31.5.2023_EUT 9B-MULTISTREAM-ENIGMA 2-S/S: 12 111+12 149 V_ Prvé verifikované výsledky pre zóny "Mimo stopy" po zmene modulácie z 8PSK na 16APSK a znemožnení dosiahnuť stabilnú formu príjmu na desiatkach tisíc sat.systémov s priemerom menším ako D=180 cm

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                   Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                           
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
                                                   

 

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                

  Proving the existence of two modes in the power intensity in the "Out of footprint" zone                                                        

                     A/W & S/S : Proving based on 1x72 hours of signal monitoring

        Eutelsat 9B at 9.0°E - PF Prodelin 450 cm : 12 111 MHz > 12 466 MHz_V

                       by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Poznámka : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu (vynálezu)s názvom
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto
technológie môžete stretnúť

Note : The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid
from Slovakia, is systematically proven in the continuous monitoring of signal parameters

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     

                                                                ( Last update date: 31.5.2023 )

31.5.2023 : Dnes uverejňujem vôbec prvé dokazovanie v kontinuálnom signálnom monitoringu v rovnakej kvantite 1x73 hodín na referenčnej
frekvencii f0=12 149 MHz v aktuálnom moduse výkonu S/S,po nečakanej zmene modulačných parametrov z 8PSK na 16APSK,ktorá nastala počas
platnosti modusu výkonu A/W 2023,
čo súviselo s nevyhnutným zvýšením požadovanej hodnoty pomeru C/N pre zamknutie signálu
z C/N=6,6 na C/N=9 dB.Z pohľadu satelitného príjmu tým operátor primárne vylúčil,alebo znemožnil vykonávať plne stabilnú formu
príjmu
s dostatočne vysokou rezervou na desiatkach tisíc satelitných systémoch s priemerom menším ako D=180 cm v celoeurópskom
meradle zóny "Out of footprint" družice Eutelsat 9B na 9,0°E a sekundárne týmto krokom vysielateľ navýšil dátovú,alebo Bitrate kapacitu
približne o 30%. 
Taktiež som aktualizoval analýzy na f=12 111+12 149 MHz_V pre operačný sytém Enigma 2 atď ...


 

Eutelsat 9B : Proving the existence of two modes in the power intensity in the "Out of footprint" zone 

 

    Autor Roman Dávid extrapoluje platné princípy matematika Edwarda Lorenza* z jeho teórie deterministického chaosu
do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti satelitného príjmu 
v zónach "Mimo stopy" v rámci logiky medzi-vedných premostení


Dokazovanie autorových tvrdení o existencii  a výskyte dvoch modusov výkonu,konkrétne Jar/Leto a Jeseň/Zima vo vyžarovacom
diagrame Italy-Ku v zóne príjmu "Mimo stopy" družice Eutelsat 9B na severnej pologuli,ktoré nijako nesúvisia so zmenou vysielacieho
                                                                   výkonu na strane uplinku.

 
►Úvod : PRVÁ FÁZA : Vo vôbec prvej verifikovanej porovnávacej báze na svete (Benchmark) pre zóny satelitného príjmu "Out of footprint"
technologického štandardu DVB-S2/Multistream satelitu Eutelsat 9B som dokazoval klasifikovanie dosiahnutej formy satelitného príjmu
do kategorizácie DTH,alebo dokázateľne stabilný príjem na 99,9-100% v minimálnej dĺžke monitorovaného úseku 1x72 hodín na výstupe
zo symetrických reflektorov s D=450 alebo 370 cm.Na dvoch priemeroch som tým dokázal že intenzita vyžiareného výkonu je relatívne
vysoká_od 35 do 38 dBW,dokázateľne stabilná a nedochádza k prudkým výkyvom.Tento stav mi umožňuje vysloviť tvrdenie že na základe
priebehov v signálnych monitoringoch táto forma príjmu nemá nič spoločné,alebo nenesie žiadne znaky s formou sat.príjmu odvodenou
od náhody čiže "Sat Dx
",alebo synonymom povedané,porovnávacou bázou som vylúčil činiteľ náhody odvodený od prítomnosti
mimoriadnych špičiek v intenzite výkonu EIRP
,poprípade slovníkom svetoznámeho matematika a meteorológa Edwarda Lorenza* povedané,
VYLÚČIL som tým priebeh príčinných súvislostí spojených so vznikom sporadických (poveternostných a iných) javov v rôznych
vrstvách atmosféry ... (exosféra,termosféra,mezosféra,stratosféra,troposféra),čiže LEN ZDANLIVO nesúvisiacich dejovktoré sú
v konečnom dôsledku príčinou dosiahnutia formy plne stabilného príjmu DTH z vyžarovacieho diagramu "Italy-Ku" družice Eutelsat 9B.
Nespochybniteľne som tým potvrdil vedeckú podstatu mojej výskumnej práce ako hlavnú príčinu dosiahnutia daného stabilného
príjmu,odvodenú od dokazovania a vylúčil som tým náhodu ako takú
.
 
