11-10-2023-LOW Symbol Rates in reception practice:The radio and dominant SCPC signal distributions transmitted through the TP DW7 of the Eutelsat 21B sat. share the common attribute of applying a low Symbol Rate in the range from SR=170 to SR=512 Ksym/s

                                                                      
       Satellite distributions with a relatively Low Symbol Rate (SR)

                                                 Eutelsat 21B at 21.5°E_Western (Ku)

                                                                                  

                                                       

                                         

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 

  Satellite distributions with a relatively Low Symbol Rate (SR)                                                      

           Eutelsat 21B at 21.5°E-Western : PF Prodelin 450 cm              


                      by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

                                                                ( Last update date: 11.10.2023 )

11.10.2023 :  

Satellite distributions with relatively low symbol rates SR of 170+ Ksym/sec: Author Roman Dávid today presents the very first case study
in Europe that, on a 9x24-hour evidence basis,verifies the achievement of a stable reception without a single outage in continuity LOCK on each SCPC
radio signal distribution transmitted through the transponder TP DW 7 of the Eutelsat 21B satellite at 21.5°E with the common attribute of applying
the low Symbol rates SR from 170 to 512 Ksym/sec.
 

Satelitné distribúcie s relatívne nízkymi Symbolovými rýchlosťami SR od 170+ Ksym/sec : Autor Roman Dávid dnes uverejňuje úplne prvú
prípadovú štúdiu v Európe,ktorá na dôkaznej báze 9x24 hodín verifikuje dosiahnutie stabilnej formy príjmu bez jediného výpadku v kontinuite LOCKU
na každej SCPC rádio signálnej distribúcii vysielanej cez TP DW 7 družice Eutelsat 21B na 21.5°E so spoločným atribútom aplikovania relatívne nízkych
symbolových rýchlostí SR od 170 do 512 Ksym/sec.

 
odkaz na novinku :  Eutelsat 21B at 21.5°E-TP DW 7 : Low Symbol Rates SR in satellite reception practice by author Roman Dávid | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

                

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-TP DW 7-Western : Satellite distributions with a relatively Low symbol rate (SR).

     

The radio and dominant SCPC (Single Channel Per Carrier) signal distributions transmitted through the TP DW7 transponder
of the Eutelsat 21B satellite share the common attribute of applying a relatively low Symbol Rate (SR) in the range from
SR=170 to SR=512 Ksym/s. This is in relation to the allocated bandwidth ranging from 210 kHz to 689 kHz.

"Rádiové" a dominantne SCPC signálne distribúcie vysielané cez transpondér TP DW7 satelitu Eutelsat 21B so spoločným
atribútom aplikovania relatívne nízkej Symbolovej rýchlosti SR v rozsahu od  SR=170 do SR=512 Ksym/s,ktorá je vo vzťahu
s alokovanou šírkou pásma od 210 kHz do 689 kHz 
  

Pri výkone kontinuálneho signálneho monitoringu každej signálnej distribúcie bol aplikovaný symetrický reflektor Prodelin s priemerom 450 cm

       During the continuous signal monitoring of each signal distribution, a symmetrical reflector with a diameter of 450 cm was used. 
    
                             Installed dish :  [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 
              dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-system-prodelin-450cm-n                                                    
                                  

Signálny reťazec je tvorený / The signal chain consists of the following components...

 PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > OMT SMW  > LNB SMW PLL_10.70-11.80 GHz,LOF=9.75 GHz,Int. ref. ±10 kHz_Gain=60 dB

Na príklade analýzy frekvenčného spektra operátorom zadefinovanej frekvencie "Majáka" družice Eutelsat 21B na f=12 500,50 MHz_V
najskôr dokážem že mnou navrhnutý signálny reťazec generuje presné,inými slovami relevantné a nespochybnitelné údaje o nosných
frekvenciách rádio prenosov,ktorých zadanie  s presnosťou približne +/- 5 kHz je tým kľúčovým pre uzamknutie ôsmych z celkovo desiatich
nosných v spektre analyzovaného transpondéra TP DW7.
Verifikáciu správnosti mnou publikovaných údajov o nosných frekvenciách musím postaviť na niečom nespochybnitelnom,čím frekvencia
majáka f=12 500,5 MHz fakticky JE,pretože na údajoch publikovaných v globálnych prehľadoch satelitného TV+R vysielania nemôžem stavať,
pretože vykazujú v niektorých prípadoch nepresnosť,alebo odchýlku publikovaných od reálnych údajov od 500 kHz do 1 MHz
ale v niektorých prípadoch aj 2 MHz.

