Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Ka Band Section Hylas-1-33-5°W-CCM-DVB-S2-APPLICATION OF THE CONSTANT CODING AND MODULATION CCM for DVB-S2 Data carrier in the KA band at f=20 146.8 MHz with FEC=9/10 + throughput=80.4 Mbit/sec and 8PSK constellation analysis with detail on the 1. quadrant Roman Dávid 11/22/2012 - 17:44
Hottest News 2.ČASŤ-Hylas-1-33-5°W---CCM-DVB-S2---APLIKOVANIE KONŠTANTNÉHO KÓDOVANIA a MODULÁCIE CCM na DVB-S2 DATA nosnej v KA pásme na f=20 146,8 MHz s FEC=9/10 a priepustnosťou 80,4 Mbit/sec a analýza stavového diagramu modulácie 8PSK s detailom na 1.kvadrant Roman Dávid 11/22/2012 - 17:46
Sat List Update PART 2-Hylas-1-33-5°W---CCM-DVB-S2---APPLICATION OF THE CONSTANT CODING AND MODULATION CCM for DVB-S2 Data carrier in the KA band at f=20 146.8 MHz with FEC=9/10 + throughput=80.4 Mbit/sec and 8PSK constellation analysis with detail on the 1. quadrant Roman Dávid 11/22/2012 - 17:47
Hottest News 2.ČASŤ--Hylas-1-33-5°W---ACM-VCM-DVB-S2---NOVÁ KVALITATÍVNA ŠPIČKA na DATA nosnej v KA pásme na f=19 994,5 MHz s variabilne modifikovanými modulačnými parametrami a kódovaním s kompletnou sumou nosných vektora RHCP na výstupe z USB DVB-S2 karty TBS 5925 Roman Dávid 11/22/2012 - 17:47
Sat List Update PART 2-Hylas-1-33-5°W---ACM-VCM-DVB-S2---NEW QUALITATIVE PEAK at the KA band carrier frequency f=19 994.5 MHz with variably modified modulation parameters and encoding and complete analysis of the spectrum of RHCP vector with USB-DVB-S2 tv card TBS 5925 Roman Dávid 11/22/2012 - 17:48
Hottest News 26-11-12---HYLAS-1-33-5-W---ACM-VCM-DATA v spektre LHCP na f=19 744,5 MHz a PRAKTICKÉ UKÁŽKY DEKÓDOVANIA metódy aplikácie variabilne modifikovaných modulačných parametrov na DVB-S2 nosnej v KA pásme za účelom dosiahnutia optimalitzácie vzťahu BW-Bit/Hz Roman Dávid 11/25/2012 - 09:19
Ka Band Section KA-band-reception-HYLAS-1-33-5-w-CODING ACM-VCM-DVB-S2 and VIDEO EXAMPLES OF DECODING of application with the variable modifications the modulation parameters in order to achieve optimalization of ratio BW-Bit/Hz on the KA band line Roman Dávid 11/25/2012 - 09:57
Sat List Update 26-11-HYLAS-1-33-5w-CODING ACM-VCM in the spectrum LHCP at f=19 744.5 MHz and PRACTICAL EXAMPLES OF DECODING of application with the variable modifications the modulation parameters in order to achieve optimalization of ratio BW-Bit/Hz on the KA band line Roman Dávid 11/25/2012 - 10:01
Hottest News 26-11-12--HYLAS-1-33-5w ako výskumný objekt KA pásma 19 700-20 200 MHz_Autor sumarizuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v spektre vlnení RHCP a LHCP a finalizuje komplexnú analýzu signálneho statusu derivovanú od sekundárneho radianta s D=300cm Roman Dávid 11/25/2012 - 10:40
Sat List Update 26-11-2012-HYLAS-1-33-5-w as a research object in KA band 19700-20200 MHz_Author summarizing the results of their research activities in the range of RHCP and LHCP waves and presents a comprehensive analysis of the signal status derived from D=300 cm Roman Dávid 11/25/2012 - 10:51
Ka Band Section Sicral-1-16-2-east-1B-11-8-east-EHF-SHF-UHF-downlink-coverage-footprint-beam-ka-band-satellite-footprint-reception-analysis Roman Dávid 11/28/2012 - 20:33
Ka Band Section SICRAL-1B-11-8e-KA-band-reception-DECODING THE ENCODED MPEG transport stream service informations -SI- of the orbital position of the geosynchronnous object SICRAL 1B in KA band according to the European Telecommunication Standards ETS 162 Roman Dávid 11/30/2012 - 05:13