DRUHÁ FÁZA : Zaťiaľ čo v prvej fáza mojich výskumov som dokázal dosiahnutie stabilnej formy príjmu,v tej druhej sa budem sústrediť
na dokazovanie pravdivosti môjho tvrdenia o existencii dvoch mnou pomenovaných "Modusov výkonu" v zóne príjmu "Mimo stopy"
družice Eutelsat 9B a to konkrétne A/W-Jeseň/Zima a S/S-Jar/Leto,keď zlomovým obdobím prechodu medzi dvoma modusmi
je obdobie jesennej a jarnej rovnodennosti
,čo mi povrdila moja intenzívna výskumná práca za obdobie posledných trinástich mesiacov.
Kedže z podstaty analytickej činnosti platí že môžem porovnávať len priebehy monitoringov,ktoré vznikly na identických komponentoch signálneho
reťazca (vo význame jablká s jablkami a nie jablká s hruškami) pretože tým chcem vylúčiť z rovnice výslednej kvality interný faktor
na strane príjmu
ako príčinu rastu kvality a poukázať tak na externý faktor súvisiaci s rastom v intenzite výkonu od 1 do 3 dBW
v prospech Modusu výkonu S/S-Jar/Leto
v závislosti od výberu transpondéra a času
.
Čiže polopate povedané : všetky komponenty systémového riešenia v ohnisku PF 450 cm,menovite vlnovody+LNB s LOF so SKEW korekciou spolu
s mojou technológiou "Synchrónnych nanokorekcii" alebo tiež INTERNÉ činitele ostávajú NEMENNÉ a v tejto druhej fáze výskumov a monitoringu
signálnych parametrov som si dal za úlohu dokázať v rovnakej kvantite 1x72 hodín že v Moduse výkonu S/S sa zmenil jedine EXTERNÝ faktor
intenzity výkonu EIRP,
ktorý mi v moduse S/S umožňuje dosahovať nezanedbatelne vyššie nielen denné špičky kvality ale aj
priemernú/hodinovú výšku kvality počas celého dňa
.Priemerný rast sa pohybuje od 0,5 až 1,5 dB z jednotky meraní SNR a od 0,5 do 1 dB
v prípade jednotky MER.
 
poznámka : pretransformovanie mierneho rastu v intenzite výkonu EIRP v moduse S/S na výslednú kvalitu závisí od množstva činiteľov o ktorých
detailne píšem v rubrike Multistream/Technology a tu je malý detail o ktorom som doteraz nepísal:v čase každodennej rannej špičky výkonu
od približne 03:00 do 11:00 CET kvalita príjmu neklesne ani o 0,1 dB_SNR aj napriek tomu že  veľkosť uhlovej odchýlke SKEW/LNB zmením až o 4°
a naopak v čase poklesu krivky výkonu v poobedňajších a večerných hodinách platí že korekcia vo veľkosti uhlovej odchýlky SKEW o 4° môže
zabezpečiť rast v kvalite až o 1,5-1,8 dB_SNR.
                                                                           
                 Autor Roman Dávid extrapoluje platné princípy matematika Edwarda Lorenza* z jeho teórie deterministického chaosu
     do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti satelitného príjmu v zónach "Mimo stopy" v rámci analógie a logiky medzi-vedných premostení      
 

*Edwarda Lorenza ako otca modernej teórie deterministického chaosu nespomínam náhodou,pretože presne včera 23.5.2023 sme si pripomenuli
jeho nedožité stošieste narodeniny.Práve z jeho teórie som vychádzal pri mojich logických medzi-vedných premosteniach o tom ako sa aj minimálne
zmeny v šírke obsadenia frekvenčného pásma na transpondére (napr. obsadí sa ďalších 3-4-5 MHz z celkovo 36,54,72MHz...),ktoré z hľadiska príjemcu
satelitného signálu v zóne Beam Peak nemajú na výslednú kvalitu ostatných paketov v rámci TP-BW prakticky žiadny dosah,môžu naopak
v zónach príjmu vzdialených stovky až tisícky kilometrov od provajderom výkonovo garantovaného územia úplne znemožniť možnosť
alebo stabilitu príjmu 
v rámci vysielania cez daný TP,napríklad na družici Amos 7-zväzok stredný východ .

Polopate povedané : zanedbatelne malá zmena v zóne príjmu "Vo vnútri stopy" vo význame plus 3-4-5 MHz z obsadenia TP-BW,môže
znamenať obrovskú zmenu až vylúčenie možnosti príjmu v zóne "Mimo stopy" a na to nadväzujúca paralela vysvetlená metaforou
od Edwarda Lorenza,ktorá tvorí základ jeho "Teórie chaosu" : Malé rozdiely v počiatočných podmienkach, napríklad v dôsledku chýb v meraniach
alebo v dôsledku chýb zaokrúhľovania v numerických výpočtoch, môžu priniesť veľmi odlišné výsledky pre takéto dynamické systémy, čo vo všeobecnosti
znemožňuje dlhodobú predpoveď ich správania alebo 
Motýľ mávajúci krídlami v Brazílii môže spôsobiť tornádo v Texase .

PS : Študovať teóriu Chaosu som začal asi pred sedemnástimi rokmi,potom ako som sa o nej náhodou dopočul vo filme "Chaos" z roku 2005.
                                                 Jej myšlienky ma fascinujú dodnes !  (presná stopáž z filmu>1h:31min.+)

 

Eutelsat 9B-confirmed the presence of two power modes in the practice of satellite reception in "Out of footprint" zones:A/W+S/S
                                                 Proving based on 1x72 hours of signal monitoring

►Všetky interné činitele,alebo komponenty signálneho reťazca na strane príjmu ostávajú nemenné v porovnávacej báze Jar/Leto a Jeseň/Zima,čiže nijako sa
nepodieľajú na nezanedbatelnom raste v signálnej kvalite,ktorý dnes dokážem v rovnakej kvantite monitorovaného úseku 1x72 hodín
 
  Menovite : PF Prodelin 450 cm > Systémové riešenie v ohnisku zložené z vlnovodov+LNB SMW Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz ...
 

                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-n                                                    
           
      

> Porovnávacia báza dokazovania medzi dvoma modusmi výkonu Jar/Leto a Jeseň/Zima <

 
                                       

                         > Eutelsat 9B-9.0°E-Italy Ku : 12 149 MHz_V - Mediaset <

                > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-2 <

                                                                                                                    

►In the meantime (A/W 2022_8PSK+FEC=2/3>SS/2023_16APSK+FEC=2/3), the modulation parameters have changed, which is related
to the increase of the minimum or required C/N ratio value for signal lock : 6.6 > 9 dB , based on the requirements defined by the
European Telecommunications Standards Institute ETSI

Medzitým (A/W 2022_8PSK+FEC=2/3>SS/2023_16APSK+FEC=2/3) sa zmenili parametre modulácie, čo súvisí  so zvýšením minimálnej
alebo požadovanej hodnoty pomeru C/N pre uzamknutie signálu zo 6,6 na C/N=9 dB , na základe požiadaviek definovaných
                                                                                                                                                                                           
Classification of achieved results in signal monitoring_S/S : A provably exemplary result in the sense of "One that can bear the comparison"       
Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v signálnom monitoringu : Dokázateľne Referenčný/Vzorový stav vo význame "Ten ktorý znesie porovnanie"

                                                                                                          

                       - Báza pre porovnanie _ The comparison base  : A/W <> S/S -
                     SNR _ TBS 5927 & špička kvality za 72 hodín : 14,8 dB  < 16,5 dB 