Predpokladám že ak s presnosťou na 10 kHz dokáže môj signálny reťazec generovať a analyzátor Televes vizualizovať frekvenciu majáka presne
na f=12500,50 MHz
  s použitím LNB SMW Q-PLL_Type O s LOF stabilitou ±10 kHz,potom aj všetky ostatné nosné vo frekvenčnom spektre
medzifrekvencie pásma KU
búdu vizualizované s rovnako vysokou presnosťou,pretože aj pre spodnú časť KU pásma som použil LNB SMW
s identickými parametrami > stabilita VCO 
±10 kHz na báza fázového závesu PLL
.
Čiže ak disponujete analyzátorom frekvenčného spektra s funkciou zmeny šírky rozpätia rozmietania SPAN od minimálne 100-200-500 kHz >1 MHz
a s funkciou úpravy vstupných filtrov na hodnoty 1 kHz-4.8 kHz-9 kHz-18 kHz-300 kHz-600 kHz ... potom si ako vôbec prvé overte na frekvencii
majáka s akou frekvenčnou presnosťou Vaša konfigurácia pracuje.Ak som použil starší typ LNB SMW WDL Digital Type E na báze DRO-dielektrického rezonátora,
s opciou LOF stability maximalizovanou na 
±1,5 MHz (ktorý bol vyrobený okolo roku 2006), potom sa frekvenčná odchýlka na majáku pohybovala na úrovni
okolo 250 kHz (a tiež na väčšine ostatných nosných),čo je po sedemnástich rokoch v prevádzke priam excelentný výsledok.J
e vysoko pravdepodobné
že aj na úplne novom kuse LNB SMW z "DRO kategorizácie" by ste namerali porovnatelne nízku odchýlku,okolo 100-250 kHz,aj napriek tomu že dnes sa LNB
značky SMW so stabilizáciou frekvencie oscilátora na báze Dilektrického rezonátora už nevyrábajú.Pri konvertoroch značky SMW dochádza postupom času
len k minimálnemu,alebo k žiadnemu skresleniu v tomto principiálne dôležitom parametre oscilátora,ktorým je jeho stabilita.

Pri konvertoroch značky Invacom typu SNF,SNH,TWH,QDH ktoré stáli nepoužité v sklade 7 rokov,pri štyroch kusoch z desiatich,ich oscilátory
(typicky jeden nie obidva)
kmitali na frekvenciách s rádovo vyššou odchýlkou > typicky 2 až 4 MHz,ale vyskytol sa aj oscilátor s frekvenčnou
odchýlkou 6 MHz,čo je nepochybne abnormálne vysoké skreslenie.

Píšem to preto aby každý pochopil nepochybne rozdielne sféry zamerania týchto kvalitatívne neporovnatelných produktov.Produktová rada jednopolaritných
konvertorov SMW je určená pre profesionálne aplikácie a produktová rada univerzálnych konvertorov Invacom patrí do kategorie spotrebná elektronika
cielená pre masy divákov a nadšencov,ktorí si (v prevažnej väčšine) tieto abnormálne odchýlky a skreslenia ani nevšimnú.

                                Čas je tým najlepším overovateľom kvality a spoľahlivosti vyrobeného produktu
                                

In English : Using the example of frequency spectrum analysis of the satellite Eutelsat 21B's defined frequency for the Beacon at f=12,500.50 MHz_V,
I can first demonstrate that the signal chain I have proposed generates accurate, in other words, relevant and indisputable carrier
frequencies for radio transmissions.
Precise assignment with an accuracy of approximately +/- 5 kHz is crucial for locking onto eight
out of the ten carriers in the spectrum of the analyzed transponder TP DW7
.

To verify the accuracy of the carrier frequencies information I have published, I must rely on something indisputable, which is the actual frequency
of the Beacon
. I cannot solely rely on data published in global satellite broadcasting overviews because they may, in some cases, exhibit inaccuracies
or deviations from the real data ranging from 500 kHz to 1000 kHz, and occasionally even up to 2 MHz.
 
I assume that if my signal chain can generate and the Televes analyzer can visualize the beacon frequency precisely at f=12,500.50 MHz with
a SMW Q-PLL LNB_Type O + LO stability ±10 kHz, then all the other carriers in the frequency spectrum will also be visualized with
the same high accuracy.
This is because for the lower part of the Ku band, I have used a different type of SMW converter but with identical
parameters > the VCO's stability of ±10 kHz based on the phase-locked loop (PLL).
 
So, if you have a spectrum analyzer with the capability to adjust the span width between 100-200-500 kHz and over 1 MHz, as well as
the ability to modify input filters to values of 1 kHz-4.8 kHz-9 kHz-18 kHz-300 kHz-600 kHz
, the first step is to verify the frequency
precision of your signal chain at the beacon frequency. If I used the older SMW WDL Digital LNB Type E with oscillator frequency
stability option at ±1.5 MHz (
which was produced around 2006), the frequency deviation on the beacon was around 250 kHz.
This is an excellent result after seventeen years of operation.And it is highly probable that even on a completely new piece of SMW LNB
from the "DRO categorization" you would measure a similarly low deviation,around 100-250 kHz.
In the SMW brand converters, there is only
minimal or no distortion occurring over time
in this fundamentally important parameter of the oscillator, which is its stability.
 
With converters of the Invacom brand types SNF, SNH, TWH, and QDH that had been unused in storage for approximately seven years,
it was observed that, in four out of ten units, their oscillators (typically one of the two) oscillated at frequencies with an order
of magnitude higher deviation, typically 2 to 4 MHz
 .There was also an instance where an oscillator exhibited a remarkable frequency
deviation of 6 MHz,
which is undoubtedly an abnormal deviation.

I'm writing this to ensure that everyone clearly understands the distinct areas of focus of these qualitatively incomparable products. Each product
line of SMW converters is intended for professional applications, while the product line of UNI Invacom converters, such as SNF, SNH, TWH, and QDH,
falls into the category of consumer electronics targeted at mass viewers and enthusiasts, who, in the majority of cases, won't even notice these
abnormal deviations and distortions.
                                           Time is the best verifier of the quality and reliability of a manufactured product

                                Eutelsat 21B : BEACON FREQUENCY > f=12 500.5 MHz_V

                                          
                                                                              - šírka rozmietania SP=100 kHz -
                                                              - hodnota vstupných filtrov RBW= 1 kHzW + 600 HzW -
                                                                               
► týmto som dokázal že mnou navrhnutý signálny reťazec generuje frekvenčné údaje s vysokou presnosťou (na jednotky tisícin-1/1000 z jednotky 1 MHz)
čiže publikované údaje sú hodnoverné a relevantné pre vedecko-výskumnú prácu v oblasti vlnovej fyziky

►I have demonstrated through this that the signal chain I have designed generates frequency data with high precision
(to the order of one-thousandth, 1/1000, of 1 MHz). Therefore, the published data is reliable and relevant.
                             SPAN= 100 kHz + RBW=1 kHzW                                                                  SPAN= 100 kHz + RBW=600 HzW
     dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-beacon-frequency-sp-100khz-rbw-1khz-01n   dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-televes-table-nn    dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-beacon-frequency-sp-100khz-rbw-600hz-02n                                             

   
►Test analyzátorov:Ktorý analyzátor vidí aj to čo je na prvý pohľad skyté  "Za oponou" a naopak ktorý analyzátor by sa ani analyzátorom nemal
nazývať pretože namiesto kvantifikácie obsadenia frekvenčného spektra ho len skresľuje a účinne zahmlieva jeho obsadenie,tak aby v ňom nikto a nič nevidel

►An analyzer that can see what is initially hidden "Behind the curtain," and conversely, an analyzer that should not even be called an analyzer because,
instead of quantifying the occupancy of the frequency spectrum,it distorts it and effectively obscures its occupancy, making it so that no one and nothing
can be seen within it.

                             - Televes -                                                     -  Metek HD  -                                   - R.O.V.E.R Instruments DM 16 4HD- 
             SPAN= 2 MHz , RBW=18 kHzW                   Min. hodnota SPAN=10 MHz+RBW=100 kHz         spektrum je zliate do vysoko skresleného celku
      C1=11 603,80 MHz > C5=11 604,70 MHz          vylučuje vykonať analýzu obsadenia spektra                pri minimálnej hodnote SPAN=50 MHz  

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-televes-test-01n    dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-metek-test-02n    dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-rover-test-03n                                                                                                                                                  

Televes : mimoradne kvalitná analýza,ktorá umožňuje presnú kvantifikácia nosných v spektre aj pri prenosoch so šírkou pásma len jednotky kHz
An exceptionally high-quality analysis that allows for precise quantification of carrier signals in the spectrum, even in transmissions with
a bandwidth as narrow as just a few kilohertz.

Metek HD : The minimum values of SPAN=10 MHz and RBW=100 kHz do not allow and exclude the possibility of conducting a detailed spectrum
occupancy analysis.
R.O.V.E.R. :  The spectrum becomes merged into a highly distorted whole at the minimum SPAN value of 50 MHz.

...

Link to news :  Eutelsat 21B at 21.5°E-TP DW 7 : Low Symbol Rates SR in satellite reception practice by author Roman Dávid | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)