu s aplitúdou len od 0,8 do 2 dB
pri príjme paketu EthioSat z f=11 105 H,potom musí byť základom Metodického postupu pre výkon meraní dostatočná kvantita alebo dĺžka signálneho
monitoringu , v tomto prípade som ju stanovil na t=1x72 hodín.
Znamená to že správne zvolenou metodikou meraní vylúčim možnosť akejkoľvek
manipulácie alebo zavádzania satelitnej verejnosti,ktorá sa v masívnej miere dodnes využíva a je tvorená z nasledovného postupu,ktorý pre poriadok zopakujem
z mojej predchádzajúcej stati  : zavádzajúca (podvodná) metodika je tvorená  v závislosti od priemeru aplikovanej apertúry na spravidla
         niekoľko mesačnom / niekoľko týždňovom / niekoľko dňovom / niekoľko hodinovom čakaní a následnom zhromažďovaní výsledkov meraní,
ktoré vychádzajú  len z náhodne sa opakujúcich špičiek výkonu,čo je dôvodom prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring 1x72 hodín ako
                      prostriedok k demonštrácii , nie k manipulovaniu reality o skutočnej forme a kvalite analyzovaného signálu .

                                                                                                                                                  

► METODICKÝ POSTUP zvolený konkrétne pre frekvenciu f=11 105 H :  EthioSat Ethiópia

14.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_sústavný monitoring signálnych parametrov od 19:20 SEČ
15.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_sústavný monitoring signálnych parametrov
16.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_sústavný monitoring signálnych parametrov
17.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_sústavný monitoring signálnych parametrov do 19:30 SEČ
18.10.2021 > Si 2166D+OpenW_začiatok video monitoringu kritického úseku s najnižšou signálnou rezervou od 18:00 SEČ
19.10.2021 > Si 2166D+OpenW_koniec video monitoringu kritického úseku o 00:15 SEČ
22.10.2021 > Metek HD_analýza frekvenčného spektra horizontálneho vektora vlnenia od 10 950 do 11 200 MHz
                   > Si 2166D_koncentrácia dát do rubriky "Analýza kvality príjmu"
24.10.2021 > Si21662+Si2166D_porovnanie dvoch digitálnych demodulátorov + IMG v nadväznosti na hodnoty "SNR"
25.10.2021 > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f=11 105 H"
26.10.2021 > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f=11 105 H"
27.10.2021 > uverejnenie

                                                                                                                                                  

Na úvod v krátkosti zhrniem mnou (v predchádzajúcej stati) zadefinovaný metodický postup vedecko-výskumnej činnosti,konkrétne
sa jedná o postup pre koncentráciu a následnú sumarizáciu nameraných dát,pretože ten by mal viesť k výsledkom,ktoré sa čo najviac
približujú skutočnosti/realite demonštrovanej v signálnom modele v danej výkonovo/zemepisnej lokalite príjmu (Lučenec).Metodický
postup meraní som derivoval v nadväznosti na typickú výšku signálnej rezervy (medianus/stred),ktorá konkrétne na transpondére
TP EAH 3_f=11 105 H cyklicky a celodenne osciluje v nízkej amplitúde od 0,8 do 2 dB už viac ako 2 mesiace.
Hodnotenie "typická" treba
vnímať vo vzťahu k relatívne krátkemu obdobiu dvoch mesiacov,počas ktorých sústreďujem moje výskumné aktivity konkrétne
na vyžarovací diagram "Východná Afrika objektu NSS 12 na 57,0°E. Zhrnuté a podčiarknuté,dnes Vám na základe výsledkov jedného
a permanentného signálneho monitoringu v dostatočnej dĺžke 72 hodín dokážem (na základe grafov a video ukážok) že som v praxi
satelitného príjmu naplnil signálny model tvorený jedným konštantne prítomným LOCKOM  nosnej na f=11 105 H s dokázateľne
dosiahnutým stavom bez jedinej pixelácie v obraze v minimálnej/typickej kvantite od 17 ale vo výnimočných prípadoch až do 24 hodín
denne_konkrétne dňa 14.10.2021
.Metodický postup pozostávajúci z aplikácie dostatočne dlhej časovej kvantity 72 hodín pre signálny
monitoring je v priamom vzťahu s reálne ! mimoriadne nízkou ! ale ako Vám dnes dokážem každodenne demonštrujúcou sa amplitúdou
signálnej rezervy.
Na akékoľvek kategorické stanoviská,vo význame "S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sa zajtra naplní jeden
z troch cyklov (3x24) priebehov vývoja vzťahu "SNR" na "t" je po dvoch mesiacoch mojich výskumov pochopiteľne priskoro
z dôvodu
že objektívnosť,istotu v tvrdeniach a nadhľad v danej problematike získam až s dostatočne dlhým časom výkonu výskumov.

►Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=11 105 MHz_H_Ethiosat" (TP EAH3) : PF Prodelin 450 cm

                       dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-spectrum-analysis-22-10-2021-n                         

Téma zadania pre praktické cvičenia : na príklade porovnania dvoch digitálnych demodulátorov                                     
                                                   Si  21662 + Open ATV 6.1 _Octagon SF-4008 4K
                                                   Si 2166D + Open ATV 6.4 _ uClan Ustym 4K PRO TWIN S2X

a, demonštrujte dosiahnutie plne porovnatelných výsledných hodnôt kvality príjmu v jednotke "SNR" na frekvencii f=11 105 H EthioSat
b, vo video ukážke demonštrujte prítomnosť stabilnej formy LOCKU nosnej na f=11 105 H s cyklicky sa opakujúcou pixeláciou obrazu
v časovom úseku od približne 19:00 do 00:00 SEČ takmer každý deň,ktorá v prevažnej miere nijako neruší kontinuitu vnímania obrazového vnemu

⇒ aj napriek tomu že vzorkovacia frekvencia stavov obrazovky je identicky zadefinovaná na t=1 sekunda pre oba sat. príjimače,čas spustenia
vzorkovania nebol vykonaný synchrónne,čo môže viesť k mylnému záveru že dosiahnuté hodnoty kvality sú neporovnatelné.To ale nijako nemení
fakt že nielen zo subjektívneho hľadiska vizuálneho vnemu obrazu,tak aj analýza oscilujúcej amplitúdy kvality z dvoch zdrojov potvrdila že tieto hodnoty
sú plne porovnatelné a permanentne oscililujú v rozsahu od SNR=6,2 do 7,2 dB v typickom rozsahu minimálne 17 (22-24 hodín) denne bez jedinej pixelácie

_pozri na signálny monitoring.