                     MER _ Metek HD & okamžitá špička kvality    :  15,3 dB  <  16,2 dB 

                     SNR/E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008        :    0          <  16,0 dB                 Power modus®  : A/W                                                Power modus®  : S/S
                 Modus výkonu® : J/Z                                                  Modus výkonu® : J/L

                            18.12.2022 > 31.12.2022                                                                                 25.5.2023 > 30.5.2023

    

                METEK HD-peak quality : MER=15.3 dB                                                              METEK HD-peak quality : MER=16.2 dB                        
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-aw-p-modus2022-nn  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-ss-p-modus2023-n               
                          A/W Power modus : 31.12.2022                                                                      S/S Power modus : 29.5.2023
            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-pmode-aw2022-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-pmode-aw2022-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-pmode-aw2022-03                                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-pmode-ss2023-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-pmode-ss2023-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-pmode-ss2023-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: A/W 2022-SNR peak=14.8 dB                TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: S/S 2023-SNR peak=16.5 dB     
          D
aily changes in peak quality : 14.8 > 14.6 > 14.7 dB_SNR                          Daily changes in peak quality : 16.5 > 16.5 > 16.5 dB_SNR  
                          A/W 2022 :  18.12.2022 > 21.12.2022                                                              
S/S 2023 : 25.5.2023 > 28.5.2023                                         
                                            1x73 hours                                                                                             1x73 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-aw2022-p-modus-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-n                                                                                                                 
 
            A/W_12-2022 : quality progression per unit time t=72 hours                        S/S_05-2023 : quality progression per unit time t=72
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-aw2022-p-modus-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-n                                                                                                                   

S/S P-Modus_TBS 5927 Quality_Normal peak quality recurring every day in the Spring/Summer 2023 performance mode : SNR=16.5 dB + proof

                             26.5.2023                                                      27.5.2023                                                           28.5.2023
        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-01-         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-02              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-03              

S/S P-Modus_E2/Octagon SF 4008 "SNR" quality: Typická amplitúda kvality v jednotke SNR/dB zobrazovaná jedným z najpoužívanejších
4K receiverov v Európe značky Octagon SF 4008 s OS Enigma 2 a IMG OpenATV 7.1.

                         30.5.2023/online video demonštrácia v dĺžke 5 min. >  Octagon SF 4008 : 12 149 MHz_V > SNR peak=16,0 dB
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-ss-p-modus-octagon-sf4008-quality-peak-nn        
 
►The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid,in satellite reception practice
►Technológia Synchrónnych nanokorekcii od jej vynálezcu Romana Dávida v praxi satelitného príjmu družíc z geostacionárnej obežnej dráhy
       
                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN03         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN04         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN05                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      
►The demonstration of 72 hours of signal monitoring results in an online video demonstration excludes any doubts and discussions about the reality
of the achieved quality values
Online video ukážky majú neporovnatelne vyššiu dôkaznú hodnotu ako akékoľvek fotografie,čo je dôvodom prečo sa v tejto druhej fáze monitorovania
zdržím uverejňovania priebežných stavov v časových krokoch po typicky +24 hodín, ako som tak konal v prvej fáze a nijako sa tým nezníži kvalita a ani
relevancia mojej vedecko-výskumnej práce,pretože online a z hľadiska času násobne verifikované video ukážky sa nedajú akokoľvek (dodatočne)
zmanipulovať,alebo korigovať po odpojení zdroja napájania
-detaily o poveternostnej situácii zo zdrojov shmu.sk sú súčasťou video prezentácií

                 1x72 hours _ A/W 2022 :  6.11.2022 > 9.11.2022                        1x72 hours_S/S 2023 : 25.5.2023 > 28.5.2023              
                                                                                                             
  

►The weather situation during the monitoring period_25.5.2023 > 28.5.2023 : source_ shmu.sk
-prechod mohutnej búrkovej oblačnosti bez dosahu na konštantnú výšku kvality Q=100% počas celej dĺžky monitoringu z dôvodu vysokej
signálnej rezervy
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12149-v-weather-conditions-05-2023-00-storm-clouds      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12149-v-weather-conditions-05-2023-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12149-v-weather-conditions-05-2023-02                                                                                                                                                        
                                                                                                  
►12 149 V_16 APSK Multistream _ Online video demonstration : S/S 2023 P-Modus > 26/27/28.5.2023
 

             

                       
 

.     

         

                  Eutelsat 9B-9.0°E-Italy Ku : 12 111 MHz_V-Cairo Communication

                > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-3-4 <

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                   

                 - Báza pre porovnanie _ The comparison base : A/W  <>  S/S -
                
SNR _ TBS 5927 & špička kvality za 72 hod. : 15,5 dB  < 16,8 dB  (1x16,9 dB)

                MER _ Metek HD & okamžitá špička kvality  :  15,2 dB  <  16,5 dB 
                SNR/E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008      :  14,8 dB  <  16,2 dB

                                                                                                                    

                 Power modus®  : A/W                                                Power modus®  : S/S
                 Modus výkonu® : J/Z                                                  Modus výkonu® : J/L

                             6.11.2022 > 13.11.2022                                                                                 19.5.2023 > 30.5.2023

    

                METEK HD-peak quality : MER=15.2 dB                                                              METEK HD-peak quality : MER=16.5 dB                            
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-spectrum-analysis-aw modes 2022-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-spectrum-analysis-ss modes 05-2023-n   
                        
               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-aw2022-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-aw2022-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-aw2022-03                                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-ss modes-05-2023-a-     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-ss modes-05-2023-b-     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-ss modes-05-2023-c-                                                                                                                                                                                                                                             

     TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: A/W 2022-SNR peak=15.5 dB                TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: S/S 2023-SNR peak=16.8 dB     
          D
aily changes in peak quality : 15.3 > 15.5 > 15.4 dB_SNR                          Daily changes in peak quality : 16.9 > 16.7 > 16.8 dB_SNR  
                          A/W 2022 :  6.11.2022 > 9.11.2022                                                              
S/S 2023 : 19.5.2023 > 22.5.2023                                         

                                            1x72 hours                                                                                             1x72 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-aw2022-01-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-ss2023-01-n       
 
            A/W_11-2022 : quality progression per unit time t=72 hours                        S/S_05-2023 : quality progression per unit time t=72 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-snr-prooving-aw2022-01-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-snr-prooving-ss2023-01-n                 
S/S 2023 P-Modus_TBS/SNR quality _f=12 111 MHz_S/S 2023_Normal peak quality recurring every day in the S/S 2023 performance mode
: SNR=16.8 dB + proof  

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12111-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-00        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12111-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-01              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12111-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-02                                                                                                                                               

 
S/S 2023 P-Modus_E2/SNR-Octagon SF 4008 quality_f=12 111 MHz : Typická amplitúda kvality v jednotke SNR/dB zobrazovaná
jedným z najpoužívanejších 4K receiverov v Európe značky Octagon SF 4008 s OS Enigma 2 a IMG OpenATV 7.1.
 
                         30.5.2023/online video demonštrácia v dĺžke 5 min. >  Octagon SF 4008 : 12 111 MHz_V > SNR peak=16,2 dB

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-12111-mhz-v-ss-p-modus-octagon-sf4008-quality-peak-n                                                                    
 

 
►The demonstration of 72 hours of signal monitoring results in an online video demonstration excludes any doubts and discussions about the reality
of the achieved quality values
-online video ukážky majú neporovnatelne vyššiu dôkaznú hodnotu ako akékoľvek fotografie,čo je dôvodom prečo sa v tejto druhej fáze monitorovania
zdržím uverejňovania priebežných stavov v časových krokoch po typicky +24 hodín, ako som tak konal v prvej fáze a nijako sa tým nezníži kvalita a ani
relevancia mojej vedecko-výskumnej práce,pretože online a z hľadiska času násobne verifikované video ukážky sa nedajú zmanipulovať
-detaily o poveternostnej situácii zo zdrojov shmu.sk sú súčasťou video prezentácií

                            A/W 2022 :  6.11.2022 > 9.11.2022                                                         S/S 2023 : 19.5.2023 > 22.5.2023                                                                                                                     

       

►The weather situation during the monitoring period_19.5.2023 > 22.5.2023 : source_ shmu.sk

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-weather-conditions-05-2023-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-weather-conditions-05-2023-02     
                                                                                                  
12 111 V_16 APSK Multistream _ Online video demonstration : S/S 2023 : 22.5.2023
          

 

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Multistream standard-satellite reception-copyright : 
                                  
 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank