Autor Roman Dávid sa prípadovou štúdiou č.2 opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,pretože na základe technologického postupu,ktorý vymyslel a v praxi aplikoval,dokázateľne naplnil model stability takmer na všetkých TP ASTRY 2F_UK BEAM

dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-case-study-no2

 

                dxsatcs logo              

 

 

                                               

 

 ASTRA 2F at 28.2°E-UK SPOT BEAM: CASE STUDY #2

                                    by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                      
   

        Autor Roman Dávid v tejto prípadovej štúdii uvádza do praxe satelitného príjmu
                originálnu technológiu s názvom "SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE",
                      ktorá je jeho autorským a v praxi verifikovaným vynálezom
  

Cieľ štúdie : cieľom tejto štúdie je nespochybniteľne dokázať,že autor Roman Dávid,na základe aplikácie jeho vlastného technologického postupu
synchrónnych nanokorekcií do RX systému,v praxi príjmu verifikoval signálny model s jedným konštantne prítomným LOCKOM v dĺžke viac ako 24 hodín
už na piatich (z celkovo šiestich) nosných frekvenciách v tv štandarde DVB-S/MPEG-2_konkrétne 11 306 MHz-V+H a 11 344 MHz-V+H družice Astra 2F
vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM.

upozornenie č.1 : táto prípadová štúdia mohla vzniknúť len na základe úspešnej aplikácie technologického postupu s názvom
"Synchrónne nano-korekcie" do praxe
satelitného príjmu.Túto technológiu vymyslel autor Roman Dávid a v praxi nepopierateľne
verifikoval ako plne funkčnú na všetkých transpondéroch* geostacionárneho objektu Astra 2F na λ=28,2°,ktorých signálna
mikrointenzita a homogenita ** v mieste príjmu (Lučenec) vôbec pripúšťa jej aplikáciu v praxi družicového príjmu.

vysvetlivka *_ konkrétne piatich zo šiestich v norme DVB-S.Transpondér TP 22 na f=12 129 MHz_V nie je možné identifikovať ani len
vo frekvenčnom spektre,ale všetko súvisí len s aktuálnym stavom môjho poznania a vedomostí a nie je vylúčené že ak pochopím
ďalšie súvislosti a vzťahy v oblasti vlnovej fyziky,potom tu je určitá miera pravdepodobnosti že aj tento TP dovediem do praxe príjmu,
lebo aj v mojom prípade platí nasledovný citát : "Dnes viem viac ako včera,ale menej ako zajtra"

vysvetlivka**_elektromagnetického vlnenia

upozornenie č.2 :Autor Roman Dávid týmto čestne prehlasuje že sa doteraz nestretol v žiadnej odbornej literatúre so štúdiou,
ktorá by pojednávala a v praxi nepopierateľne dokázala priamu spojitosť / vzťah  medzi aplikáciou korekcii v systéme
polohovania sekundárneho žiariča, v presne daných hodnotách a v presne stanovených časových intervaloch za účelom
dosiahnutia 24-hodinovej kontinuity
,alebo konštantnej stability LOCKU na nosných,s daným priemerom D=450 cm a v daných
signálnych intenzitách
,ktoré aktuálne prevládajú vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM družice Astra 2F vo východnej Európe.

upozornenie č.3 : terminológia ako napríklad synchrónne a  asynchrónne nanokorekcie,systémové a aplikačné nepresnosti
alebo pojem a presné vymedzenie pojmu referenčná frekvencia "f0" pre nastavovanie antén v zónach nevymedzených vyžarovacím
diagramom na družiciach ako Astra 2E/2F/2G,Amos 3/7 atď. ,ako prvý zadefinoval a priniesol do tejto problematiky autor Roman Dávid,
čo znamená že sa nejedná o citáty alebo vedomosti iných autorov,ktoré by som musel zdrojovať a uvádzať.