Hottest News 1/2-VOJENSKÝ STACIONÁRNY SATELIT Sicral-1B je novým výskumným objektom autora Romana Dávida v KA pásme umiestneným na geocentrickej orbite λ=11,8°E patriaci TALIANSKEMU MINISTERSTVU OBRANY,ktorý zabezpečuje konektivitu vojenských jednotiek armád NATO Roman Dávid 11/30/2012 - 05:19
Sat List Update 1/2-MILITARY STATIONARY SATELLITE Sicral-1B as a new research object from the THINK-TANK DXSATCS located on the geocentric orbit λ=11.8°E,belonging to the MINISTRY OF DEFENCE of the ITALIAN REPUBLIC by providing connectivity between military units of NATO Roman Dávid 11/30/2012 - 05:20
Hottest News 1/2-SICRAL-1B-11-8-e-FOOTPRINT-PROVAJDER DEFINUJE pokrytie území v pásmach EHF,SHF,UHF pre sekundárne radianty malých rozmerov_AUTOR BUDE ANALYZOVAŤ downlinkové frekvenčné spektrum od 20,2 do 21,2 GHz s uplinkovou trasou v pásme EHF od 43,5 do 44,5 GHz Roman Dávid 11/30/2012 - 05:20
Sat List Update 1/2-SICRAL-1B-11-8e-FOOTPRINT-THE OPERATOR defines the coverage of the territory for bands SHF,EHF+ for secondary radiant of small diameter_THE AUTOR will analyze the downlink frequency spectrum 20.2-21.2 GHz with uplink route in EHF range 43.5-44.5 GHz Roman Dávid 11/30/2012 - 05:20
Hottest News 1/2-SICRAL-1B-11-8-e-DEKÓDOVANIE SERVISNÝCH DÁT -SI- z kódovaného transportného streamu MPEG o orbitálnej polohe geosynchrónneho objektu Sicral 1B v KA pásme,podľa Európskeho Telekomunikačného Štandartu ETS 162,pomocou digitálneho analyzátora Televes H60 Roman Dávid 11/30/2012 - 05:21
Sat List Update 1/2-SICRAL-1B-11-8e-DECODING THE ENCODED MPEG transport stream service informations -SI- of the orbital position of the geosynchronnous object SICRAL 1B in KA band according to the European Telecommunication Standards ETS 162, using a analyzer Televes H60 Roman Dávid 11/30/2012 - 05:21
Page sicral-1b-11-8-east-italian-military-satellite-ehf-shf-uhf-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies- Roman Dávid 11/30/2012 - 05:30
Hottest News 2/2- Sicral-1B-11-8e-PRVÁ ANALÝZA KVALITY A SPEKTRA KA PÁSMA od 20.2 do 21.2 GHz z TALIANSKEHO VOJENSKÉHO SATELITU na orbite λ=11,8°E: 20 535.25 MHz-H TELESPAZIO-SELEX Terminal-vysoká hladina zisku derivovaná od pred-korekčného Viterbi stavu CBER<=1E-3 Roman Dávid 12/02/2012 - 09:51
Sat List Update 2/2- Sicral-1B-11-8e-FIRST ANALYSIS OF THE QUALITY and SPECTRUM of KA band 20.2-21.2 GHz from the Italian military satellites at λ=11.8°E: 20 535 MHz-H TELESPAZIO-SELEX Terminal-high levels of gain derived from the b-Viterbi correction status CBER<=1E-3 Roman Dávid 12/02/2012 - 10:14
Sat List Update 2/2-Sicral-1b-11-8e_TELESPAZIO-SELEX DATA TERMINAL at f=20 535.25 MHz to a MILITARY SATELLITE SICRAL 1B in EHF-EXTREMELY HIGH FREQUENCY BEAM: Roman Dávid demonstrates high level of GAIN of more than 7 dB-FEC=1/2 in the course of a QPSK constellation Roman Dávid 12/02/2012 - 10:32
Ka Band Section Sicral-1B-11-8e-FIRST ANALYSIS OF THE QUALITY and SPECTRUM of KA band 20.2-21.2 GHz from the Italian military satellites at λ=11.8°E: 20 535 MHz-H TELESPAZIO-SELEX Terminal-high levels of gain derived from the b-Viterbi correction status CBER<=1E-3 Roman Dávid 12/02/2012 - 10:45
Second Hand Prodam Profi Paraboly o prumeru 3,7m .... Roman Dávid 12/02/2012 - 16:03
Hottest News 2/2-Sicral-1b-11-8e_TELESPAZIO-SELEX DATA TERMINÁL na f=20 535,25 MHz na vojenskom satelite Sicral 1B z diagramu EXTRÉMNE VYSOKÝCH FREKVENCIÍ EHF-AUTOR Roman Dávid demonštruje vysokú hladinu zisku viac ako 7 dB-FEC=1/2 na štyroch stavoch konštelácie QPSK Roman Dávid 12/03/2012 - 08:15