Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku band-DVB-S2-MIS-Multi input stream-Multistream technology-measuring-decoding-introduction : Návrh technológie pre dosiahnutie dokázateľne stabilnej formy príjmu pre zemepisnú oblasť strednej a východnej Európy

                                                                     

 Centre for satellite reception of Multistream technology 
         Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                    
                                    Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-satellite-reception-center

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                  
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-
               
                                    
 

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                

  Center of DVB-S2 Multistream technology (MIS-Multi Input Stream satellites)                                                       

       Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy (Ku) : 12 111 MHz > 12 466 MHz_V
              
                 
Applied reception technology in Ku-band 

                             by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

           Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-DVB-S2-MIS-Multi-input-stream/Multistream technology

                  

►►Návrh a aplikácia technologického riešenia za účelom dosiahnutia dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu
v norme DVB-S2-S2X Multistream/8PSK a 16APSK pre zemepisnú oblasť strednej a východnej Európy
, s ktorým som dosiahol
exemplárne výsledky

                           
 Dokazovanie o výsledkoch mojej vedecko-výskumnej činnosti je odvodené od inštalovaných anténnych systémov Prodelin 450 cm a 370 cm
                 -fotografie vyjadrujú aktuálny stav anténnych systémov polohovaných na orbitálnu pozíciu 9,0° východne-
 
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-setup-350x200-n          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-350x200-n                     

Digitálny dvojosý (X+Y) uhlomer s rozlíšením 0,01° a presnosťou ±0.1° verifikuje dosiahnutie inštalačnej kolmosti a stabilitu statívu
účinne vyváženého anténneho systému Prodelin 450 cm s hmotnosťou okolo 670 kg aj so závažím.

 

Inštalačná kolmosť,stabilita statívu a účinné vyváženie v smeroch N-S a E-W sú nevyhnutným predpokladom pre presný a plne manuálny
výkon autorovho technologického postupu "Synchrónnych nanokorekcii"
s mimoriadne vysokou náročnosťou na presnosť a stabilitu
zmien vykonaných korekcií .
     

   
                                                                              smer/os : sever/juh
 
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-NS-01   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-NS-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-NS-03      

                                                                       smer/os : východ/západ
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-EW-04   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-EW-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Platí pre inštalovaný symetrický parabolický reflektor s D=450 cm :

Stanovenie fyzikálnych príčin a návrh technologického riešenia za účelom odstránenia anomálie takzvaného "zrkadlenia"
v polarizačnej výhybke OMT.

Popis východiskového stavu (situácie) po prvotnom nastavení apertúry s D=450 cm na magnetický azimut 188,4°_(Eutelsat 9B na 9,0°E) :

1,Anomália takzvaného zrkadlenia,ktorú som identifikoval a účinne potlačil_poznámka : je vysoko pravdepodobné že veľká
väčšina z Vás sa s týmto javom nikdy nestretla a ani nestretne
,pretože typicky do priemeru apertúr D=500 cm sa tieto
"anomálne" javy vyskytujú len zriedka 
a aktuálne frekvenčné vyťaženie a výkonové hladiny v zemepisnej oblasti strednej
a východnej Európy dávajú určitú mieru predpokladu aby sa výlučne vo vysokosmerových/vysokoziskových anténnych zostavách
a konkrétne v spektre frekvencií od 12,1 do 12,5 GHz tieto anomálie vôbec objavili
,čo sa v mojom prípade do bodky naplnilo
a tento problém som pomenoval a vyriešil vôbec po prvý krát na tejto VF zostave