ABSTRAKT :

01:Autor na úvod zopakuje všetkým známe a elementárne princípy a vzájomné vzťahy v tejto problematike,ktoré sa s čo najvyššou účinnosťou
pokúša aj on preniesť do praxe satelitného príjmu ako takého a následne si overiť úspešnosť prenesenia teórie do praxe na signáloch s najnižšou
intenzitou vyžiareného výkonu v mieste meraní

02:Autor v praxi príjmu a v otázke účinnej izolácii dvoch frekvenčných spektier z dvoch geostacionárnych objektov s pozičným
odstupom len 0,3° dokazuje ako sa prejavuje vzťah → smerovosť → tvar vyžarovacej charakteristiky→ zisk antény následne na stave
vo frekvenčnom spektre a analýzami dokazuje výrazné rozdiely v stave vo frekvenčnom spektre horizontálneho vektora vlnenia na výstupe
z dvoch sekundárnych radiantov s D=370 cm a D=450 cm.

03:Autor v praxi dokazuje plnú funkčnosť ním navrhnutého a pomenovaného technologického postupu synchrónnych nano-korekcií,
ktoré sú kľúčom k celodenne stabilnému príjmu už na piatich transpondéroch objektu Astra 2F a v súradnicovom zobrazení závislosti
SNR/Q/Pwr/BER/t  vizualizuje kvalitu príjmu v jednej časovej jednotke v dĺžke 24 hodín .

Popis,alebo presné vymedzenie aktuálneho stavu : Astra 2F na 28,2°E-Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM

-príjmové podmienky vo východnej Európe pre rozsah priemerov antén od 370 do 500 cm, sú typické nasledovným stavom :
limitne dostupný príjem v jednotkách hodín,typicky 2-10 hodín denne v závislosti od počasia a obdobia,bez akejkoľvek garancie
v periodicite opakovania v nasledujúci deň v závislosti od výberu konkrétneho TP.
*poznámka : za predpokladu že jednotka pre príjem nie je  nainštalovaná v zemepisnej oblasti,ktorá je signálne pokrytá jedným z postranných
nie z hlavného laloka vysielacej antény družice,s anomálne vysokou intenzitou pre dané zemepisné pásmo postranne situované od bodu špičky
v intenzite EIRP_Beam peak čiže Britské ostrovy a Írsko ...
Nespochybniteľne v praxi dokázať formu celodenne stabilného príjmu bez čo i len jedného výpadku v LOCKU a bez čo i len jednej straty
v úrovni kvality Q=60% počas 24H cyklu,bolo doteraz nemožným cieľom s daným priemerom D=450 cm a v danej zemepisnej oblasti
východnej Európy.

     Všetky merania v tejto prípadovej                  Táto prípadová štúdia pojednáva o        Referenčná frekvencia f0=12 382 MHz_H                                                                                                                                                       
     štúdii sú odvodené od priemeru                 dokázateľne stabilnom príjme v tomto         pre vyžarovací diagram UK SPOT BEAM     
    sekundárneho radianta D=450 cm              vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM                 družice Astra 2F na 28,2°E    
                                                                               Lučenec_48.33°N - 19.67°W                         
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-prodelin-450-cm-01      dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam     dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-frequency-spectrum-analysis-w                                                                                                                

⇒Ak som v štúdii zo dňa 24.11.2020 tvrdil nasledovne uvedené,citujem : Aj "relatívne malý" pozičný odstup satelitov Astra 2E a Astra 2F len okolo 0,3°
je pre môj RX systém pomerne "Obrovským číslom"
potom dnes uverejňujem dôkaz z analýzy frekvenčného spektra,ktorý je kľúčom k aplikácii
technologického postupu synchrónnych nano-korekcii v praxi.

Teoretický úvod do problematiky :

V zozname použitej literatúry som napočítal minimálne desiatku definícii,ktoré popisujú pojem Zisk v anténnej technike a tu sú len niektoré z nich :

Zisk→Anténny zisk→Zisk antény→Energetický zisk izotropnej alebo len "virtuálnej" všesmerovej antény v dBi→Relatívny zisk antény→Smerový zisk antény
→Prevádzkový zisk antény→Približný zisk antény atď

Dlhoročná prax v tejto oblasti mi dáva ovšem za pravdu,že kardinálnym problémom celého satelitného príjmu antén s priemerom 4,5,6... m,ostáva
aj naďalej otázka ako do praxe premietnúť respektíve preniesť výpočtami získané hodnoty a čo najviac sa im priblížiť,alebo slovami praxe povedané
ako čo najviac potlačiť do úzadia systémové a aplikačné nepresnosti nainštalovaných systémov.Stovky otázok na túto tému z rôznych častí sveta,
v zmysle : investovali sme stovky tisíc $ do antén,ktoré generujú polovičný alebo tretinový ziskový výkon,aj napriek tomu že sme postupovali presne podľa
inštrukcii od výrobcu atď. , ktoré som obdržal za posledných viac ako 15 rokov mi dáva za pravdu,že naštudovaná a správne porozumená teoretická príprava,
je síce veľmi dôležitá,ale nie je automatickým garantom očakávaných výsledkov v praxi_až ich vzájomná súhra vedie k požadovanému výsledku .

a vychádzajúc z dávno zadefinovanej teórie,ktorá hovorí že : (viď zoznam použitej literatúry na konci štúdie)

1,Správny návrh,výroba a poziciovanie primárneho radianta (žiariča) do ohniska sekundárneho radianta a následný spôsob a hlavne parametre
akým ožaruje efektívnu plochu sekundárneho radianta,alebo efektívnu plochu reflektora má priamy vzťah s výsledným tvarom vyžarovacieho diagramu
inými slovami so stupňom smerovosti a hlavne so samotným ziskom parabolickej antény
.

Ako som to uviedol v mojej štúdii s  názvom :  

ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KU+KA

v praxi satelitného príjmu tak často prevažujúce systémové a aplikačné nepresnosti vylučujú rovnomerné ožiarenie celej efektívnej plochy
a umožňujú dosahovať účinnosť ožiarenia apertúry,alebo efektívnej plochy len okolo
30 až 60%,čiže zisk antény je tým pádom degradovaný
o typicky 2-5 dB
.Polopate povedané v závislosti od stupňa účinnosti akou ožarovač alebo primárny radiant ožaruje plochu sekundárneho radianta,
môže mať tento základný prvok môjho signálneho reťazca s D=450 cm pri danej účinnosti k=75% zisk G=53,6 dB ale aj G=49,6 dB pri k=30%
a pri fstred=11 750 MHz

Opäť si zopakujme môj doplnený citáz z úvodu :

Ak som v štúdii zo dňa 24.11.2020 tvrdil nasledovne uvedené,citujem : aj "relatívne malý" pozičný odstup satelitov Astra 2E a Astra 2F len okolo 0,3°
je pre môj RX systém pomerne "Obrovským číslom
" potom dnes uverejňujem dôkaz z analýzy frekvenčného spektra,ktorý je kľúčom k samotnej
funkcii technologického postupu synchrónnych nano-korekcii v praxi.
Postupnosť presne stanovených krokov v presne stanovený čas mi so sto percentnou istotou umožňuje dosiahnúť nespochybniteľný rast v kvalite
príjmu o 0,5 až 1,5 dB
,čo je plne postačujúce pre zachovanie konštantnej hladiny kvality Q=60%,alebo kontinuálne demonštrujúceho sa LOCKU
na všetkých nosných aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach a v stanovenom 24H cykle monitoringu.

Taktiež v dnešnej štúdii uverejním aj ukážku zo zámerne vykonanej asynchrónnej nano-korekcie,ktorú som zámerne uskutočnil na nesprávnom uhle
a v nesprávnom časovom intervale a pochopiteľne jej výsledkom nebol rast v kvalite príjmu .

Prenesme sa do satelitnej praxe príjmu a položme si otázku :

1,ako si overím správnosť výpočtov,alebo mieru a rozsah systémových a aplikačných nepresností degradujúcich účinnosť ožiarenia efektívnej plochy,
alebo ako zistím či smerovosť,tvar vyžarovacej charakteristiky a samotný zisk mojej antény (D=450 cm) dosahuje v praxi tie parametre aké určili
výsledky výpočtov a tabuliek.

ODPOVEĎ Z PRAXE : musel som dosiahnúť nasledovný stav vo frekvenčnom spektre objektu Astra 2F/Astra 2E,ktorý je v priamom vzťahu s :
tvarom vyžarovacej charakteristiky,so smerovosťou a s hladinou zisku 
v mojom RX systéme s D=450 cm,aby technologický postup synchrónnych
AZ/EL nano-korekcii
bol v praxi aplikovatelný a priniesol nepopieratelný rast v kvalite príjmu .

Aj napriek pozičnému odstupu alebo intervalu len okolo 0,30°
(rádovo stotiny z tohoto odstupu sa pochopiteľne neustále menia,pri typickej rýchlosti
pohybu satelitu okolo 3 km/sec) medzi dvoma objektami na geostacionárnej obežnej dráhe,konkrétne Astry 2E na 28,5°E a Astry 2F na 28,2°E
sa mi podarilo v praxi dosiahnúť úplnú izoláciu,alebo oddelenie ich dvoch frekvenčných spektier v H aj vo V polarizácií,čiže nasledovná analýza
dokazuje že dve frekvenčné spektrá objektov A2E a A2F vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM vidím úplne samostatne,oddelene alebo
izolovane jedno od druhého
,aj napriek tomu že tu hovorím o referenčnej frekvencii "f0" objektu Astra 2E,konkrétne f0=11 426 MHz_H a f2=11 386 MHz_H,
ktoré dosahujú najstabilnejších a relatívne najvyšších signálnych mikro-intenzít v mojej zemepisnej oblasti > viď: moja nasledovná štúdia odvodená od D=370 cm :

Autor Roman Dávid predstavuje originálny návrh a aplikáciu nového systémového riešenia pre
sekundárny radiant Prodelin 370 cm-1374-990 RX s pomerom f/D 0,37 za účelom dosiahnutia stabilnej formy
príjmu z referenčnej frekvencie "f0" britskej tv siete FREESAT/BBC družice Astra 2E v rozsahu minimálne
5 až 8 hodín denne.

Polopate povedané aj napriek tomu že tieto dve analýzy som vykonal v čase každodenne vrcholiacej špičky v kvalite a v signálnej mikro-intenzite
na frekvenciách 11 386+11 426 MHz na objekte Astra 2E na 28,5°E, tieto dve nosné sú úplne neviditelné vo frekvenčnom spektre objektu Astra 2F na 28,2°E,
inými slovami  spektrá "H" vektorov dvoch satelitov sú účinne od-izolované,čo má priamy vzťah s činiteľom akosti celého systémového riešenia
v ohnisku a samozrejme s vysokou mierou presnosti polohovania celej zostavy .

 - Dôkaz o úspešnej aplikácii teórie do praxe,ktorá priamo súvisí s _tvarom vyžarovacej charakteristiky,so smerovosťou a s hladinou zisku -
         
                                                                                      Stav fr.spektra z pohľadu Astry 2F            Stav fr.spektra z pohľadu Astry 2E
                                 PF Prodelin 4,5m                           Astra 2F-28,2°E : 11 344 H Sky UK         Astra 2E-28,5°E : f0=11 426 H TRP Uk
                                                                                       MER=8,1 dB dňa 26/27.12.2020                               MER=8,1 dB
               dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-pf-prodelin-450cm-n     PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2f-uk-beam-11344-h-sky-uk-dokaz-izolacie-w-ok     PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-dokaz-izolacie-w                                                                                                

                                                                                                                                                                       
                                Prodelin 3,7m                             Stav "H" fr.spektra z pohľadu Astry 2E          Stav fr.spektra z pohľadu Astry 2E
 - vo frekvenčnom spektre H. vektora,na výstupe z PF Prodelin 3.7m,sú prítomné aj 2 nosné C1=11 306 MHz + C2=11 344 MHz zo susedného
                                        objektu Astra 2F na 28,2°E_z pohľadu špičky v kvality na f0=11 426_Astra 2E na 28,5°E
              astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-002      astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-01     astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-02                                                                                                                                                         

*všetky merania som uskutočnil s ciachovaným digitálnym analyzátorom Televes H60/Rohde & Schwarz ® EFL 340,ktorý je suverejne
najkvalitnejším produktom vo svojej kategórii na svetovom trhu,čiže právoplatnosť nameraných údajov nemôže nikto spochybňovať                                                                                                                         
              

Dokazovanie o nepretržitej možnosti stabilného príjmu z družice Astra 2F sa týka nasledovných štyroch paketov :

dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-spot-beam-reception-frequency-list-

+ formu konštatne stabilného príjmu na piatom transpondére a referenčnej frekvencii f0=12 382 H družice Astra 2F dokazujem v prvej prípadovej štúdii na túto tému

dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-spot-beam-reception-frequency-list-02

    DOKAZOVANIE č.1 : ASTRA 2F-28,2°E_UK SPOT BEAM _ 11 306 H : Sky UK
Nepretržitý signálny monitoring v dĺžke 24 hodín_Lučenec/Slovenská republika

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
10-11.12.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU alebo Locked Uptime : 24 h. : 02 min. : 15 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8,nepravidelné dažďové prehánky alebo mrznúce mrholenie
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii f=11 306 MHz-H,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,1 do SNR=7,3 dB
d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou : za účelom zachovanie kontinuity LOCKU nosnej a dosiahnutia
špičky v kvalite, som práve v daných úsekoch vykonával cielené nano-korekcie na konkrétnom uhle,ktorých výsledkom bol dokázateľne
skokový rast v amplitúde Pwr a rast v odstupe S/N ...
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a poklesu
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktorý nesúvisí s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
niekoľkými vrcholmi počas každého dňa v závislosti od výberu TP .
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich cielených nano-korekcií
v systéme polohovania AZ/EL. (čierna)

poznámka * : tento signálny monitoring na výstupe z TBS 5925 som vykonal týždeň predtým ako som opäť pochopil niečo nové v otázke vlnovej
fyziky,čoho dôsledkom je ďalší rast v signálnej kvalite minimálne o 0,5 až 0,8 dB (MER).
Pravdivosť môjho predchádzajúceho tvrdenia nepopierateľne dokážem v nasledujúcej novinke.

Všetky v tejto štúdii uverejnené analýzy kvality na výstupe z digitálneho analyzátora Televes H60 na objekte Astra 2F,som vykonal až po
aplikovaní ďalšej korekcie do môjho systémového riešenia v ohnisku antény Prodelin 4,5m,ktorá mala za následok spomínaný rast v kvalite :
viď. aplitúda kvality okolo MER=8 dB na f=11 306 + 11 344 MHz

          dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-10-11-12-2020-00-n                            

    Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
     17:34 SEČ _ dňa 10.12.2020                   06:21 SEČ _ dňa 11.12.2020               17:00 SEČ _ dňa 11.12.2020 
       Locked Uptime : 00:37:07                       Locked Uptime : 13:23:56                   Locked Uptime : 24:03:01
           
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-10-11-12-2020-scan-01dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-10-11-12-2020-scan-02 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-10-11-12-2020-scan-03         
                  
                                                                                                       
  Televes H60 : analýza spektra a kvality            01:14 SEČ _ dňa 1.1.2021                      Televes H60 : analýza kvality
  na f=11 306 H_MER=7,9 dB_27.12.2020           Open ATV 6.1_VU+ DUO2           na f=11 306 H_MER=7,7 dB_27.12.2020
  PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2f-uk-beam-11306-h-sky-uk-quality-analysis-01   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-h-sky-uk-quality-analysis-open-atv-6.1-01-2021  PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2f-uk-beam-11306-h-sky-uk-quality-analysis-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
► Dve video ukážky z okamžitého stavu na f=11 306 MHz_H pri minimálnej hodnote SNR okolo 6 dB
a  maximálnej hodnote SNR okolo 7 dB v danom čase ...    

                      5.12.2020                                                11.12.2020
          watch video                            watch video                                                                                                                                                          

    DOKAZOVANIE č.2 : ASTRA 2F-28,2°E_UK SPOT BEAM _ 11 344 H : Sky UK
Nepretržitý signálny monitoring v dĺžke 24 hodín_Lučenec/Slovenská republika

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
17-18.12.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU alebo Locked Uptime : 24 h. : 06 min. : 58 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8,nepravidelné dažďové prehánky alebo mrznúce mrholenie
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii f=11 344 MHz-H,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,1 do SNR=7,5 dB
d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou : za účelom zachovanie kontinuity LOCKU nosnej a dosiahnutia
špičky v kvalite, som práve v daných úsekoch vykonával cielené nano-korekcie na konkrétnom uhle,ktorých výsledkom bol dokázateľne
skokový rast v amplitúde Pwr a rast v odstupe S/N ...
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a poklesu
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktorý nesúvisí s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
niekoľkými vrcholmi počas každého dňa v závislosti od výberu TP .
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich cielených nano-korekcií
v systéme polohovania AZ/EL. (čierna)

f,ukážka cielene vykonanej asynchrónnej nano-korekcie,ohraničená červenou farbou,v nesprávnom časovom intervale,bez akéhokoľvek
rastu v signálnej kvalite           dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-17-11-12-2020-00-n                                                                                                                            

    Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
     23:52 SEČ _ dňa 17.12.2020                   16:25 SEČ _ dňa 18.12.2020               23:55 SEČ _ dňa 18.12.2020 
       Locked Uptime : 00:11:55                       Locked Uptime : 16:44:18                   Locked Uptime : 24:14:07
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-17-11-12-2020-scan-01  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-17-11-12-2020-scan-02 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-h-sky-uk-signal-monitoring-24h-17-11-12-2020-scan-03                                                                                                                                                            
                  
                                                                                                       
  Televes H60 : analýza spektra a kvality               01:24 SEČ _ dňa 19.12.2020              Televes H60 : analýza kvality
        na f=11 344 H _ MER=8,1 dB                           Open ATV 6.1_VU+ DUO2                  na f=11 344 H _ MER=8,0 dB
              dňa 26/27.12.2020                                                                                                       dňa 26/27.12.2020                                                                                                                                                                     
 PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2f-uk-beam-11344-h-sky-uk-quality-analysis      dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-h-sky-uk-online-scan-02  PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2f-uk-beam-11344-h-sky-uk-quality-analysis-02                                                             

► Dve video ukážky z okamžitého stavu na f=11 344 MHz_H pri hodnote SNR okolo 7 dB v danom čase ... 
                     18.12.2020                                                     18.12.2020
            video proof                                video proof                                                                                 

                                                                                                                                                          

    DOKAZOVANIE č.3 : ASTRA 2F-28,2°E_UK SPOT BEAM _ 11 306 V : Sky UK
Nepretržitý signálny monitoring v dĺžke 24 hodín_Lučenec/Slovenská republika

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
11-12.12.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU alebo Locked Uptime : 24 h. : 09 min. : 04 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8,nepravidelné dažďové prehánky alebo mrznúce mrholenie
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii f=11 306 MHz-V,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,1 do SNR=7,3 dB
d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou : za účelom zachovanie kontinuity LOCKU nosnej a dosiahnutia
špičky v kvalite, som práve v daných úsekoch vykonával cielené nano-korekcie na konkrétnom uhle,ktorých výsledkom bol dokázateľne
skokový rast v amplitúde Pwr a rast v odstupe S/N ...
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a poklesu
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktorý nesúvisí s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
niekoľkými vrcholmi počas každého dňa v závislosti od výberu TP .
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich cielených nano-korekcií
v systéme polohovania AZ/EL. (čierna)

poznámka * : tento signálny monitoring na výstupe z TBS 5925 som vykonal týždeň predtým ako som opäť pochopil niečo nové v otázke vlnovej
fyziky,čoho dôsledkom je ďalší rast v signálnej kvalite minimálne o 0,5 až 0,8 dB (MER).
Pravdivosť môjho predchádzajúceho tvrdenia nepopierateľne dokážem v nasledujúcej novinke.

Všetky v tejto štúdii uverejnené analýzy kvality na výstupe z digitálneho analyzátora Televes H60 na objekte Astra 2F,som vykonal až po
aplikovaní ďalšej korekcie do môjho systémového riešenia v ohnisku antény Prodelin 4,5m,ktorá mala za následok spomínaný rast v kvalite :
viď. aplitúda kvality okolo MER=8 dB na f=11 306+ 11 344 MHz

   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-11-12-2020-00-n                                                                                                                                                                                 

    Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
     17:16 SEČ _ dňa 11.12.2020                   07:40 SEČ _ dňa 12.12.2020               17:12 SEČ _ dňa 12.12.2020 
       Locked Uptime : 00:06:33                       Locked Uptime : 14:30:37                   Locked Uptime : 24:03:00
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-11-12-2020-scan-01 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-11-12-2020-scan-02  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-11-12-2020-scan-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                        
      01:22 SEČ _ dňa 27.12.2020
       Open ATV 6.1_VU+ DUO2
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11306-v-sky-uk-quality-analysis-open-atv-6.1-01            

►Dve video ukážky z okamžitého stavu na f=11 306 MHz_V pri hodnote SNR okolo 7 dB v danom čase ... 
                     11.12.2020                                                     11.12.2020
          video proof                                    video proof                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    DOKAZOVANIE č.4 : ASTRA 2F-28,2°E_UK SPOT BEAM _ 11 344 V : Sky UK
Nepretržitý signálny monitoring v dĺžke 24 hodín_Lučenec/Slovenská republika

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
13-14.12.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU alebo Locked Uptime : 24 h. : 06 min. : 59 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8,nepravidelné dažďové prehánky alebo mrznúce mrholenie
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii f=11 344 MHz-V,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,1 do SNR=7,3 dB
d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou : za účelom zachovanie kontinuity LOCKU nosnej a dosiahnutia
špičky v kvalite, som práve v daných úsekoch vykonával cielené nano-korekcie na konkrétnom uhle,ktorých výsledkom bol dokázateľne
skokový rast v amplitúde Pwr a rast v odstupe S/N ...
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a poklesu
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktorý nesúvisí s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
niekoľkými vrcholmi počas každého dňa v závislosti od výberu TP .
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich cielených nano-korekcií
v systéme polohovania AZ/EL. (čierna)

poznámka * : tento signálny monitoring na výstupe z TBS 5925 som vykonal týždeň predtým ako som opäť pochopil niečo nové v otázke vlnovej
fyziky,čoho dôsledkom je ďalší rast v signálnej kvalite minimálne o 0,5 až 0,8 dB (MER).
Pravdivosť môjho predchádzajúceho tvrdenia nepopierateľne dokážem v nasledujúcej novinke.

Všetky v tejto štúdii uverejnené analýzy kvality na výstupe z digitálneho analyzátora Televes H60 na objekte Astra 2F,som vykonal až po
aplikovaní ďalšej korekcie do môjho systémového riešenia v ohnisku antény Prodelin 4,5m,ktorá mala za následok spomínaný rast v kvalite :
viď. aplitúda kvality okolo MER=8 dB na f=11 306+ 11 344 MHz
           dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-13-12-2020-00-n                                                                                                                                                                                     

    Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
     07:41 SEČ _ dňa 13.12.2020                   17:44 SEČ _ dňa 13.12.2020               07:41 SEČ _ dňa 14.12.2020 
       Locked Uptime : 00:09:41                       Locked Uptime : 10:12:06                   Locked Uptime : 24:09:36
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-13-12-2020-scan-01  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-13-12-2020-scan-02  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-13-12-2020-scan-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                        
      01:18 SEČ _ dňa 24.12.2020
       Open ATV 6.1_VU+ DUO2
 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-11344-v-sky-uk-quality-analysis-open-atv-6.1-01                                                                                                                                                                                                               

►Dve video ukážky z okamžitého stavu na f=11 344 MHz_V pri hodnote SNR okolo 7 dB v danom čase ... 
                     13.12.2020                                                     13.12.2020
         video proof                                    video proof                                           

* zoznam použitej literatúry :

01, ANTÉNY A ŠÍŘENÍ VLN / ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT v Prahe 2002
Prof. Ing.  Miloš Mazánek CSc.
Doc. Ing.  Pavel Pechač Ph.D
Prof. Ing.  Jaroslav Vokurka DrSc.

02, ANTÉNY A ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN / Vysoké učení technické v Brně 1992
Prof. Ing.  Dušan Černohorský CSc.
Ing. Zdeňek Nováček CSc.

autor prípadovej štúdie : Roman Dávid_v Lučenci dňa 5.1.2021

        
Roman Dávid osobne