→ poznámka č.1 : TV stanica NBC Ethiopia neustále vysiela informáciu o jej prenosových parametroch na informačnej lište,
                             čo len dokazuje že tu skutočne analyzujem satelitné vysielanie z NSS 12 určené pre východnú Afriku na  f=11 105 H .

       dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-silicon-labs-comparison-01  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-silicon-labs-comparison-02   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-silicon-labs-comparison-03                                  

→ vymyslel som jednoduchú a zrozumitelnú forma vizualizácie kvality príjmu do jednoduchého grafu vo vzťahu k celkovej kvantite času signálneho monitoringu t=72 hodín                                                                                                                                               
 - graf a jaho farby determinujú časový úsek stabilného príjmu bez jedinej pixelácie ale aj prítomnosť pixelácie,spravidla v úseku od 20:00 do 00:00 SEČ -

                dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-72h-pf 450cm-table-n        

→ vývoj zmien okamžitej kvality príjmu v jednotke SNR za jednotku času t=72 hodín

                dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-72h-pf 450cm-table-quality-n                                                                   

                Si  21662 + Open ATV 6.1 _Octagon SF-4008 4K   proti   Si 2166D + Open ATV 6.4 _ uClan Ustym 4K PRO TWIN S2X
 
video demonštrácia dosiahnutia plne porovnatelných výsledných hodnôt kvality príjmu v jednotke "SNR" na frekvencii f=11 105 H EthioSat
                   24.10.2021 > Si21662+Si2166D_porovnanie dvoch digitálnych demodulátorov + IMG v nadväznosti na hodnoty "SNR"                                                                          
            ...    

→ video ukážka v dĺžke 6 hodín demonštrujte prítomnosť stabilnej formy LOCKU nosnej na f=11 105 H s cyklicky sa opakujúcou pixeláciou obrazu
v časovom úseku od približne 19:00 do 00:00 SEČ takmer každý deň,ktorá v prevažnej miere nijako neruší kontinuitu vnímania obrazového vnemu

→poznámka č.2 :
pri video monitoringu sa občas stáva že sa vzorkovanie stavu obrazovky zacyklí/zamrzne na dlhší interval ako t=1 sekunda                    
→poznámka č.3 : TV stanica Russia Today News takmer kontinuálne vysiela aktuálny čas na informačnej lište,čo je spolu s vysielaným obsahom ďalším verifikačným
                             faktorom v otázke aktuálnosti video záznamu vykonaného dňa 18-19.10.2021

                                       
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f=11 105 MHz_H : EthioSat Ethiopia
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 14.10.2021 do 17.10.2021

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté vlnovodné riešenie > LNB SMW_PLL s LOF stabilitou +/- 25 kHz_13V

                                              NSS 12 na 57,0°E : Vyžarovací diagram East Africa / Východná Afrika
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                        
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : ses.com

                 nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n                                     

                                                                                                                                                                                                                               
►Stav atmosféry : 
prevažne jasno 1/8 alebo len 3/8 malá oblačnosť    
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín                  

Analýza signálneho monitoringu :  dokázateľne som dosiahol jeden spojitý priebeh LOCKU nosnej na f=11 105 H v kvantite t=72 hodín bez jediného výpadku,
čo nie je výnimočný ale typický stav príijmu za posledné dva mesiace.Na základe grafu vizualizácie kvality príjmu je nespochybnitelné že každý deň sa v dĺžke
minimálne 17 ale výnimočne až 24 hodín demonštruje stav príjmu bez jedinej pixelácie v obraze aj napriek trvalo nízkej rezerve v kvalite príjmu od 0,8 do 2 dB.
(moje predchádzajúce tvrdenie platí pre sat. prijímače,ktoré obsahujú digitálne demodulátory Silicon Labs 21662+2166D atď...)

                                                                          TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=7,2 dB                                                                                          
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 10 min. : 37 sec.                                       
                                                                                           od 14.10.2021 do 17.10.2021    

          dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-signal-monitoring-72h-pf 450cm-n                                                                             

                                                                                                     
                                      > Priebežný stav kvality príjmu počas signálneho monitoringu od 14 do 17.10.2021 <

                             14.10.2021                                           15.10.2021                                                15.10.2021                                              16.10.2021
   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-14-10-2021-01 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-15-10-2021-01 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-15-10-2021-02dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-16-10-2021-02     
                           16.10.2021                                           17.10.2021                                                 17.10.2021                                              17.10.2021    
   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-16-10-2021-03  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-17-10-2021-01dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-17-10-2021-02dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-17-10-2021-04      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     watch video   watch video  watch video watch ethiosat watch video                                                                 
                  14.10.2021                            15.10.2021                            15.10.2021                           16.10.2021                              17.10.2021

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

               > 2, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=11 165 MHz_H  : EthioSat Ethiópia <

                                                                 

*poznámka č.1 : po prvý krát v celej pätnásťročnej histórii vedecko-výskumného centra Czech & Slovak DX Satellite Club (2006+) Vám dnes na základe výsledkov
permanentného signálneho monitoringu v dĺžke 1x72 hodín nespochybnitelne dokážem existenciu,v praxi satelitného príjmu,výnimočného javu takzvanej
"ANOMÁLIE" v diagrame "Východná Afrika"družice NSS 12 na 57,0°E.
Jej prevažne krátkodobé prejavy (ale vo výnimočných prípadoch aj rádovo niekoľko týždňov)
sú symptomatické s dejmi,s ktorými sa väčšina z nás a úplne bežne aj dnes stretáva v terestriálnej forme šírenia signálov TVR. (v detstve som sa intenzívne venoval
terestriálnej forme diaľkového príjmu rádiových signálov s vlnovou dĺžkou "λ" od 3,43 do 2,77 m,intenzívne som pracoval na svojpomocnej výrobe 14-prvkovej
a vysoko-smerovej antény so ziskom až G=11 dB podľa vzoru "JÄGER WELLE" s výnimočne dobrým potlačením postranných lalokov a s celkovou dĺžkou 2,85 m )

*poznámka č.2 : na základe niektorých názorov,že nie pre každého z nás je forma vizualizácie kvality satelitného príjmu v grafe signálneho monitoringu tou plne zrozumitelnou formou
k demonštrácii dosiahnutých výsledkov,Vám dnes po prvý krát v celej pätnásťročnej histórii vedecko-výskumného centra Czech & Slovak DX Satellite Club (2006+) predstavujem
formu takzvaného permanentného video monitoringu v celkovej dĺžke 24 hodín_ 3 videá s dĺžkou 8 hodín,na základe ktorej,aj úplný laik pochopí to čo signálny monitoring
demonštruje v grafe .

+ poznámka na záver ***

⇒Úvod : Vychádzajúc z priebehov permanentného signálneho monitoringu frekvencie f=11 165 H za časovú jednotku 100 hodín+,ale aj na základe mojich
výskumov za posledné dva mesiace,môžem potvrdiť že do množiny cyklických ale aj necyklických (príležitostných) zmien v stavoch miním a maxím
vo vývoji signálnej kvality v danej časovej jednotke nemôžem zaradiť z fyzikálneho pohľadu výnimočný signálny jav,ktorý svojím priebehom a dĺžkou trvania
môžem zaradiť do kategórie ANOMÁLIA ,alebo tiež  vysoká odchýlka od normálneho stavu v danom zemepisnom bode meraní a výskumov.

Dnes to bude po prvý krát,keď Vám dokážem pravdivosť mojich predchádzajúcich tvrdení súvisiacich s výskytom krátkodobých a mimoriadnych špičiek
intenzity výkonu v príjmovej zóne "Out od footprint" s anomálne vysokou amplitúdou,typicky od 5 do 10+ dBW,
ktoré v závislosti od výberu transpondéra následne
otvárajú možnosť dočasného príjmu už s priemerom sekundárnych žiaričov od 200 do 400 cm v rôznych častiach strednej Európy z diagramu
Východná Afrika objektu NSS-12 na 57,0°E a i. objektov.To čo som doteraz len tvrdil , na základe výsledkov mojej dlhoročnej výskumnej činnosti,
Vám dnes konečne aj nespochybniteľne dokážem Vážení čitatelia,lebo tieto javy sa v satelitnej praxi
nepravidelne a s rôznou intenzitou vyskytujú
a na práve týchto anomálne vysokých a len krátkodobých výkonových špičkách je postavená prezentácia existencie väčšiny len zdanlivo  "výnimočných výsledkov
satelitného príjmu" v zónach "Out of footprint" s relatívne malým priemerom apertúry typicky od 200 cm+ (je ich plný internet).
Nasledujú moje citácie,ktorých pravdivosť som doteraz ani jeden krát nedokázal,pretože jedným zo základných atribútov ANOMÁLIE ako takej
je nemožnosť stanoviť akúkoľvek predikciu jej výskytu a dĺžky trvania v danom zemepisnom mieste meraní.
(polopate povedané doteraz som nemal
ani jeden krát zapnutý kontinuálny signálny monitoring,ktorý by nepochybne dokázal jej výskyt,pretože nepatrí do množiny cyklicky sa opakujúcich
signálnych dejov a môže sa opakovať s frekvenciou 2x za mesiac,ale aj 1x za rok)

citácie autora Romana Dávida :

►1,Astra 2G : signálna intenzita v príjmovej zóne s atribútom "Out of footprint" neustále osciluje a krátkodobo a pri neštandardných signálnych podmienkach,
napríklad.dočasnej anomálie,je možné namerať vyššiu signálnu kvalitu aj na výstupe z paraboly s D=250 cm ako na výstupe z paraboly s D=450 cm
na identickej frekvenii a v rovnakej zemepisnej oblasti,
ovšem v štandardne nízkych výkonových intenzitách,alebo inak v neanomálnom signálnom stave.
Tento princíp už doteraz využilo,alebo lepšie povedané zneužilo množstvo jednotlivcov na zavádzanie verejnosti v rôznych diskusiách ale aj v článkoch
po celom internete.Jedná sa v prevažnej väčšine o takzvaných "čakateľov na špičku v signálnej intenzite",vo význame "v danej zemepisnej lokalite
neštandardný signálny stav-takzvanú anomáliu",ktorá im krátkodobo umožní dosiahnúť na signály,ktoré by za bežných signálnych intenzít nikdy stabilne
nezachytili s ich priemerom paraboly! Pochopiteľne nič by sa nestalo,ak by takzvaný čakateľia na signálnu špičku jasne uviedli že tieto fotky sú v podstate
a len dielom náhody alebo netypických a krátkodobých signálnych stavov.....ovšem svedomitosť a charakternosť u týchto jednotlivcov skrátka nehľadajte.
Vážení čitatelia,v mojich predchádzajúcich vetách hľadajte odpovede na otázky,ktoré ste mi kládli už mnohokrát,citujem znenie jednej z nich :
"Ako mohol dosiahnúť ten fanúšik XY (ktorý sa rád chvastá všade-tade po diskusiách aké "výnimočné výsledky príjmu" dosiahol s relatívne malým priemerom
paraboly) na ten citujem "neuveritelne" slabý signál s jeho priemerom paraboly len D=210 cm alebo len 240 cm alebo 270 cm,keď Vy odporúčate minimálny
priemer paraboly D=450 cm ?