Popis východiskového stavu : Identifikoval som príčinu čiže "prečo sa to deje" a navrhol som riešenie spojené s odstránením
mnou pomenovaného javu "ZRKADLENIA" dvoch,z hľadiska vyžiareného výkonu EIRP,neporovnatelne rozdielnych ortogonálnych
vlnení H a V
v mieste príjmu Lučenec, ktorý sa (nie konštantne) demonštroval len v hlavnom laloku aplikovanej apertúry (+poznámka *0),
pretože prvý postranný lalok je vysoko potlačený do úzadia
(+poznámka *1), a to tým že na výstupe z V-Vertikálneho portu
polarizačnej výhybky OMT sa nepravidelne (typicky ráno a doobedu) demonštrovalo spektrum H-Horizontálne polarizovaných
vlnení nemeckých paketov M7/Kabelkiosk vysielaných v nemeckom zväzku (Germany Ge)
a na výsledku nezohrávalo
úlohu či som použil polarizačnú výhybku OMT od výrobcu SMW s minimálnou schopnosťou izolovať alebo potláčať opačne polarizované
vlnenia na úrovni 31,5 dB 
alebo OMT A.R.A.Seavey ESA 1212 X/1 s porovnatelne vysokou úrovňou izolácie opačne polarizovaných vlnení.
Výsledok bol vždy rovnaký a jedine referenčná frekvencia f0=12 149 V vykazovala minimálnu rezervu v kvalite okolo 1-1,5 dB
pri SNR=7,5-8 dB.

Na základe dosiahnutých výsledkov kvality na výstupe z apertúry s D=370 cm v talianskom zväzku som odvodil že v aplikovanom
systémovom riešení v ohnisku referečnej antény s D=450 cm je vysoká rezerva/útlm v kvalite od  6 do 8 dB z jednotky SNR
v závislosti od výberu konkrétnej frekvencie aj napriek tomu že som nezmenil principiálne dôležitú ohniskovú vzdialenosť.Áno aj takúto priam
"gigantickú" rezervu možete dosiahnúť konkrétne v tejto konštelácii atribútov v danom frekvenčnom spektre pri nevhodnom
systémovom riešení  na daný problém
.Ak som chcel ďalej pokračovať vo výskumoch musel som vymyslieť a aplikovať vhodné vlnovodné
riešenie so schopnosťou vysoko-účinne izolovať ortogonálne roviny vlnení na úrovni minimálne 36-38 dB,
bez nutnosti aplikácie špeciálnej polarizačnej výhybky OMT,ktorá dokáže izolovať lineárne polarizované vlnenia na úrovni až 46 dB
_napríklad ESA OM-03-KU-R-15.Okrem nevyhnutnej schopnosti vysokej izolácie polarizačných rovín V/H systémové riešenie muselo spľňať
parameter priam extrémne presnej funkcie definovania uhlových odchýlok roviny vlnení "SKEW" v doslovnom význame
OKAMŽITÝCH ONLINE KOREKCIÍ (+poznámka *2)
,pretože tu platí vzťah : Posun signálneho zberača len o jeden uhlový stupeň
po virtuálnom obvode kružnice znamenal rast kvality príjmu až o 1,2-1,5 dB/f
(v signálnom monitoringu dokážem toto tvrdenie),
čo súvisí s najdôležitejším parametrom celej anténnej zostavy a to "Šírkou zväzku lúča (-3 dB)_3db Beamwidth tejto referenčnej anténnej
zostavy od 0,31 do 0,36° v závislosti od frekvencie
,čo následne podmieňuje možnosť aplikovania môjho vlastného technologického
vynálezu s názvom "Synchrónne nanokorekcie" a s priam mimoriadnou schopnosťou definovať špičku kvality osobitne pre každú
frekvenciu zvlášť
pri príjme samozrejme z jednej družice,ktorá je typicky a na základe mojich doterajších výskumov súčasťou konštelácie
geostacionárnych objektov.(+poznámka *3)

poznámka *0 : z dôvodu že v tomto prípade pracujem s lineárnou nie cirkulárnou polarizáciou vlnenia,nemože sa stať že v prvom
postrannom laloku sa mi ľavotočivo polarizované vlnenie zmení na pravotočivé a naopak,pretože tento stav sa v praxi fakticky
môže vyskytnúť len pri kruhovo,nie lineárne polarizovaných vlneniach 
(ako sa správa elektromagnetické vlnenie s eliptickým druhom
polarizácie v prvom postrannom laloku (raritne aplikované),som doteraz neskúmal a neviem sa k nemu vyjadriť)

poznámka *1 : vo význame,ak som  na f=12 111 MHz_V nameral v hlavnom laloku SNR=15 dB potom v prvom postrannom laloku
namerám typicky SNR=1,8-2,3 dB na tej istej "f"
, čiže táto veľkosť odstupu medzi kvalitami v hlavnom a v prvom postrannom
laloku je určujúcim faktorom akosti/presnosti (alebo nepresnosti) celého symetrického parabolického reflektora.
Tento typ (z hľadiska minimálneho odstupu C/N=9,0 dB pre danú konfiguráciu DVB-S2/16APSK/FEC=2/3) podprahových meraní
nie je možné vykonávať na bežných satelitných receiveroch na báze OS Enigma 2 ... ale len na PC kartách spolu so SW EBSPro,
CrazyScan
atď., kde je viditeľná aj podprahová špička ne-kvality SNR,ktorá sa len približuje k bodu nula,pri C/N=9 dB.

