nss-12-57e-east-africa-beam-ethiosat-satellite-reception-center

       dxsatcs logo              
     nss-12-57-e-east-africa-ethiosat-baner-final-small

 

  

              Center of EthioSat - satellite tv service reception                                 

   NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam : 10 950-11 700 MHz_H

                                   by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                       
                                                                 (Last update date : 9.1.2022)

9.1.2022 : Prehľad som doplnil dvoma aktuálnymi analýzami spektier H- vektora vlnenia,uverejňujem novú špičku kvality na "f0"
s približnou nie garantovanou frekvenciou opakovania t=7 dní s MER=14,2 dB zo dňa 7.1.2022 atď...

5.1.2022 :ETHIOSAT-Dokazovanie na f0=11 545 H_ Roman Dávid dokazuje ako prvý na Slovensku každodenný stav chybovosti
CBER=1.0E-6 na ním zadefinovanej referenčnej frekvencii  v kvantite t=72 hodín,ako dôsledok ukončenia pásmového prekrytia
s BW=6,7 MHz dňa 27.12.2021 medzi dvoma nosnými v diagrame East Africa a Central Asia

24.11.2021 : Analýza mimoriadnej situácie po prerušení satelitnej distribúcie celej platformy Ethiosat Ethópia,čo následne súviselo
s jedinečnou možnosťou analyzovať nezarušené frekvenčné spektrum od 11 566 do 11 610 H v ktorom operujú tri pakety sústredené do
vyžarovacieho zväzku Central Asia > 11 566 H + 11 585 H + 11 610 H.

►10.11.2021 : Roman Dávid dnes po prvý krát v celej pätnásťročnej histórii dokáže existenciu dočasnej výkonovej ANOMÁLIE na f=11 165 H paketu Ethiosat
so špičkou kvality až SNR=10+ dB a to na základe výsledkov kontinuálneho signálneho monitoringu v trvaní 1x72 hodín,ďalej po prvý krát prináša do praxe
satelitného príjmu formu permanentného video monitoringu v trvaní 24 hodín,ako zjednodušenú alternatívu ku grafickému zobrazenie vizualizácie kvality
a výkonu atď.....

27.10.2021 : Autor Roman Dávid sa sústredí v dokazovaní na druhú frekvenciu f=11 105 H paketu EthioSat Etiópia,na ktorej vykonáva porovnávací
test citlivosti a úrovne kvality SNR medzi dvoma digitálnymi demodulátormi Si 21662 + Si 2166D,stanovuje originálny Metodický postup pre výkon meraní
a zhromažďovania dát za účelom vyvrátenia akýchkoľvek pochybností a diskusií o reálnosti možnosti príjmu v danej zemepisnej oblasti,všetky svoje tvrdenia
verifikuje v novej forme grafu a vo video ukážkach atď.

13.10.2021 : Autor Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho
monitoringu" do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje prvú monitorovanú
frekvenciu f=10 985 H ...

28.9.2021 : Téma zadania pre praktické cvičenia : Na základe posledne vykonaného dokazovania o dosiahnutí jedného spojitého priebehu
(kontinuity) "LOCKU" referenčnej frekvencie f0=11 545 H pre vyžarovací diagram "Východná Afrika" družice NSS 12 na λ=57,0° v kvantite 2x48 hodín,
odvodeného od priemeru sekundárneho žiariča D=450 cm sa dnes pomocou dokazovania v podobe signálneho monitoringu v kvantite 2x24 hodín
pokúste preniesť do praxe satelitného príjmu identickú formu kontinuálneho priebehu "LOCKU" na identickej referečnej frekvencii "f0",
ale s priemerom sekundárneho žiariča len D=370 cm
.

►15.9.2021 : úvod a autorské poznatky z prvých tridsiatich dní výskumov a analýz výkonových mikrointenzít vo vyžarovacom diagrame
"East Africa" družice NSS-12, definovanie kľúčovej alebo inak "Referenčnej frekvencie" f0=11 545 H pre príjem z diagramu "Východná Afrika"
v stredoeurópskej zóne príjmu, dokazovanie a monitoring priebehov signálnych parametrov v dvoch cykloch v dĺžke 2x 48 hodín atď...