poznámka : z hľadiska priebehu porovnatelný stav ANOMÁLIE v intenzite výkonu alebo jeho skokového rastu,aký dnes dokazujem na objekte NSS-12,
som doteraz nikdy nezaznamenal na sústave troch družíc Astra 2E/2F/2G na 28,5°E v britskom vyžarovacom diagrame a naopak na sústavách družíc
Amos 3/7 , Al Yahsat 1 atď. som porovnatelné anomálne stavy zaznamenal už niekoľkokrát,aj keď nie dôkazne na základe kontinuálneho signálneho monitoringu
ale na základe výsledkov nasledovných analýz signálnej kvality,ktorá nespochybnitelne dokazuje príjem v podmienkach práve prebiehajúcej ANOMÁLIE z vyžarovaciaho
diagramu Stredný východ_Middle East objektu Amos 7 na 3,9°E v meste Lučenec.Opäť,z dôvodu že nedisponujem relevantnými dátami o rozsahu zemepisného pokrytia
tejto výkonovej anomálie (len lokálne/regionálne pokrytie respektívne celoeurópske ai. možnosti) v stredoeurópskych príjmových podmienkach,nedokážem zaujať
akékoľvek relevantné stanovisko v otázke príčin vzniku tohto reálne popísaného javu,viď. moja nasledovná prezentácia z družice Amos 7

►ANOMÁLIA V SATELITNEJ PRAXI príjmu z družice Amos 7 v strednej Európe_ citácia autora Romana Dávida

STAV CHYBOVOSTI CBER<1.0E-07 v diagrame "MIDDLE EAST" družice AMOS 7 na 3,9°W v strednej Európe ako jednoznačný dôsledok limitne dostupnej
SIGNÁLNEJ ANOMÁLIE mimoriadneho rozsahu,ktorú dnes autor Roman Dávid v premiére definuje ... pokračovanie

Z podstaty slova anomália ako výrazná odchýlka od normálu dnes vysvetlím a zadefinujem  pojem "SIGNÁLNA ANOMÁLIA" v praxi družicového príjmu
KU pásma,ktorú som identifikoval na satelite Amos 7 na 3,9°W dňa 16.8.2020 a budem analyzovať a demonštrovať signálne a kvalitatívne stavy respektíve
limitne alebo dočasne dostupné signálne špičky (maximá),ktoré stav signálnej anomálie krátkodobo sprevádzajú a v praxi umožňujú dočasne
dosahovať plne porovnatelné až ekvivalentné úrovne kvality príjmu v Európskom ako aj v Stredovýchodnom vyžarovacom diagrame (Middle East)
a to v zemepisných podmienkach strednej Európy (konkrétne v mieste príjmu mesta Lučenec).

Polopate povedané : na výstupe z prvého sekundárneho radianta s priemerom D1=60 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z európskeho vyžarovacieho
diagramu
s typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=56-58 dBW som dosiahol alebo nameral plne porovnatelnú kvalitu príjmu vyjadrenú stavom CBER<1.0E-7
(hovorím o kanálovej chybovosti CBER za QPSK demodulátorom pred nie "post" Viterbi korekciou,prakticky je to matematicky vyjadrený stav zodpovedajúci signálnej
stabilite) ako som dosiahol na výstupe z druhého sekundárneho radianta s priemerom D2=450 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z vyžarovacieho diagramu
Stredný východ (Middle East)
s neporovnatelne nižšou typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=28-32 dBW v regióne Stredná Európa nasmerovaného
na identický satelit Amos 7.

Analýza v trvaní 6 dní jednoznačne potvrdila,že moje posledne publikované výsledky na f1=11 113 MHz H_KAN/MAKAN Izrael
+ f2=11 541 MHz H_Shalom tv ...patria do kategórie príjmu v limitne prítomnej signálnej anomálii na družici AMOS 7 a nemôžem ich
kategorizovať ako satelitný príjem v štandardných alebo typicky prítomných výkonových stavoch v mojej zemepisnej oblasti,
na základe ktorých by som mohol definovať model signálnej dostupnosti.

         - zber dát z frekvenčného spektra H vektora som kontinuálne vykonával 17.8.2020 od 18:00 do 18:35 CET -
                                                               - ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -

    17.8.2020_18:09 CET : Amos 7-3.9°W_11 541MHz-H : stav chybovosti CBER-S<1.0E-06 ako dôsledok
    práve prebiehajúcej signálnej anomálie mimoriadne veľkého rozsahu,pretože typická,alebo každodenne dosiahnutelná
    amplitúda ne-kvality koreluje so stavom CBER-S>1.0E-02 !

   
  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-002     dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-003               

  - OPEN ATV 6.1 img/Octagon SF 4008 -            - TBS 5925 + EBS pro -                         - ONLINE Video proof_mp4 -
 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-octagon-openatv-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-002        dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-003                                                                                          ►2,Amos 3 : "identickú hodnotu kvality napríklad MER=8 dB na f0=10 926 MHz_V_Amos 3 na 4,0°W môžu (a nie len) v rovnakom zemepisnom bode prezentovať
aj sekundárny žiarič s  priemerom D=240/300 cm ale aj sekundárny žiarič s  D=450 cm.Problém je v tom že sekundárny žiarič s  priemerom D=240/300 cm
môže dosiahnúť túto hladinu kvality približne 3 až 5x za 12 mesiacov v úseku "JEDNOTIEK SEKÚND AŽ MINÚT" na rozdiel od sekundárneho žiariča s  D=450 cm,
ktorý dokázateľne dosahuje ! KAŽDÝ DEŇ ! hladinu kvality MER=8 dB a garantuje tak stabilitu príijmu na báza 24/7 s minimálnou signálnou rezervou 2 dB.
A práve spomínané internetové diskusie sú priam preplnené zavádzajúcimi výsledkami z príjmu,ktoré sú postavené len na náhodných špičkách v intenzite
výkonu,ku ktorým sa ich autori dopracovali len dlhodobým čakaním a pochopiteľne tieto výsledky nemajú žiadnu hodnovernosť a ani cenu,lebo sú postavené
len na náhode.                                                                                         