poznámka v poznámke : moja dlhoročná prax mi potvrdila že práve pri nesprávne navrhnutom tvare a polohe ohniska
v
nesymetrických/ofsetových tvaroch reflektora, práve výkon postranných lalokov výraznou mierou neguje zisk celej RX/TX zostavy.
Nie je ničím výnimočý stav keď na výstupe z ofsetovej apertúry s D=195x180 cm v hlavnom laloku nameráte SNR=9 dB a v prvom
postrannom laloku až SNR=4 dB na tej istej frekvencii !!!

poznámka *2_faktor meteo-senzitivity satelitného príjmu : moja výskumná prax potvrdila vysokú meteo-senzitivitu voči funkcii SKEW ,
pretože pri vzniku a "páde" hmly dňa 8.11.2022 o 6:05 SEČ ráno sa dočasne zmenila uhlová odchýlka vlnenia až o 2° čo spôsobilo
výrazný ale len dočasný pokles kvality príjmu z SNR=15,3 dB na SNR=12,9 dB na vtedy práve monitorovanej f=12 111 MHz.
Túto eventualitu som mal zahrnnutú do sumy možných atribútov,ktoré môže negovať výsledok signálneho monitoringu a vykonal som
online korekciu uhlovej odchýlky SKEW o 6:40 SEČ čo následne vrátilo amplitúdu kvality do normálu v danom čase > toto tvrdenie
dokážem v online video ukážke
spolu s dôkazom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SHMU,stanica Boľkovce pri Lučenci,
ktorá o 7:00 SEČ vygenerovala online dáta o aktuálnom stave počasia,ktoré dokážu pravdivosť mojich tvrdení.

poznámka č.3 : na tento stupeň smerovosti od 0,31 do 0,36° (vychádzajúc z odhadovanej účinnosti 90%,čo je vysoko nad priemerom
v tomto smere) v závislosti od frekvencie,ktorý podmieňuje možnosť aplikovania mojej technológie Synchrónnych nanokorekcii,
som sa dostal až potom čo som identifikoval a odstránil prevažnú väčšinu systémových a aplikačných nepresností na anténnej
zostave s D=450 cm za obdobie posledných troch rokov
a všetci,ktorí rozumejú tejto problematike mi dajú za pravdu že tu hovorím
o odstránených rezervách rádovo v jednotkách decibelov z jednotky kvality
,ktoré som systematickou výskumnou prácou identifikoval
a odstránil, až som sa v súčasnosti dostal na šírku lúča ostrejšiu ako 0,4°.

Moja výskumná činnosť potvrdila nasledovné : Smerovosť alebo šírka lúča,v tomto prípade symetrického parabolického reflektora,
je originálnym a zároveň neprenosným atribútom pre každý anténny systém zvlášť
!

... a nie univerzálnym alebo zamenitelným atribútom v "tabuľkovom" význame citujem : "Vy a ja máme paraboly s rovnakým priemerom D=450 cm
a automaticky a podľa tabuľky musíme mať na rovnakej frekvencii rovnakú šírku lúča" ?! > Toto tvrdenie o univerzálnosti a zamenitelnosti
atribútu šírky lúča voči priemeru
,vychádzajúce z nepochopenia problematiky, je dôvodom prečo je vždy nutné teóriu konfrontovať s praxou,
aby sa vyvrátily podobné "detské" úvahy teoretikov,ktorým chýba kontakt s praxou v oblasti vlnovej fyziky.

