Experimental waveguide line for circular & rectangular type of wave with ferritic isolator

dxsatcs system first snapshot

Experimental waveguide line for circular & rectangular type of wave with ferritic isolator

Návrh experimentálnej vlnovodnej linky pre spracovanie cirkulárnych a ortogonálnych vektorov vlnení v pásme KU s použitím feritového izolátora .

dxsatcs system schematic diagram

Schéma zapojenia experimentálnej vlnovodnej linky pre spracovanie cirkulárnych vektorov vlnení v pásme KU s použitím feritového izolátora

Part 1 : Feritový izolátor & Ferritic/Waveguide Isolators

Funkcia FI-feritového izolátora pracujúceho na princípe posuvu poľa :  s vysokou izolačnou schopnosťou viac ako 18-20 dB / f  oddeliť zdroj elektromagnetického vlnenia v ohnisku stredového reflektora s D=370 cm koncentrovaného v postupnej vlne od záťaze navrhnutej vlnovodnej linky,ktorú v tomto prípade predstavuje signálny zberač v jednopolaritnom LNB , pri zanedbatelne malom prechodovom útlme okolo 0,15 dB / f  a tým pádom minimalizovať spätne odrazené vlnenia od záťaže vlnovodnej linky .
Jedná o klasický jednocestný dvojbrán s výrazným tlmením pre odrazené vlnenia od záťaze a naopak s prakticky zanedbatelným útlmom pre postupujúce elektromagnetické vlnenia smer zdroj/ohnisko >> záťaž/LNB ! Navyše z teoretického pohľadu pri výrazne rozdielnych záťažiach,ktorým môže byť LNB vystavený čo súvisí s jeho výsledným šumovým číslom plní feritový izolátor stabilizačnú funkciu výkonu celej vlnovodnej jednotky .

Feritový izolátor sa skladá z : feritovej doštičky , permanentného magnetu , absorbčnej vrstvy

Použitie feritového izolátora : laboratórne a testovacie účely , dvojcestné VSAT-linky ...

FI feritovy izolator uvod
FI feritovy izolator 02FI feritovy izolator 04FI feritovy izolator 05
FI feritovy izolator 06FI feritovy izolator 07FI feritovy izolator 09
FI feritovy izolator 10FI feritovy izolator 11FI feritovy izolator 12

Part 2 :  SKEW definítor a prírubový transformátor 

SKEW definítor a prírubový transformátor v navrhutom zapojení plní funkciu vlnovodu s možnosťou manuálneho definovania sklonu postupnej elektromagnetickej vlny už po uskutočnenom vektorovom prevode cirkulár/ortogonál a zároveň transformáciu typov prírub z C-120 na WR-75.

SKEW definitor 01SKEW definitor 02SKEW definitor 03

Part 3 : Experimentálne vlnovodná linka s feritovým izolátorom na spracovanie cirkulárnych vektorov vlnenia v pásme KU prevedená do praxe

dxsatcs system uvod
dxsatcs system 01dxsatcs system 02dxsatcs system 03
dxsatcs system 04dxsatcs system 05dxsatcs system 06
dxsatcs system 07dxsatcs system 08dxsatcs system 10
dxsatcs system 11dxsatcs system 12dxsatcs system 13
dxsatcs system 14dxsatcs system 15dxsatcs system 16

Part 3a : Experimentálne overenie správnosti návrhu vlnovodnej jednotky pre príjem cirkulárnych vlnení v pásme KU 

- prebiehalo na transpondére TP 40 satelitu Bonum 1 z orbitálnej pozície 56,0°E s cirkulárne pravotočivým downlinkovým vlnením.Rozvrstvenie resp. "prítomná kvalita EIRP toku" v mieste príjmu konkrétne tohoto transpondéra , ktorého amplitúda akosti uzamknutia QPSK nosnej vyjadrená jednotkou Modulačnej Chyby MER narastá s postupnosťou len >> +0,4-0,5 dB na nárast aktívnej reflektorovej plochy +60 cm _ 300 cm>360 cm  ! Z objektívneho hľadiska výsledných meraní a priradenia správneho akostného činiteľa navrhnutej vlnovodnej linke som vykonával merania práve na tomto transpondére,ktorého EIRP hladina nevykazuje v praxi v mieste príjmu prudké výkyyvy kvality ako je tomu ne cirkulárnych downlinkových vlneniach satelitu Chinasat 9 na 92,2°E , a s miernou osciláciou dáva vysoký predpoklad na správne posúdenie funkčnosti navrhnutej vlnovodnej linky.Po vykonaných meraniach môžem konštatovať že navrnutá vlnovodná linka dosiahla nárast výslednej akosti paketu NTV Vostok na f=12 476 RC o 0,4-0,5 dB čiže z 7,7 na 8,1+ dB čo je ekvivalentý akostný rast ako som dosiahol pri praktickom navýšení aktívnej reflektorovej plochy o 60 cm , čiže z d=300 cm na d=360+ cm , čo jednoznačne vypovedá o tom aká kvalita EIRP toku je prítomná v podmienkach príjmu stredná Európa  a zároveň to vypovedá o nedostatkoch a rezervách pôvodného systému, ktorý som doteraz používal . 
dxsatcs system Bonum 1 at 56.0E 12 footprint 01dxsatcs system Bonum 1 at 56.0E 12 476 RC NTV Vostok spectral detail 02dxsatcs system Bonum 1 at 56.0E 12 476 RC NTV Vostok Q analysis 03

Part 4 : Experimentálna vlnovodná linka s feritovým izolátorom na spracovanie ortogonálnych typov vlnení v pásme KU uvedená do praxe

dxsatcs system uvod

dxsatcs system 01dxsatcs system 02dxsatcs system 03
dxsatcs system 04dxsatcs system 05dxsatcs system 06
dxsatcs system 07dxsatcs system 08dxsatcs system 09
dxsatcs system 10dxsatcs system 11dxsatcs system 12
dxsatcs system 13dxsatcs system 14dxsatcs system 15

Part 4a : Experimentálne overenie správnosti návrhu vlnovodnej jednotky pre príjem ortogonálnych vlnení v pásme KU 

Measat 3 at 91,5°E - KU South Asia beam : Packet Big TV India        Insat 4A at 83,0°E - KU SPOT India : Packet TATA Sky India

- som uskutočnil na transpondére TP 22 satelitu Intelsat 4 na orbitálnej pozícii 72,0°E vo vyžarovacom zväzku North East Asia / Severovýchodná Ázia.Tentoraz sa nebudem venovať akostnému vyčísleniu stavu príjmu v ktorom táto experimentálna vlnovodná jednotka umožňovala možnosť uzamknúť  aj  QPSK nosnú paketu RRSat Global Network na f=12 656 H ale pomenovaniu stavu pri ktorom som oddelil z vlnovodnej jednotky feritový izolátor a uskutočnil som merania na samostatnej zostave SKEW definítor + záťaž resp. LNB s nasledovným výsledkom : po vyradení feritového izolátora z vlnovodnej jednotky sa mierne zvýšila amplitúda hrubej úrovne vo frekvenčnom spektre / nie kvality/ meranej v jednotke mikrovolt o 30-40 µV na f=12 656 aj f=12 666 H ale možnosť uzamknutia nosnej prenosu na f=12 656 H sa okamžite stratila , čo len potvrdzuje opodstatnenosť zaradenia feritového izolátora do experimentálnej vlnovodnej jednotky !

Intelsat 4 at 72.0E North East Asia footprint 01Intelsat 4 at 72.0E North East Asia footprint 12 656 H Packet RR Sat Global 02Intelsat 4 at 72.0E North East Asia footprint TP 22 C ID locking 03

Autor návrhu experimentálnej vlnovodnej jednotky : Roman Dávid - founder of dxsatcs.com / Czech & Slovak DX Satellite Club

                               dxsatcs 01

                                                                         dxsatcs logo