► METODICKÝ POSTUP zvolený konkrétne pre frekvenciu f=11 165 H :  EthioSat Ethiópia

28.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov od 17:03 SEČ
29.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov_24 hodín
30.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov_24 hodín
31.10.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov_24 hodín
01.11.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov
02.11.2021 > Si 2166D+OpenW_začiatok celodenného video monitoringu od 06:10 SEČ
03.11.2021 > Si 2166D+OpenW_koniec video monitoringu o 6:28 SEČ
05.11.2021 > Metek HD_analýza frekvenčného spektra horizontálneho vektora vlnenia od 10 950 do 11 200 MHz
07.11.2021 > Si 21662_koncentrácia dát do rubriky "Analýza kvality príjmu"
08.11.2021 > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f=11 165 H"
09.11.2021 > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f=11 165 H"
10.11.2021 > uverejnenie

                                                                                                                                                  
Autor identifikuje a dokazuje výskyt neštandardného signálneho stavu takzvanej ANOMÁLIE pri príjme z f=11 165 H Ethiosat Ethiópia

analýza : dňa 31.10.2021 v časovom úseku od presne 23:20 do presne 04:20 stredoeurópskeho času (+5 hodín_1.11.2021) sa  intenzita výkonu v mieste príjmu
skokovo zvýšila z 19 na 52 jednotiek (stanovených developerom SW),čo sa v kvalite príjmu demonštrovalo rastom o viac ako 6 dB,z pôvodnej hladiny SNR=3,9 dB
na hladinu SNR=10+ dB pri špičke 10,6 dB presne o 02:04 CET dňa 1.11.2021.Ostrý priebeh nábežnej/rastovej ale aj dobežnej hrany kvality (+ výkonu) spolu
s neštandardne presnou celkovou dĺžkou trvania anomálie t=5 hodín je vysoko netypický pre priebehy porovnatelných fyzikálnych dejov a vyvstáva tu mnoho otázok
o pôvode a vzniku tohoto stavu.Kedže nedisponujem detailnými faktami napríklad na akej veľkej zemepisnej oblasti sa signálna anomália vyskytla a tým pádom nemala
len lokálny dosah,nebudem sa púšťať do špekulácií týmto smerom.Počas stanoveného úseku v dĺžke t=5 hodín bolo možné uskutočniť plne stabilný príjem z f=11 165 H už
s priemerom apertúry od D=300 cm a nestabilný od odhadom D=250 cm .

dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-anomaly-10-11-2021-n                                          

►Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=11 165 MHz_H_Ethiosat" (TP EAH4) : PF Prodelin 450 cm

    Prvý novembrový týždeň každodenná špička kvality oscilovala           Posledný októbrový týždeň každodenná špička kvality oscilovala
                                   okolo MER/SNR=5,3 dB                                                                        okolo MER/SNR=6,5 dB                                                          

 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-metek-11-2021-n     dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-metek-10-2021-n                                                                                                                     

                                               
                                                                                                                                                                                                                                
                                                  DOKAZOVANIE v kvantite 1x28 hodín + 1x72 hodín + 1x24 hodín

                              PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f=11 165 MHz_H : EthioSat Ethiopia
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1x28 + 1x72 + 1x24 hodín
     Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1x24 + 1x72 + 1x24  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 28.10.2021 do 1.11.2021

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté vlnovodné riešenie > LNB SMW_PLL s LOF stabilitou +/- 25 kHz_13V

                                              NSS 12 na 57,0°E : Vyžarovací diagram East Africa / Východná Afrika
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                        
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : ses.com

                 nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n                                     

                                                                                                                                                                                                                               
►Stav atmosféry : 
prevažne jasno 1/8 alebo len 3/8 malá oblačnosť    
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :    signálny monitoring : 1x28 + 1x72 hodín             

Analýza signálneho monitoringu :  zo všetkých doteraz monitorovaných nosných 11 545+10 985+11 105 MHz zo spektra horizontálne polarizovaného vektora vlnenia
je práve frekvencia f=11 165 H tá prvá pri ktorej z dôvodu nestabilnej hladiny mikrovýkonu <30 dBW (EIRP) nie je možné a ani vhodné stanovovať akúkoľvek predikciu
stabilnej a ani nestabilnej formy príjmu ani len v minimálnom horizonte ďalších 24 hodín v danej zemepisnej oblasti a s daným priemerom sekundárneho žiariča s D=450 cm!

Napríklad v posledný októbrový týždeň bolo možné vykonávať signálny monitoring frekvencie f=11 165 H bez jedinej straty v LOCKU aj niekoľko dní za sebou s TBS 5927,
ale momentálne to možné nie je,zatiaľ čo signálne modely pre frekvencie 11 545+10 985+11 105 MHz v podobe doteraz publikovaných maxím a miním ostávajú až dodnes plne
porovnatelné a dokonca lepšie* ako som publikoval
a za obdobie posledných dvoch mesiacov nedošlo z principiálneho pohľadu k žiadnym zmenám .(*pretože aj moje poznanie napreduje
a nie stagnuje v tejto oblasti).

                                                   TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=5,6 dB  (10,6 dB)                                                                                          
                         celkový čas signálneho monitoringu : 1x 28 hod. :55 min. :55 sec.  + 1x 72 hod. : 10 min. : 37 sec.                                       
                                                                              od 28.10.2021 do 1.11.2021 

     1x 28 hodín      +                                                          1x 72 hodín
dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-first-signal-monitoring-28-29-10-2021-n dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-72h-signal-monitoring-29-1-11-2021-n                                                                                                                                                                       

                                                                                        
        uClan Ustym 4K PRO TWIN S2X_Si 2166D + Open ATV 6.4 + Open Webif >>> SNR peak=5,5 dB                                                                                        
                                                            celkový čas video monitoringu : 24 hodín > 3x8 hodín                                       
                                                                              od 2.11.2021 do 3.11.2021 

Deň záznamu video monitoringu :  od 2.11.2021 do 3.11.2021

►Stav atmosféry :  8/8 zamračené , dážď 
                                       
Celkový čas video monitoringu :    3x8=24 hodín            

Analýza video monitoringu : takmer exemplárna a plne stabilná forma príjmu bez jediného výpadku v LOCKU v celom úseku 3x8 hodín s miernou formou
pixelácie obrazu s jednotkovým výskytom v úseku od 22:00 do 00:00 SEČ aj napriek len minimálnej rezerve v kvalite a pri výrazne zhoršených
poveternostných podmienkach.Videá obsahujú sekvencie online video ukážok cez VLC player a za učelom vyvrátenia akýchkoľvek pochybností pravidelne
na úvod videa prezentujem LOCK a  aktuálne obsadenie nosnej  f=11 165 H EthioSat .

►porovnajte si presnosť a hodnovernosť grafickou formou vizualizovanej kvality s 24H video monitoringom              

             dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-24h-video-monitoring-n                                              
       

...............

poznámka č.1 : celkový čas video monitoringu 24 hodín ostal zachovaný aj napriek nutnosti vystrihnúť úsek videa od 4h. : 34 min. do 4h. :40 min.
z dôvodu porušenia autorských práv tretích strán,na základe hlásenia serverom YouTube.Definovaný úsek som vystrihol a následne už server YouTube
nemal výhrady a umožnil mi publikovať kompletný video obsah 3x po 8 hodín . Všetci chápeme že mojím úmyslom nie je priživovať,alebo parazitovať
na dielach tretích strán,ktoré sú chránené autorským zákonom,ale v tomto prípade ide len o demonštráciu dosiahnutej kvality v nadväznosti
na verifikáciu zisku sekundárneho žiariča Prodelin 450 cm v podmienkach satelitného príjmu paketu EthioSat Ethiópia v strednej Európe.

dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-youtube-warning-message-n                                                                                                  

poznámka č.2 : celý video monitoring som vykonával počas výrazne zhoršených poveternostných podmienok.O pretrvávajúcom daždi v daný deň
vypovedajú aj úhrnné stavy zrážok z hlásenia Slovenského Hydrometeorogického Ústavu š.p. Bratislava,stanica Boľkovce.

    zdroj nasledovného grafu : Slovenský hydrometeorologický ústav , Jeséniova 17 , 833 15 Bratislava_https://www.shmu.sk/sk/?page=59
                      dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-shmu-stav-zrazok-2-3-11-2021-n                                                                                                       

                                                                                                  
                                                            > Priebežný stav kvality príjmu počas signálneho monitoringu od 28 do 1.11.2021 <

                             29.11.2021                                           29.11.2021                                                30.10.2021                                              31.10.2021
 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-01  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-02   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-03  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-04                                                                                                                                                                                                                 
    
                           31.10.2021                                                1.11.2021                                                  1.1.2021                                                  1.1.2021    

dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-05    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-06   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-07   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-priebezne-stavy-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     watch video   watch video  watch video watch ethiosat watch video                                                                 
                  29.10.2021                            29.10.2021                            30.10.2021                           31.10.2021                              1.11.2021

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

  > 4, MONITOROVANÁ REFERENČNÁ FREKVENCIA f0=11 545 MHz_H  : Paket EthioSat Ethiopia <

Témou dnešných praktických cvičení bude :

►Kvantifikácia podmienok a navzájom sa podmieňujúch vzťahov vo frekvenčnom spektre transpondérov EAH06 (East Africa) a CAH06 (Central Asia),
ktoré museli byť splnené v otázke dosiahnutia stavu v "BER meraniach" kedy sa kanálová chybovosť (pred Viterbi korekciou) na jedinej referenčnej
frekvencii f0=11 545 MHz_H pre celú satelitnú sieť Ethiosat z družice NSS 12, blíži alebo prechodne rovná stavu kvality > bBER/CBER=1*10-6
(DVB-S/QPSK_zámerne tu nehovorím o stave CBER=0.0E-6,pretože špička kvality sa demonštruje necyklicky a nie nepretržite_viď.video dôkaz)

čo znamená praktické dosiahnutie stavu chybovosti príjmu pri ktorej len jeden bit z milióna prijatých môže byť chybný a je vysoko pravdepodobné
že rádovo v jednotkách sekúnd došlo k dosiahnutiu stavu chybovosti CBER=1*10-7,ale je nutné prízvukovať že sa jedná o prechodný,ale každodenne
prítomný stav v špičke kvality trvajúci
rádovo jednotky hodín  od 11:00 do 15:00 SEČ. Následne,na základe stavov vo frekvenčnom spektre
>PRED a >PO zmene dokážem že referenčná frekvencia f0=11 545 H ako súčasť transpondérovej kapacity EAH06 paralelne zdielala rádovo jednotky
megahertzov z jednej a tej istej šírky pásma (v H polarizácii) s druhou nosnou f2=11 565 H ako súčasť transpondérovej kapacity CAH06,
pričom vzájomné frekvenčné prekrytie zo šírky pásma "CW" dvoch nosných predstavovalo zaokrúhlene 6,7 MHz
.Tento efekt vzájomného prekrytia
dvoch aktívne vyťažovaných širiek pásma vysielaných v jednej downlinkovej rovine polarizácie vlnení H,v dvoch rôznych vyžarovacích diagramoch
pre dva geograficky nie príliš vzdialené regióny sveta
(oblasti so špičkami výkonov medzi zväzkami Východná Afrika a Stredná Ázia sú vzdielené
od 5 000+ km,pretože výkonových špičiek,z hľadiska miesta,je niekoľko v diagrame Východná Afrika) som už niekoľkokrát popisoval,napríklad v prípade
družíc AMOS 3/7 (čiastočného a nám všetkým dobre známeho prekrytia so šírkou 5,5 MHz vo frekvenčnom plánovaní medzi TP 116/204 družice Amos 3
a TP K7V družice Amos 7 > fd=11 121,5 Mhz a fh=11 127 MHz atď. , ale aj  plného frekvenčného prekrytia dvoch transpondérov v jednej downlinkovej
polarizačnej rovine "V" pri celkovej šírke pásma TP/BW=72 MHz objektu Amos 3 napríklad na f=10 758 V vysielaných do dvoch geograficky výrazne
vzdialených regiónov Európy a Stredného východu)
Dnes dokážem ako toto aktívne zdielanie jednej šírky pásma v prekrytí rádovo v jednotkách "MHz" medzi f0=11 545 MHz a f2=11 565 MHz dlhodobo
a
vzájomne interferovalo výslednú kvalitu príjmu na f0/f2 (nie vo fyzikálnom význame súčtu periodických kmitov ale vo význame vzájomného zásahu na výslednú
kvalitu príjmu) a vylučovalo dosiahnutie stavu chybovosti CBER=1*10-6 na f0,predtým ako bola dňa 27.12.2021 vypnutá satelitná distribúcia nosnej f2
a frekvenčné spektrum s BW=12,9 MHz ostalo volné/neobsadené v diagrame Stredná Ázia.
Musím spomenúť že stupeň alebo miera vzájomnej
interferencie/rušenia medzi f0 a f2 bola rôzna v závislosti od výberu zemepisnej oblasti príjmu,v závislosti od intenzity výkonu a dosiahnutej kvality príjmu
čo v konečnom dôsledku koreluje s parametrom selektívnosti konkrétneho tunera/demodulátora,alebo schopnosťou výberu a rozlíšenia susediacich nosných
vo frekvenčnom spektre,pretože tu analyzujem mimoriadny a nie typický  stav vo frekvenčnom spektre :

Príklad z obdobia do 26.12.2021 keď boli ešte paralelne aktívne obidve satelitné distribúcie na f0 a f2 a spôsobilosť alebo nespôsobilosť selektívnosti konkrétneho
tunera/demodulátora pre možnosť príjmu nosnej na f2=11 565 H_paket Teleradiokom Tadžikistan
_Parametre prenosu:DVB-S2/8PSK_SR=10 750_FEC=3/4

Aplikovaný jednopolaritný LNB : SMW PLL 9.75 F ±10 kHz

1,Tuner AVL 6222 (VU+DUO2)......... 0_žiadny a ani len náhodný LOCK
2,Televes H60 ................................ 0_žiadny a ani len náhodný LOCK ani po manuálnom definovaní parametrov prenosu
3,Rover DM16 4HD ......................... 0_žiadny a ani len náhodný LOCK
4,USB DVB-S2 tuner TBS 5927 ....... stabilný LOCK nosnej bez výpadkov okolo 8-10 hodín každý deň (v móde AUTO scan aj manual)
3,Metek HD .................................... stabilný LOCK nosnej bez výpadkov okolo 12-14 hodín každý deň,ale špička kvality permanentne oscilovala od 8,5 do 11 dB z jednotky MER
4,Si 21662/2166D_Octagon 4008... stabilný LOCK nosnej typicky od 18 do 22 hodín každý deň s rozsahom kvality od 8 do 9,5 dB z jednotky SNR,pri minimálnej oscilácii špičky kvality

                                                                                                                                                                                                        

                                                 > STAV VO FREKVENČNOM SPEKTRE EAH06 a CAH06 PLATNÝ DO 26.12.2021 <

►Analýza : aktívne zdielanie jednej šírky pásma v prekrytí rádovo v jednotkách "MHz" medzi f0=11 545 MHz a f2=11 565 MHz dlhodobo
a
vzájomne interferovalo výslednú kvalitu príjmu na f0/f2 (nie vo fyzikálnom význame súčtu periodických kmitov ale vo význame vzájomného zásahu na výslednú
kvalitu príjmu) a vylučovalo dosiahnutie stavu chybovosti CBER=1*10-6 na f0,predtým ako bola dňa 27.12.2021 vypnutá satelitná distribúcia nosnej f2
a frekvenčné spektrum s BW=12,9 MHz ostalo čiastočne volné/neobsadené v diagrame Stredná Ázia a Východná Afrika > f0 operuje s  CW=40,495 MHz

nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-w    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-until-the-end-of-26-12-2021-n  nss12-57e-central-asia-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-w                                                                                                                                  
     f0=11 545 H Ethiosat Ethiópia                                                                                                                  f2=11 565 H Teleradiokom Tadžikistan
  vysiela z diagramu Východná Afrika                                                                                                          do 26.12.2021 vysielala z diagramu Stredná Ázia

                                                                                                                                                                                                        

               > STAV VO FREKVENČNOM SPEKTRE EAH06 a CAH06 PLATNÝ OD 27.12.2021 PODNES 5.1.2022 <

Dôkaz o dosiahnutí stavu kanálovej chybovosti :  bBER/CBER=0.0E-06 _ dňa 27.12.2021 bola ukončená paralelná satelitná distribúcia  s rovnakým obsadením
z frekvencií 11 565 H a 11 585 H a frekvenčné spektrum TP CAH06 s BW=12,9 MHz ostalo neobsadené,čo sa následne a nezanedbatelne prejavilo v kvalite príjmu
na referenčnej frekvencii f0=11 545 H poklesom kanálovej chybovosti až na CBER=0.0E-06,ktorý je každodenne identifikovatelný v typickej kvantite
od 5 do 8 hodín (10).Špička kvality vyjadrená v jednotke MER narástla z pôvodnej hladiny okolo 12,2 dB na súčasnú okolo 13,3 dB

POROVNANIE >               kvalita na f0 po zmene                                                                                              kvalita na f0 pred zmenou

   01/2022 : typická,aktuálna a každodenná špička kvality na f0=11 545 H              11>12/2021 : typická špička kvality počas frekvenčného prekrytia 6,7 MHz medzi f0 a f2
            > MER=13,1 dB _ CBER=0.0E-06 od dňa 27.12.2021 dodnes<                                        > MER=12 dB _ CBER=2.50E-04 dňa 26.11.2021 <

 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-from-27-12-2021-until-now-n    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-peak-quality-until-26-12-2021-n                                  

Aktuálna/dnešná kvalita_01/2022 na f0=11 545 H Ethiosat :    Metek HD

  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-from-27-12-2021-until-now-02-ww       dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-f0-11545-h-ethiosat-quality-chber-0-01 ww                                                                                                                                                                                                   

Dôkaz o dosiahnutí stavu kanálovej chybovosti :  bBER/CBER=0.0E-06 _ video dôkaz som vykonal dňa 1.1.2022

 + Všetko je raz po prvýkrát,ale tentoraz v mojom komentáre nebudem riešiť situáciu "Ako ten OTO prišiel o to".
Po dlhých vnútorných bojoch som sa rozhodol konečne ukončiť ÉRU NEMÉHO FILMU na tomto portále a zanechať
tak video-pravek reprezentovaný hviezadami ako Harols Lloyd,Charlie Chaplin alebo Lillian Gish s dominanciou emócii
vyjadrených cez štylizovanú nemohru a mimiku tváre s absenciou hovoreného slova + môj krátky komentár
v rubrike "Roman opäť niekoho vytáča"

....   
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f0=11 545 MHz_H : EthioSat Ethiopia
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

        Signal monitoring results are significantly degraded by adverse weather
           conditions : snowfall,rain and especially the change of water state

                                                                                                                                                                         

Deň záznamu monitoringu :  od 27.12.2021 do 30.12.2021 

Stav v atmosfére :  na začiatku prevažne polooblačno až oblačno 5-6/8,neskôr zamračené 8/8,postupne sneženie,neskôr mrznúce mrholenie a dážď.Výsledky
signálneho monitoringu sú výrazne znehodnotené vplyvom v tom čase pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok ako sú sneženie,dážď a hlavne
zmenou skupenstva vody počas topenia sa ľadu a snehu na ploche sekundárneho žiariča Prodelin,v trvaní viac ako 100 minút.

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté vlnovodné riešenie > LNB SMW_PLL s LOF stabilitou +/- 10 kHz ...

APLIKOVANÁ METODIKA,alebo spôsob a postup meraní a analýz : metodický postup dokazuje že v prvý aj posledný deň som nameral rovnakú špičku kvality
OKOLO MER=13 dB_METEK HD čo znamená že tieto výsledky nie sú dielom náhodných špičiek v intenzite výkonu
,na ktoré častokrát týždne až mesiace čakajú
fanúšikovia satelitného DX-ingu,ale jedná sa v mojom prípade o typický a každodenne prezentujúci sa stav v príjme na f0=11 545 H.Mojou hlavnou výskumnou
snahou je úplné ukončenie akejkoľvek formy satelitného DX-ingu,odvodenej len od pasívneho čakania na mojou výskumnou činnosťou dokázateľne sa opakujúce
anomálie (+ 5-8 dBW_EIRP napr. na f=11 165 H),alebo na príležitostne sa opakujúce mikrošpičky v intenzite výkonu
(+ 2-3 dBW_EIRP),ktorými je doslova
zamorený celý internet
a následný postup na neporovnatelne vyšší výskumný LEVEL v podobe ! dokázateľne ! stabilnej formy príjmu.

Inými slovami :  publikované výsledky vylučujú akúkoľvek formu "manipulácie a zavádzania" stojacej na pasívnom čakaní na náhodne sa opakujúcu špičku
v intenzite výkonu


METODICKÝ POSTUP zvolený konkrétne pre frekvenciu f0=11 545 H :  EthioSat Ethiópia

27.12.2021 > METEK HD _ analýza spektra a kvality na f0 so špičkou CBER=0.0E-06
27.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov od 11:00 SEČ
28.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov_24 hodín
29.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov_24 hodín
30.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov do 11:15 SEČ
1.1.2022     > METEK HD _ analýza spektra a kvality na f0 so špičkou CBER=0.0E-06 v autorom komentovanej video ukážke
2.1.2022     > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f0=11 545 H"
3.1.2022     > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f0=11 545 H"
4.1.2022     > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f0=11 545 H"
5.1.2022     > uverejnenie

                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :   72 hod. : 15 min. : 17 sec.                  

Analýza signálneho monitoringu s TBS 5927 : aj pri výrazne degradujúcich poveternostých podmienkach snehu a dažďa som dokázateľne dosiahol
exemplárny stav odvodený od jedného spojitého priebehu LOCKU referenčnej frekvencie f0=11 545 H v kvantite 72 hodín+ s  každodenne sa opakujúcou
špičkou kvality CBER=1.0E-6 .

                                                        TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,7 dB_CBER=1.0E-6                                                                                     
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 15 min. : 17 sec.                                       
                                                                                           od 27.12.2021 do 30.12.2021    

                    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-12-2021-n                                               

                                                                                                     
                                                                           > Priebežné stavy signálneho monitoringu <

             monitoring štartuje                                            CBER=1.0E-6                                    sneh sa úplne roztopil                     kompletný monitoring bez poznámok
      stopky/uptime : 00:01:22                               stopky/uptime : 24:43:17                         stopky/uptime : 50:14:22                            stopky/uptime : 72:13:15
 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-01-    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-02-     dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-03-    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-04-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
                              watch video   watch video       watch video watch video                                                                   
                                          27.12.2021                           28.12.2021                                 29.12.2021                                30.11.2021