Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Hottest News 10-12-12--PENTHOUSE 3D-PRVÉ 3D VYSIELANIE V KA PÁSME z inklinujúceho objektu Astra 1H-λ=19,4°e_V nasledovných novinkách autor demonštruje násobný rast ziskovej rezervy na aplikovanej frekvencii nosnej f=18 365 MHz derivovanej od sek. radianta s D=300 cm Roman Dávid 12/09/2012 - 13:25
Sat List Update 10-12-12-PENTHOUSE 3D-FIRST 3D BROADCAST IN KA BAND-inclined object Astra 1H at λ=19,4°e_In the following news the author demonstrates the multiple growth of the gain margin on the applied carrier frequency f=18 365 MHz derived from same secondary radiant Roman Dávid 12/09/2012 - 13:46
Hottest News 10-12-12--PENTHOUSE 3D-PRVÉ 3D VYSIELANIE V KA PÁSME vo formáte DVB-S2-QPSK_Autor Roman Dávid demonštruje kvalitatívny status PER-Packe Error Rate a Link Margin formátu DVB-S2 s menej ako jedným chybným paketom z celkovej sumy 10 000 000 prijatých paketov Roman Dávid 12/09/2012 - 14:34
Sat List Update 10-12-12--PENTHOUSE 3D-FIRST 3D BROADCAST in KA band in DVB-S2-QPSK format_Author Roman Dávid demonstrates the qualitative status PER-Packet Error Rate+Link Margin of DVB-S2 format with less than 1 false packets of the total 10 million received packets Roman Dávid 12/09/2012 - 15:15
Hottest News 10-12-12--PENTHOUSE 3D AKO PRVÉ 3D VYSIELANIE v pásme Super Vysokých frekvencií KA pásma z objektu Astra 1H-λ=19,4 na f=18 365 MHz s priepustnosťou 14,834 Mbit/sec a s takmer ideálnym kvalitatívnym stavom,ktorý dopĺňam stavovým diagramom z Tunera TBS 5925 Roman Dávid 12/09/2012 - 15:38
Sat List Update 10-12-12--PENTHOUSE 3D as the FIRST 3D BROADCAST IN THE SHF-KA band from Astra 1H-λ=19,4°e object at f=18365 MHz with a throughput of 14.8 Mbit/sec and with almost ideal qualitative conditions that express QPSK constellation diagrams of the TBS 5925 tuner Roman Dávid 12/09/2012 - 15:57
Ka Band Section PENTHOUSE 3D-FIRST 3D BROADCAST in KA band in DVB-S2-QPSK format_Author Roman Dávid demonstrates the qualitative status PER-Packet Error Rate+Link Margin of DVB-S2 format with less than 1 false packets of the total 10 million received packets Roman Dávid 12/09/2012 - 16:16
Ka Band Section KA-Band-satellite-feeds-reception-Astra-1H-19.4e-Europe-footprint : 18 762 MHz - V.pol. feed Teleippica - DVB-S-QPSK-MPEG-2-720x576i-Video-TS=5.3 Mbps-25Hz-4:3,Audio-192 kbps-48kHz Roman Dávid 12/16/2012 - 14:01
Ka Band Section FIRST-FEED-CHANNEL-KA band-Astra-1H-19.4-18 762 MHz DVB-S-QPSK FEED TELEIPPICA and DECODING THE ENCODED MPEG transport stream service informations -SI- according to the European Standards ETS 162 and quality analysis using Televes H60 Roman Dávid 12/16/2012 - 14:36
Hottest News 17-12-2012___PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__autor identifikoval systematické sústredenie FEEDS kanálov a testov do doteraz pasívneho úseku lineárneho spektra -V- od 18 500 do 18 800 MHz a ich analýzam podriadil sumu dnešných noviniek Roman Dávid 12/17/2012 - 09:54
Sat List Update 17-12-2012__FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__18 510,856 MHz DVB-S2-QPSK FEED ERICSSON Service-Link Margin level LM=5.8 dB is the determining factor of a stable carrier lock, which augmented by qualitative analysis of QPSK constellation Roman Dávid 12/17/2012 - 09:59
Hottest News 17-12-2012__PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__18 762 MHz DVB-S FEED TELEIPPICA-DEKÓDOVANIE SERVISNÝCH DÁT z kódovaného transportného streamu MPEG podľa Telekomunikačného Štandardu ETS 162 a analýza spektra a kvality pomocou Televes H60 Roman Dávid 12/17/2012 - 09:49
Sat List Update 17-12-2012__FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__The author has identified a systematic concentration of FEEDS channels and TESTS into the passive stretch of linear spectrum -V- 18 500-18 800 MHz and their analysis also looked at today's news Roman Dávid 12/17/2012 - 10:04
Hottest News 17-12-2012__PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__18 510,856 MHz DVB-S2-QPSK FEED ERICSSON Service-hladina Link Margin LM=5,8 dB je determinujúcim faktorom stabilného uzamknutia nosnej,ktorej kvalitatívnu analýzu dopĺňam QPSK konšteláciou Roman Dávid 12/17/2012 - 09:44
Sat List Update 17-12-2012___FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__18 762 MHz DVB-S FEED TELEIPPICA and DECODING THE ENCODED MPEG transport stream service informations -SI- according to the European Standards ETS 162 and quality analysis using Televes H60 Roman Dávid 12/17/2012 - 10:01
Second Hand Prodàm LNB SMW DRO .... Roman Dávid 01/10/2013 - 09:44
Hottest News 14-1-2013-GEOSYNCHRÓNNY SATELIT WGS 3 NA ORBITE λ=-12°je novým výskumným objektom Think-Tanku dxsatcs v KA pásme, patriacim pod výlučnú správu Ministerstva Obrany Spojených Štátov Amerických-PENTAGON,ktorý zabezpečuje primárne v Európsko-Africkej geo.... Roman Dávid 01/13/2013 - 13:34
Sat List Update 14-1-2013-Geosynchronous SATELLITE WGS 3 in orbit λ=-12° is a new research object of Think-Tank dxsatcs in KA band. Falls under the exclusive administration the Ministry of Defense of the United States (PENTAGON-MilSatCom), which provides primarily ... Roman Dávid 01/13/2013 - 14:04
Hottest News 14-1-2013-WGS 3 na λ=-12°a zóna Európsko-Afrického vyžarovacieho diagramu pre spektrum KA pásma z čiastočne odtajnených materiálov spoločnosti The MITRE Corporation USA.Z pochopitelných príčin je na základe verejne dostupných zdrojov prakticky nemožné ... Roman Dávid 01/13/2013 - 14:36
Sat List Update 14-1-2013-WGS-3 at λ=-12 ° and the Euro-African zone radiation diagram for KA band spectrum of partially declassified materials of The MITRE Corporation USA . For obvious reasons it is based on publicly available sources virtually impossible with ... Roman Dávid 01/13/2013 - 14:47
Ka Band Section WGS-3 at 12° west-Wideband-Global-Satcom-ka-band-satellite-reception videos : 20 730 MHz LHCP_ Data terminal - spectrum analysis and quality / TELEVES H60 Roman Dávid 01/13/2013 - 15:25
Hottest News 14-1-2013_PRVÝ IDEÁLNY STAV KVALITY V KA PÁSME PRI FEC=2/3 na objekte WGS 3__ : DEKÓDOVATELNÝ DÁTOVÝ PORT č.1 v spektre vektora LHCP na f1=20 730 MHz s nasledovne demonštrovaným stavom kvality vo video ukážke : bBER⇔CBER⇔Pre-Viterbi BER <1Ex10-6 or 1*10-6 Roman Dávid 01/13/2013 - 15:56
Sat List Update 14-1-2013__FIRST IDEAL STATE OF QUALITY IN KA band-FEC=2/3 of the WGS 3 satellites__ : DECODABLE DATA PORT No.1 in the range of vector LHCP at f1=20 730 MHz with demonstrated quality condition : bBER⇔CBER⇔Pre-Viterbi BER <1Ex10-6 or 1*10-6 Roman Dávid 01/13/2013 - 16:18
Hottest News 14-1-2013__AMERICKÝ VOJENSKÝ STACIONÁRNY SATELIT WGS-3 na 12°W vysielajúci v KA pásme__Autor demonštruje pomocou QPSK konštelácie ideálny kvalitatívny stav identifikovaný na DÁTOVOM PORTE č.1-f=20 730 MHz s priepustnosťou 45 Mbit/sec na výstupe z TBS 5925 Roman Dávid 01/13/2013 - 16:52
Sat List Update 14-1-2013-WGS-3 at 12°W-AMERICAN MILITARY STATIONARY SATELLITE IN KA BAND_The author demonstrates a ideal qualitative status identified on the DATA PORT No.1-f=20 730 MHz with a throughput of 45 Mbit/sec using the QPSK constellations at the exit of TBS... Roman Dávid 01/13/2013 - 17:11