Platí tu podmienka postupnosti krokov:
Ak by sa mi nepodarilo identifikovať systémové a aplikačné nepresnosti na danej RX zostave a tým
principiálne navýšiť účinnosť spracovania elektromagnetického vlnenia,potom by som sa k princípu technológie Synchrónnych nanokorekcii
postavenej na ultra-vysokej smerovosti alebo ostrosti lúča nikdy nedostal 
a prešľapoval by som trvalo na jednom mieste !

2,Anomália permanentne prítomnej a zároveň pri uhle elevácie až EL=33,6° netypicky vysoko oscilujúcej špičky výkonovej respektíve
kvalitatívnej hladiny na každej z nosných vo frekvenčnom spektre Talianskeho vyžarovacieho diagramu:
Moja výskumná činnosť za posledné
obdobie šiestich mesiacov potvrdila fyzikálny vzťah medzi nedostatočne vysokou izoláciou alebo oddelním ortogonálne polarizovaných rovín vlnení H a V
a sprievodným javom oscilácie v amplitúde kvality až +/-2 dB_SNR.Teraz zadefinujem platný fyzikálny princíp,ktorého pravdivosť nespochybniteľne
dokážem v signálnom monitoringu v dĺžke až 72 hodín:

Čím viac potlačím/oddelím alebo izolujem roviny vlnení V a H tým vyššiu kvalitu a stabilnejší priebeh kontinuity LOCKU v signálnom
monitoringu dosiahnem.

Na základe v predchádzajúcej vete zadefinovanom fyzikálnom princípe,ktorý som stanovil ako základnú premisu pre návrh funkčnéhoho
technologického alebo systémového riešenia
pre dosiahnutie trvalo stabilného príjmu každej z frekvencii f=12 111,12 149,12 188,12 380 a 12 466 MHz_V
v kvantite 24/7 pre zemepisnú oblasť strednej a východnej Európy potom na základe mojej doterajšej vedecko výskumnej činnosti na tejto orbitálnej
pozícii platí nasledovne uvedené :

Princíp postavený na výbere ortogonálnych rovín vlnení H a V pomocou zmeny napätia 13/17 V (kde sú v ústí vlnovodu napr. LNB Invacom SNF-031+SNH-031,
Inverto Black Pro...alebo priamo na doske plošného spoja umiestnené signálne zberače napríklad v LNB značky MTI atď. ) uplatňovaný vo všetkých
univerzálnych konvertoroch je
DOKAZATEĽNE NEFUNKČNÝ na výstupe z mojej apertúry s D=370 cm v tomto frekvenčnom rozsahu na danej
orbitálnej pozícii 
a to nielen z hlavného dôvodu nedostatočnej schopnosti účinne izolovať alebo oddeliť roviny vlnení H a V , ale aj preto že nie sú
principiálne navrhnuté aby mohli spracovať bežne prítomné signálne úrovne na výstupe zo správne nakonfigurovanej apertúry s D=370 cm pri príjme z DTH
satelitov a hladinami EIRP=50-55 dBW,čo sú konkrétne v tomto prípade vlnenia vysielané v horizontálnej polarizácii.
Pri výrobcom presne (ne)stanovenej , len "mlhavej-nekonkrétnej" hodnote izolácie H od V roviny , citujem "je vyššia ako 25 dB"
síce bolo možné ! len nestabilne ! LOCK-núť všetkých 5 nosných pri amplitúde kvality okolo SNR=10-12 dB
,ale výpadky v kontinuite LOCK-u
a pixelácia obrazu boli TRVALÉ
Inými slovami univerzálny princíp výberu a izolácie rovín vlnení ÚPLNE ZLYHAL,alebo inak povedané žiadna
kvalita ale len nestabilný LOCK s trvalo oscilujúcou amplitúdou ne-kvality PER/MER/SNR.

Ak sa Vám podarí aplikovať teóriu a preniesť do praxe vyššie pomenované fyzikálne princípy,potom mi dáte za pravdu že hladina výkonu
z Talianskeho vyžarovacieho diagramuje je relatívne vysoká v strednej Európe
,čo pochopiteľne dokážem v signálnom monitoringu
v kvantite 1x72 hodín
pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach dažďa,mrholenia a v prevažnej väčšine plne zamračenej oblohy 8/8.
Ak sa Vám ale aplikácia teórie do praxe nepodarí potom ostáva už len jediné a to sa vyhovoriť alebo vykrúcať že vo Vašej lokalite "nie je žiadny použitelný
výkon k signálnemu spracovaniu",alebo čo býva častejšia forma,prezentovať pred verejnosťou svoje náhodné,alebo nestabilné LOCK-y,
spravidla podmienené vznikom dočasných a anomálnych situácii v atmosfére (sat dx),ako zdanlivo "regulérny" satelitný príjem.

>EUTELSAT 9B at 9.0°E-Italy beam - Germany Ge beam: test presnosti SKEW a účinnosti vzájomnej izolácie/oddelenia rovín
                                                             vlnení H a V_PF 450 cm
/dňa 14.11.2022<

              ÚČINNÁ IZOLÁCIA                              NEDOSTATOČNÁ IZOLÁCIA                        NEFUNKČNÁ IZOLÁCIA                  
              NULOVÝ PRIENIK                                    ČIASTOČNÝ PRIENIK                                VÝRAZNÝ PRIENIK                  

                                                                                                                                                                                                    
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-02   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-03 

         12 437 H : Kabel Kiosk Germany
         MER=18,9 (rezerva okolo 12 dB)
 prechod do H.spektra lúča Germany+Ext.Greece

     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-04      

upozornenie : rád by som uviedol zoznam použitých zdrojov literatúry ale nemám vedomosť o akomkoľvek inom knižnom,
alebo online odbornom a autorskom zdroji, ktorý by analyzoval a nespochybniteľne dokázal v signálnom monitoringu
v minimálnej kvantite 72 hodín, plne stabilnú formu satelitného príjmu v štandarde DVB-S2/S2X Multistream v zónach
"Out of footprint" pre európsky a africký región z družice Eutelsat 9B na 9.0°E .

Prezentácia formou fotky vysielania alebo LOCKU z frekvenčného spektra nemá žiadnu dôkaznú ani vedecko-výskumnú
hodnotu,inými slovami je zbytočná a nebudem sa o nej vôbec baviť ,pretože táto forma klamania svetovej satelitnej verejnosti
bola použitá alebo zneužitá už tisíce-krát v online svete .

Inými slovami vedecko-výskumné centrum autora Romana Dávida z Lučenca je opäť tým prvým v Európe a Afrike ... ,
ktoré dnes publikovalo verifikováné výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti podmienené dokazovaním
a dosiahlo tým stabilnú formu príjmu z vyžarovacieho diagramu "Italy" v zóne Out of footprint .

Preštudoval som si desiatky výsledkov vyhľadávania prevažne z diskusných satelitných skupín,ale ani jeden "moderátor" v Európe
nevedel poskytnúť dôveryhodné a verifikované informácie z akéhokoľvek zdroja alebo od kohokoľvek, kto by bol schopný dokázať
pravdivosť svojich proklamácií k tejto téme.
Znamená to len jedno : V predošlom texte nenájdete ani jednu ukradnutú vetu,alebo citáciu z akéhokoľvek iného zdroja na svete
a očakávam že si pravdivosť môjho tvrdenie náležite overíte .

zdroj publikovaného textu v tejto rubrike : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida

Platí pre inštalovaný symetrický parabolický reflektor s D=370 cm :

 
               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-proving-n                               
                        

Návrh technologického riešenia za účelom maximalizácie funkcie permeability vo význame priepustnosti v aplikovanom ladenom
vlnovode,
ktorý zároveň plní funkciu prírubového transformátora C120/WR75 :

 

Zaťiaľ čo do rovnice výslednej kvality vertikálne polarizovaných vlnení na výstupe zo symetrickéhio parabolického reflektora s D=450 cm
vstupuje dominantne funkcia čo najvyššieho potlačenia (izolácie) miery ingerencie vysokých úrovní horizontálne polarizovaných
elektromagnetických vlnení
a ďalšia schopnosť plnej a okamžitej kontroly nad nepravidelnými zmenami v uhlových odchýlkach SKEW atď.,
potom miera ingerencie týchto,v predchádzajúcom prípade dominantných činiteľov,v rovnici výslednej kvality zohráva len marginálnu (nedominantnú)
úlohu na výstupe z reflektora s D=370 cm.