 

                

►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam : Úvod do výskumov súvisiacich s diagramom "Východná Afrika"
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

                               
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti autora Romana Dávida asociované s príjmom z vyžarovacieho diagramu "Východná Africa"
družice NSS 12 na 57°E sú súčasťou jedného celku patriaceho do projektu s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly
s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo" v ktorom sa sústredím na praktické napĺňanie mňou zadefinovanej
terminológie v podobe postupov vedúcich k identifikácii a následnej minimalizácii systémových a aplikačných nepresností vo význame
"Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia  na výslednú kvalitu odvodenúod odstupu
S/N respektíve ChBER" .
Moja aplikačná prax za obdobie posledných dvanástich mesiacov,počas ktorých som vynašiel a v praxi
dokázal funkčnosť Technologického postupu,ktorý som pomenoval označením "Synchrónne nanokorekcie" spolu s identifikáciou
niekoľkých systémových a aplikačných nepresností v ohnisku sekundárneho žiariča Prodelin 4,5 m,dokázali relevanciu a správnosť
terminológie z prvotnej prípadovej štúdie z roku 2014 čo v praxi viedlo z k nespochybnitelnému rastu priemernej úrovne kvality
o minimálne 2 dB/f a hlavne k naplneniu stability príjmu,ktorú som x-krát dokázal.Až samotné dokazovanie v signálnom monitoringu
v dĺžke 24/48 hodín ma doviedlo na vedeckú pôdu a jasne ma tým oddelilo od všetkých diskusných ai. portálov na celom svete,ktoré
sa nezaoberajú vedecko-výskumnou činnosťou, (spravidla je ich obsah tvorený z viac ako 95% len skopírovanými textami agentúrneho
typu z iných portálov,čo chápem pretože v tomto vedeckom odvetví dlhodobo panoval názor že všetko je už dávno teoreticky
zadefinované a nie je žiadna pravdepodobnosť žeby ktokoľvek mohol  objaviť niečo nové a posúnúť tak túto vedeckú disciplínu
ďalej-výsledky môjho doterajšieho snaženia jednoznačne popreli/vyvrátili predchádzajúce tvrdenia) pretože ak celú diskusiu
stavajú len na úvahách,ničím nedokázaných predpokladoch alebo "tvrdeniach" v podobe fotografií z príjmu (jeden deň má
86 400 sekúnd a samotná fotka vyjadruje stav kvality príjmu len v jednej sekunde)
,potom sa stále pohybujú alebo dookola točia
len na amatérskom,alebo fanúšikovskom "vedomostnom levele" nie na vedeckom alebo "dôkaznom levele",lebo jedine dôkaz v podobe
signálneho monitoringu v dĺžke 24/48+ hodín je tým čo jasne oddeľuje "Trvalý rast v kvalite postavený na výsledkoch
vedecko-výskumnej činnosti" alebo "Dočasný/krátkodobý rast v kvalite postavený len na náhodnom raste v signálnej intenzite"
,
kedže ako som už x-krát prízvukoval, "identickú hodnotu kvality napríklad MER=8 dB na f0=10 926 MHz_V_Amos 3 na 4,0°W môžu
(nie len) v rovnakom zemepisnom bode prezentovať aj sekundárny žiarič s  priemerom D=300 cm ale aj sekundárny žiarič s  D=450 cm.
Problém je v tom že sekundárny žiarič s  priemerom D=300 cm dosiahne túto hladinu kvality približne 3 až 5x za 12 mesiacov v úseku
"JEDNOTIEK SEKÚND AŽ MINÚT" na rozdiel od sekundárneho žiariča s  D=450 cm,ktorý dokázateľne dosahuje
! KAŽDÝ DEŇ !
hladinu kvality MER=8 dB a garantuje tak stabilitu príijmu na báza 24/7 s minimálnou signálnou rezervou 2 dB .

A práve spomínané diskusie sú priam preplnené zavádzajúcimi výsledkami z príjmu,ktoré sú postavené len na náhodných špičkách
v intenzite výkonu,ku ktorým sa ich autori dopracovali len dlhodobým čakaním a pochopiteľne tieto výsledky nemajú žiadnu
hodnovernosť a ani cenu,lebo sú postavené len na náhode.

                                               f=11 105 MHz-H. pol.-tp EAH 3-EAST AFRICA BEAM : EthioSat Etiópia
dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-first-n                                         

                                                                                                                                    
 

►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam : The NSS 12 satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                  source : www.ses.com
                                                                       

   nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-satellite-facts-source-ses-astra-01  nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-satellite-facts-source-ses-astra-02     nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-satellite-facts-source-ses-astra-03  

                                                                                                                                                                        

NSS 12 at 57.0°E-East Africa footprint : DOWNLINK Frequency Plan

                                     10 950 - 11 700 MHz _linear V+H                     12 250 - 12 750 MHz_linear V+H

             
  nss-12-57-e-east-frequency-plan-ku-band-source-ses-astra-n

                                                                                                                                    

                                                                       download pdf document                                                                 
                                                       NSS 12_ Frequency plan for KU+C band
                          

►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa-Reference frequency "f0" : Referenčná frekvencia f0=11 545 H stanovená
pre celý región strednej Európy  v otázke satelitného príjmu z vyžarovacieho diagramu "Východná Africa"

Výsledky viac ako stovky hodín výskumnej činnosti sústredených do oblasti analýz výkonových intenzít z jednotlivých transpondérov
vyžarovaciaho diagramu "Východná Afrika" za obdobie posledných tridsiatich dní v zemepisnej oblasti Lučenec/Slovenská republika,mi dávajú
plnú istou v otázke priradenia atribútu "REFERENČNÁ"  práve pre frekvenciu f0=11 545 MHz a to pre celú centrálnu európsku zónu príjmu.
Na základe nasledujúcich výsledkov signálneho monitoringu v trvaní  1x72 hodín dokážem správnosť mojich predchádzajúcich tvrdení,lebo
amplitúda kvality a celodenná stabilita príjmu je suverénne najvyššia v porovnaní so všetkými ostatnými frekvenciami v jednom diagrame
"East Africa".Pripomeniem že podobne ako tomu bolo pri sústave družíc Astra 2E/2F/2G a Amos 3/7 aj v tomto prípade platí že nepracujem
s cudzími, alebo prevzatými údajmi od iných autorov a stanovená referenčná frekvencia "f0"=11 545 H pre satelitný príjem v celej centrálnej
európskej zóne príjmu je výsledkom výlučne mojej vedecko-výskumnej činnosti.

⇒ tento výskumný projekt autora Romana Dávida z Lučenca (ako prvý a jediný v Európe) nie len analyzuje ale aj nespochybnitelne dokazuje
možnosť stabilného satelitného príjmu v horizontálnej polarizácii vysielaných VF vlnení,koncentrovaných do vyžarovacieho z diagramu " Východná Afrika"
a to v stredoeurópskom zemepisnom meradle.Nasledovná vizualizácia signálneho pokrytia diagramu "Východná Afrika" a miesta v ktorom vykonávam
výskumy Vám Vážení čitatelia poskytne lepšiu predstavu v čom je podstata môjho snaženia v otázke maximalizácie (účinnosti) respektíve pomenovania
a následného potlačenia systémových a aplikačných nepresností inštalovaného VF systému,ktoré súvisia hlavne s návrhom a výrobou VF komponentov
atď ... viď môj úvod do výskumného projektu.
       
                                              NSS 12 na 57,0°E : Vyžarovací diagram East Africa / Východná Afrika
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                        
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : ses.com

                 nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n                                     

                          > AKTUÁLNY STAV VO FREKVENČNOM SPEKTRE EAH06 a CAH06 PLATNÝ DŇA 9.1.2022 <

poznámka : nespochybnitelnosť,alebo hodnovernosť výsledkov nasledujúcich analýz kvality výrobca dokazuje dodaným certifikátom o kalibrácii
meraciaho zariadenia Metek HD,ktorú vykonal pomocou signálneho generátora AGILENT TECHNOLOGIES _ model E4421B pri vonkajšej teplote
24° (+/- 5°C) a relatívnej vlhkosti 90% (+/- 20%).
             

Dôkaz o dosiahnutí stavu kanálovej chybovosti :  bBER/CBER=0.0E-06 _ dňa 27.12.2021 bola ukončená paralelná satelitná distribúcia  s rovnakým obsadením
z frekvencií 11 565 H a 11 585 H a frekvenčné spektrum TP CAH06 s BW=12,9 MHz ostalo neobsadené,čo sa následne a nezanedbatelne prejavilo v kvalite príjmu
na referenčnej frekvencii f0=11 545 H poklesom kanálovej chybovosti až na CBER=0.0E-06,ktorý je každodenne identifikovatelný v typickej kvantite
od 5 do 8 hodín (10).Špička kvality vyjadrená v jednotke MER narástla z pôvodnej hladiny okolo 12,2 dB na súčasnú okolo 13,3 dB

POROVNANIE >               kvalita na f0 po zmene                                                                                              kvalita na f0 pred zmenou

   01/2022 : typická,aktuálna a každodenná špička kvality na f0=11 545 H              11>12/2021 : typická špička kvality počas frekvenčného prekrytia 6,7 MHz medzi f0 a f2
            > MER=13,1 dB _ CBER=0.0E-06 od dňa 27.12.2021 dodnes<                                        > MER=12 dB _ CBER=2.50E-04 dňa 26.11.2021 <

 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-from-27-12-2021-until-now-n    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-peak-quality-until-26-12-2021-n                                  

Aktuálna/dnešná kvalita_01/2022 na f0=11 545 H Ethiosat :    Metek HD

poznámka : moja výskumná prax potvrdila existenciu niekoľkých typov špičiek či už vo vzťahu k intenzite výkonu EIRP v jednotke dBW,alebo k samotnej kvalite príjmu
a z hľadiska jednotky času opakovania "t" ich rozdeľujeme na denné,týždenné,mesačné ... nasledovne publikujem aktuálnu špičku kvality za jednotku t=7 dní na f0=11 545 H zazna-
menanú dňa 7.1.2022 o 17:48 stredoeurópskeho času pri jasnej oblohe

  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-7 days peak-quality-7.1.2022-w        dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-from-27-12-2021-until-now-02-ww       dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-f0-11545-h-ethiosat-quality-chber-0-01 ww                                                                                                                                                                                                   

Dôkaz o dosiahnutí stavu kanálovej chybovosti :  bBER/CBER=0.0E-06 _ video dôkaz som vykonal dňa 1.1.2022

 + Všetko je raz po prvýkrát,ale tentoraz v mojom komentáre nebudem riešiť situáciu "Ako ten OTO prišiel o to".
Po dlhých vnútorných bojoch som sa rozhodol konečne ukončiť ÉRU NEMÉHO FILMU na tomto portále a zanechať
tak video-pravek reprezentovaný hviezadami ako Harols Lloyd,Charlie Chaplin alebo Lillian Gish s dominanciou emócii
vyjadrených cez štylizovanú nemohru a mimiku tváre s absenciou hovoreného slova + môj krátky komentár
v rubrike "Roman opäť niekoho vytáča"

....   
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f0=11 545 MHz_H : EthioSat Ethiopia
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

        Signal monitoring results are significantly degraded by adverse weather
           conditions : snowfall,rain and especially the change of water state

                                                                                                                                                                         

Deň záznamu monitoringu :  od 27.12.2021 do 30.12.2021 

Stav v atmosfére :  na začiatku prevažne polooblačno až oblačno 5-6/8,neskôr zamračené 8/8,postupne sneženie,neskôr mrznúce mrholenie a dážď.Výsledky
signálneho monitoringu sú výrazne znehodnotené vplyvom v tom čase pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok ako sú sneženie,dážď a hlavne
zmenou skupenstva vody počas topenia sa ľadu a snehu na ploche sekundárneho žiariča Prodelin,v trvaní viac ako 100 minút.

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté vlnovodné riešenie > LNB SMW_PLL s LOF stabilitou +/- 10 kHz ...

APLIKOVANÁ METODIKA,alebo spôsob a postup meraní a analýz : metodický postup dokazuje že v prvý aj posledný deň som nameral rovnakú špičku kvality
OKOLO MER=13 dB_METEK HD čo znamená že tieto výsledky nie sú dielom náhodných špičiek v intenzite výkonu
,na ktoré častokrát týždne až mesiace čakajú
fanúšikovia satelitného DX-ingu,ale jedná sa v mojom prípade o typický a každodenne prezentujúci sa stav v príjme na f0=11 545 H.Mojou hlavnou výskumnou
snahou je úplné ukončenie akejkoľvek formy satelitného DX-ingu,odvodenej len od pasívneho čakania na mojou výskumnou činnosťou dokázateľne sa opakujúce
anomálie (+ 5-8 dBW_EIRP napr. na f=11 165 H),alebo na príležitostne sa opakujúce mikrošpičky v intenzite výkonu
(+ 2-3 dBW_EIRP),ktorými je doslova
zamorený celý internet
a následný postup na neporovnatelne vyšší výskumný LEVEL v podobe ! dokázateľne ! stabilnej formy príjmu.

Inými slovami :  publikované výsledky vylučujú akúkoľvek formu "manipulácie a zavádzania" stojacej na pasívnom čakaní na náhodne sa opakujúcu špičku
v intenzite výkonu

                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :   72 hod. : 15 min. : 17 sec.                  

Analýza signálneho monitoringu s TBS 5927 : aj pri výrazne degradujúcich poveternostých podmienkach snehu a dažďa som dokázateľne dosiahol
exemplárny stav odvodený od jedného spojitého priebehu LOCKU referenčnej frekvencie f0=11 545 H v kvantite 72 hodín+ s  každodenne sa opakujúcou
špičkou kvality CBER=1.0E-6 .

                                                        TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,7 dB_CBER=1.0E-6                                                                                     
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 15 min. : 17 sec.                                       
                                                                                           od 27.12.2021 do 30.12.2021    

                    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-12-2021-n                                               

                                                                                                     
                                                                           > Priebežné stavy signálneho monitoringu <

             monitoring štartuje                                            CBER=1.0E-6                                    sneh sa úplne roztopil                     kompletný monitoring bez poznámok
      stopky/uptime : 00:01:22                               stopky/uptime : 24:43:17                         stopky/uptime : 50:14:22                            stopky/uptime : 72:13:15
 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-01-    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-02-     dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-03-    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-04-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
                              watch video   watch video       watch video watch video                                                                   
                                          27.12.2021                           28.12.2021                                 29.12.2021                                30.11.2021

►►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam-reception :  DOKAZOVANIE / PROVING

               > 1, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=10 985 MHz_H  : Paket Mediavision UAE <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=10 985 MHz_H" (TP EAH1) : PF Prodelin 450 cm dňa 1-5.10.2021

hodnotenie analýz : dosiahol som exemplárny stav odvodený od relatívne vysokej a  celodenne demonštrujúcej sa rezerve v signálnej
kvalite od približne troch do piatich decibelov (jednotka meraní : Noise margin),ktorá pochopiteľne vylučuje možnosť prítomnosti
čo i len jednej pixelácie v obraze.Kvalita príjmu počas celého dňa oscilovala v rozsahu od približne MER=7,0 do MER=9+ dB


                                                     TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=9,3 dB                                                                                          
                                     celkový čas signálneho monitoringu : 48 hod. : 30 min. : 40 sec.                                       
                                                                     od 1.10.2021 do 3.10.2021    
 
  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-spectrum-analysis-4-10-2021-nn dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-48h-pf 450cm-1-3-10-2021-nn                                                                                                                                                               
                    

                       10 985 H_BBC World News                         DVB-S2 analýza kvality                                    obsadenie TS
          dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-BBC-01  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-quality-anylysis-02   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-nit-anylysis-03                                                                                                                                                          
                                                                                                                        
                    

      > 2, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=11 105 MHz_H  : Paket EthioSat Ethiopia <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=11 105 MHz_H" (TP EAH3) : PF Prodelin 450 cm dňa 14-24.10.2021

hodnotenie analýz : dokázateľne som dosiahol jeden spojitý priebeh LOCKU nosnej na f=11 105 H v kvantite t=72 hodín bez jediného výpadku,
čo nie je výnimočný ale typický stav príijmu za posledné dva mesiace.Na základe grafu vizualizácie kvality príjmu je nespochybnitelné že každý deň sa v dĺžke
minimálne 17 ale výnimočne až 24 hodín demonštruje stav príjmu bez jedinej pixelácie v obraze aj napriek trvalo nízkej rezerve v kvalite príjmu od 0,8 do 2 dB.
(moje predchádzajúce tvrdenie platí pre sat. prijímače,ktoré obsahujú digitálne demodulátory Silicon Labs 21662+2166D atď...)


                                                     TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=7,2 dB                                                                                          
                                     celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 10 min. : 37 sec.                                       
                                                                     od 14.10.2021 do 17.10.2021

   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-spectrum-analysis-22-10-2021-n01      dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-signal-monitoring-72h-pf 450cm-n02                                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      > 3, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=11 165 MHz_H  : Paket EthioSat Ethiopia <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=11 165 MHz_H" (TP EAH4) : PF Prodelin 450 cm dňa 28-1.11.2021

hodnotenie analýz : zo všetkých doteraz monitorovaných nosných 11 545+10 985+11 105 MHz zo spektra horizontálne polarizovaného vektora vlnenia
je práve frekvencia f=11 165 H tá prvá pri ktorej z dôvodu nestabilnej hladiny mikrovýkonu <30 dBW (EIRP) nie je možné a ani vhodné
stanovovať akúkoľvek predikciu stabilnej a ani nestabilnej formy príjmu ani len v minimálnom horizonte ďalších 24 hodín v danej zemepisnej oblasti
a s daným priemerom sekundárneho žiariča s D=450 cm!
  Napríklad v posledný októbrový týždeň bolo možné vykonávať signálny monitoring frekvencie
f=11 165 H bez jedinej straty v LOCKU aj niekoľko dní za sebou s TBS 5927, ale momentálne to možné nie je,zatiaľ čo signálne modely pre frekvencie
11 545+10 985+11 105 MHz
v podobe doteraz publikovaných maxím a miním ostávajú až dodnes plne porovnatelné a dokonca lepšie* ako som publikoval
a za obdobie posledných dvoch mesiacov nedošlo z principiálneho pohľadu k žiadnym zmenám .(*pretože aj moje poznanie napreduje a nie stagnuje v tejto oblasti).


                                                     TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=5,6 dB                                                                                          
                                     celkový čas signálneho monitoringu : 1x 72 hod. : 10 min. : 37 sec.                                       
                                                                  od 28.10.2021 do 1.11.2021

  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-metek-01-section     dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-72h-signal-monitoring-01-section                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                    

      > 4, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f0=11 545 MHz_H  : Paket EthioSat Ethiopia <

⇒ Analýza spektra a kvality na monitorovanej referenčnej frekvencii f0=11 545 MHz_H" (TP EAH6) : PF Prodelin 450 cm od 27.12.2021 do 30.12.2021 

hodnotenie analýz : s mojim staronovým vlnovodným riešením som dosiahol dokázateľne jeden spojitý priebeh LOCKU nosnej s exemplárnym stavom kvality
a stability príjmu aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach_viď. signálny monitoring

                                                                  TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,7 dB                                                                                                                                           
                                                     celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 15 min. : 17 sec.                                   
                                                                                   od 27.12.2021 do 30.12.2021    

   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-from-27-12-2021-until-now-400x300-n     dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-12-2021-400x300-n                                                                                                                             

                                                                                                                                                      
                                            

►►NSS 12 at 57.0°E-East African beam : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarization


----------Provider/Channel----------

--- SYSTEM --- --- SR ---           --- FEC --- --- FOOTPRINT--- --- Encryption ---
    10 985 MHz -H-
tp EAH1_East Africa
Mediavision
 
DVB-S2/QPSK     45 000 3/4                      East Africa KU  MPEG-4/SD/FTA
   11 105 MHz -H-
tp EAH3_East Africa
EthioSat Ethiopia
 
DVB-S2/QPSK     45 000  5/6 East Africa KU MPEG-4/HD+SD/FTA
  11 165 MHz -H-
tp EAH4_East Africa
EthioSat Ethiopia
 
DVB-S2/QPSK     45 000  3/4 East Africa KU MPEG-4/HD+SD/FTA
 11 545 MHz -H-
Reference frequency f0
tp EAH6_East Africa
EthioSat Ethiopia
 
DVB-S/QPSK     30 000  5/6 East Africa KU MPEG-2+4/SD/FTA
  11 585 MHz -H-
tp CAH 7_Central Asia
Teleradiocom Tajikistan
 
DVB-S2/8PSK     10 750  3/4 Central Asia KU MPEG-4/HD+SD
 11 605 MHz -H-
tp EAH7_East Africa
EthioSat Ethiopia
 