►pri porovnatelnej výške kvality v jednotke SNR,v porovnatelnom časovom úseku zberu dát,je práve úroveň signálu v jednotke dBm tým vhodným
dôkazným nástrojom,že merania pochádzajú z dvoch rôznych signálnych zdrojov,v tomto prípade D1=370 cm a D2=450 cm

                                                                                                                                                                                           
                                 D1=370 cm_20.11.2022                                   D2=450 cm_30.11.2022
                                         f=12 111 MHz_V                                                f=12 111 MHz_V
                                         Level=-45 dBm                                                   Level= -39 dBm
                                         Level=1 257 µV                         <                       Level=2 509 µV
                      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-370cm-crazyscan-quality-20-11-2022            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-450cm-crazyscan-quality-30-11-2022                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

Zjednodušene alebo polopate povedané:

Čím menší priemer,tým menší problém a tým menší počet kvalitu potencionálne negujúcich činiteľov .

> táto moja "logická a zjednodušujúca myšlienková skratka" platí výlučne pre časť frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz-V
v zemepisných podmienkach strednej a východnej Európy družice Eutelsat 9B na 9.0°E pretože napríklad vo frekvenčnom spektre od 10,7 do 10,95 GHz
GEO objektu Astra 2E_UK beam platí presný OPAK môjho predchádzajúceho tvrdenia pre identickú zemepisnú oblasť,pretože tam je miera vzájomnej
ingerencie úrovne výkonu spektra H na V zanedbatelne malá aj na výstupe z D=600 cm. 
(ich výkonové hladiny sú porovnatelne nízke)

Na základe mojich predchádzajúcich tvrdení platí nasledovne uvedené : Technologický návrh a fyzikálne vlastnosti vlnovodných komponentov
v systémovom riešení prispôsobujem prioritne inštalovanému priemeru.
V praxi to znamená že inštalovaný priemer D=370 cm,predstavuje NULOVÉ
riziko akýchkoľvek potencionálnych komplikácii
pri dosiahnutí stabilnej forme príjmu v percentuálnej stabilite 97-99% bez jedinej pixelácie
z kvantity 24/7 
v prípade príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy.(toto jasné až jednoznačné tvrdenie si dovoľujem vyrieknúť na základe môjho
každodenného monitoringu tejto časti frekvenčného spektra za obdobie posledných piatich mesiacov,pričom jedine pre f=12 340 MHz_V moje predchádzajúce
tvrdenia neplatia v plnom rozsahu)

Fyzikálnym slovníkom povedané,mieru vzájomnej ingerencie krížových polarizácií H a V dokážem účinne izolovať s nulovým vzájomným
spektrálnym prienikom už s polarizačnou výhybkou OMT so štandardným stupňom izolácie okolo 31,5 dB bez akýchkoľvek komplikácii,
ktoré som analyzoval a vyriešil na výstupe reflektora s D=450 cm.

Aj napriek tomu že nepravidelne dochádza k zmenám v uhlových odchýlkach SKEW a to dominantne len v úseku špičky výkonu a kvality,typicky od 03:00
do 06:00 ráno každý deň,rozhodol som sa z rovnice výslednej kvality vylúčiť tento inak dôležitý činiteľ a zamerať sa prioritne
na maximalizáciu permeability vo význame minimalizácie prechodového útlmu v ladenom vlnovode,pretože moje technologické možnosti mi
neumožňujú "kráčať po dvoch cestách súčasne"
a konkrétne v tomto prípade som uprednostnil cestu maximalizáciu permeability alebo dosiahnutej kvality
na výstupe z D=370 cm,pretože ideálne riešenie existuje len v teórii a aplikovaná technológia je vždy výsledkom stanovených priorít a kompromisu.
 
Výsledkom mojej snahy po maximalizácii funkcie permeability v systémovom riešení v ohnisku reflektora s  D=370 cm je nasledovný :
►v signálnom monitoringu dokázaný a plne stabilný príjem bez jediného výpadku za jednotku t=72 hodín,pri častých dažďových prehánkach
a každodenne dosiahnutá špička kvality okolo SNR=13,8 dB s tunerom TBS 5925/5927 alebo okolo MER=14,2 s analyzátorom Metek HD na f=12 111 V .

zdroj publikovaného textu v tejto rubrike : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida

V Lučenci dňa 14.12.2022