DVB-S2/QPSK     45 000  5/6  East Africa KU MPEG-4/HD+SD/FTA
 11 610 MHz -H-
tp CAH 7_Central Asia
CRRT Uzbekistan
 
DVB-S2/8PSK     18 750  3/4 Central Asia KU MPEG-4/SD/FTA
 

 

         


                                                                                                                                               

►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam : analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

NSS 12 at 57,0°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
LNB for KU band SMW , Norsat atď
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 700 MHz , linear H+V
Field strenght meters Metek HD,Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5927
Date of measurement 09/2021
Elevation angle 24 °
Weather conditions mostly clear sky
Air temperature +8°C > +30°C
Altitude above sea level 194 m

 

NSS 12 at 57.0°E-East Africa BEAM-FOOTPRINT & Place of satellite reception and measurement

                                               48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika

  nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n 02                                      

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

10 950 > 11 200 MHz-East Africa+Central Asia beam  - H.pol. : frequency spectrum analysis
 
                                     NSS 12 _ frequency spectrum of the -H- vector                      

                                                    10 985  > 11 105 > 11 165
            
   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-spectrum-analysis-ethiosat-ethiopia-10950-11200-H-n                                            
                                                                                                                          
                                                                  
                                                                         

11 500 > 11 700 MHz-East Africa+Central Asia beam  - H.pol. : frequency spectrum analysis                                         

                                     NSS 12_ frequency spectrum of the -H- vector
                                                        11 545 > 11 605
  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-spectrum-analysis-ethiosat-ethiopia-11500-11700-H-n

             
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                             
                                              

►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam: analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

f=10 985 H Mediavision UAE : dokázateľne stabilný príjem s oscilujúcou rezervou od 3 do 5 dB

 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-mediavision-gallery-01   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-mediavision-gallery-02  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-mediavision-gallery-03                                                                                                                               

f=11 105 H EthioSat Ethiopia :  jeden spojitý priebeh LOCKU nosnej na f=11 105 H v kvantite t=72 hodín bez jediného výpadku
►na základe výsledkov meraní a analýz za obdobie posledných štyroch mesiacov môžem potvrdiť že za predpokladu výrazne nedegradujúcich
poveternostných podmienok som dosiahol plne stabilný LOCK nosnej každý deň,bez čo i len jedného výpadku s tunerom Si 21662/2166D
s občasnou,nie každodennou pixeláciou obrazu od 19:00 do 23:00.

dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-si-quality-01    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-ethiopia-si-quality-02    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11105-h-ethiosat-nit-03                                                                                                                                                           

f=11 165 H EthioSat Ethiopia :  intenzita výkonovej mikroúrovne na danej frekvencii je mimoriadne nestabilná bez možnosti
stanovenia jej predikcie v horizonte nasledovných 24 hodín

 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-si-quality-01      dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-metek-11-2021-quality-section-         dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11165-h-ethiosat-ethiopia-si-quality-02                                                                                                                                                                         

f0=11 545 H EthioSat Etiopia : dokázateľne stabilný príjem s oscilujúcou rezervou od 5 do 7 dB _ (95% dňa)
                                                                                                                  
  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-ethiosat-gallery-01 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-ethiosat-gallery-02 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-f0-11545-h-ethiosat-quality-chber-0-n                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                            

11 585 H_DVB-S2/8PSK_SR=10 750_FEC=3/4 : paket Teleradiocom Tadžikistan
⇒Kvalita príjmu : MER=10,8 dB _ Noise Margin NM=2,7 dB

dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11585-h-teleradiocom-tajikistan-01    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11585-h-teleradiocom-tajikistan-02    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11585-h-teleradiocom-tajikistan-03                                                                                          

                                                                                                                                                      

11 610 H_DVB-S2/8PSK_SR=18 750_FEC=3/4 : paket CRRT Uzbekistan
⇒Kvalita príjmu : MER=11,1 dB _ Noise Margin NM=3,0 dB

dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11610-h-CRRT-uzbekistan-01    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11610-h-CRRT-uzbekistan-02    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11610-h-CRRT-uzbekistan-03                                                                                                                                                                          

 

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

 

►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2022 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank