Amos-3-7-yes-israel-center-middle-east-beam-reception

 

                  dxsatcs.com-about us

 

 

                                              

 

          European center of YES ISRAEL-D.B.S. tv service reception

  AMOS 3/7 at 4.0°W-MIDDLE EAST BEAM (V+H)

                                                  by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                       

                                                                  (Last update date : 18.8.2021)

►posledné novinky v centre :

►18.8.2021 : 10 926 V YES Izrael_Ako prvý v dejinách slovenského satelitného príjmu autor Roman Dávid dokazuje dosiahnutie
exemplárneho stavu v kvalite príjmu v kvantite 4x24 hodín v diagrame Middle East v aktuálnych výkonových mikrointenzitách
z družice Amos 3 na 4°W

►4.8.2021 : LIMITA ako jeden zo základných pojmov matematickej analýzy v kontexte príjmu dátového toku s kódovaním ACM/VCM
v spektre TP (Y) družice Amos 7-3,9°W na f=11 088 H vo vyžarovacom diagrame Stredný východ ako súčasť zadania pre praktické
cvičenia od  autora Romana Dávida

►21.7.2021 : Text zadania pre praktické cvičenia (úlohy) od autora Romana Dávida asociované s dátovým tokom na C/f=11 040 MHz
na ktorom je aplikovaná technika adaptívneho a variabilného kódovania + modulácie ACM/VCM v štandarde DVB-S2,ktorý je koncentrovaný do
(stredne až nízkovýkonovej>stredoeurópskej) časti frekvenčného spektra pásma 11 GHz (SHF) konkrétne TP (X)=11 046 MHz_H
vo vyžarovacom diagrame stredný východ družice Amos 7 na 3,9°W
.

►16.6.2021 : Názov štúdie : Autor Roman Dávid skúma a analyzuje vzťah medzi počtom nosných,ktoré konštantne zdielajú danú šírku pásma
TP "X" na f=11 046 MHz s BW=54 MHz a výsledným signálnym modelom,alebo kontinuitou priebehu LOCKU nosnej na f=11 052 MHz
vo vyžarovacom diagrame stredný východ družice Amos 7 na 3,9°W .

2.2.2021 : Názov prípadovej štúdie : Roman Dávid týmto vykonáva druhú previerku kvality (po prvej na f0=11 426 H družice Astra 2E)
na ním navrhnutom systémovom riešení s novým primárnym žiaričom a na príklade signálneho monitoringu v trvaní 2x po 24 hodín
nespochybniteľne dokazuje signálny model celodenne stabilného príjmu bez jednej pixelácie na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz_V
z družice AMOS 3-4,0°W

                                                                                                                                     
►15.9.2020 : Práve dnes bola opätovne reaktivovaná izraelská feed linka z družice Amos 7 a neustále vysiela nešifrovaný obsah
cez f=11 067 Mhz v diagrame stredný východ/Middle East + aktuálne parametre prenosu ...Z technického hľadiska náročnosti
pre stabilný príjem v oblasti strednej Európy,patrí tento feed prenos k tým vôbec najzložitejším v spektre H vektora vlnenia .... 
                                                                                         

►13.9.2020 : Autor Roman Dávid prezentuje možnosť každodenného a zároveň kontinuálne prítomného LOCKU nosnej paketu YES
na f=11 474 MHz v typickej dĺžke 2-5 hodín,ktorá súvisí s identifikáciou a odstránením HW anomálie z reťazca spracovania signálu
v 1.MEF a nadväzujúcu možnosť  zadefinovania signálneho modelu pre túto frekvenciu.

23.8.2020 : OKAMIH DEJÍN EURÓPSKEHO VÝZNAMU: STAV CHYBOVOSTI CBER<1.0E-07 v diagrame "MIDDLE EAST" družice
AMOS 7 na 3,9°W v strednej Európe ako jednoznačný dôsledok limitne dostupnej SIGNÁLNEJ ANOMÁLIE mimoriadneho rozsahu,
ktorú dnes autor Roman Dávid v premiére zadefinuje ...

16.8.2020 : PREMIÉRA od autora Romana Dávida : PRVÝ kontinuálne prítomný (stabilne detekovatelný) LOCK nosnej KAN Izrael
na f=11 113 MHz v centrálnej európskej zóne z družice AMOS 7-3.9°W s amplitúdou kvality až MER=9,2 dB ...

8.8.2020 : Identifikácia a  odstránenie HW anomálie,ktorá vylučovala prítomnosť kontinuálneho LOCKU nosnej prenosu na f=11 554 MHz
rádovo v jednotkách hodín denne,inými slovami definovanie signálneho modelu.

25.7.2020_11 474 & 11 553 MHz_V_YES Izrael : Autor Roman Dávid analyzuje časť z vertikálneho frekvenčného spektra od 11 400
do 11 600 MHz satelitu AMOS 7-3,9°W a demonštruje aktuálne kvalitatívne hladiny na dvoch transpondéroch izraelského paketu YES
na f1=11 474 (pri FEC 3/4) a f2=11 553 MHz (pri FEC 5/6) v stredoeurópskej zóne príjmu s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm.

 
18.7.2020_11 554 MHz_V_YES Izrael : signálny model zo dňa 17.7.2020 stojaci na stabilnej forme uzamknutia tejto nosnej prenosu v trvaní
minimálne 6 až 10+ hodín denne ostáva platný aj dnes a jeho atribút v otázke veľkosti signálnej rezervy vo výške okolo 1 dB/MER ostáva
taktiež konštantný.Poveternostné podmienky pri analýze boli plne porovnatelné so včerajškom (pravidelné ďažďové prehánky) a zber dát
z frekvenčného spektra prebiehal približne v rovnakom čase,čo zároveň dokazuje že sa v prvom prípade nejednalo o náhodný,neopakovatelný
a krátkodobý signálny jav respektíve nárast kvality príjmu len na tomto transpondére (v mieste príjmu mesta Lučenec),lebo VF signálna prax
v zemepisných zónach spadajúcich do kategórie "Out of Footprint" pozná aj tento jav alebo stav a pravdepodobnosť že by provajder navýšil
vysielaci výkon je v tomto prípade blízka alebo rovná nule.

17.7.2020_11 554 MHz_V_YES Izrael : autor Roman Dávid týmto prechádza len z pôvodne spektrálnej kvantifikácie vertikálneho vektora vlnenia
v rozsahu od 11 450 do 11 550 MHz,postavenej len na demonštrácii reálnej prítomnosti alebo neprítomnosti jednotlivých nosných paketového
prenosu vo frekvenčnom spektre v definovanej zemepisnej polohe,na súčastnú a zároveň vôbec prvú demonštráciu uzamknutia a kvality príjmu
nosnej izraelského tv paketu YES na f=11 554 MHz,ktoré kontinuálne,čiže bez výpadkov v možnosti uzamknutia,trvá od približne 6:00 ráno,už
okolo 6 hodín (v mieste príjmu mesta Lučenec dňa 17.7.2020) s oscilujúcou rezervou v kvalite od 0,5 do 1 dB/MER aj napriek neustávajúcim dažďovým
prehánkam.Dnes som zároveň aktualizoval "Signálny model" a rubriku "Analýza kvality príjmu"
 
                 
 

 

DX Satellite Reception analysis
►Reference frequency "f0"
►Signal model for a defined point of reception
►Frequency spectrum and reception quality analysis from 10 700 to 11 750 MHz_V+H,
►List of frequencies,UK Spot beam,Videos ...


Názov výskumného projektu:Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme

►Autor Roman Dávid v tomto prípade zvlášť stanovuje jednu Referenčnú frekvenciu "f0"pre každú z ortogonálnych
polarizačných rovín V+H
sústredených do dvoch rozdielnych (z hľadiska intenzity výkonu a pokrytia zemského povrchu)
stredo alebo blízko východných vyžarovacích diagramov "Middle East" satelitov Amos 3 a Amos 7,ktoré na jednej strane potvrdzujú
koncentráciu/sústredenie vysielania do daného diagramu ale hlavne verifikujú prítomnosť ekvivalentnej hladiny zisku antény
k stanovenému priemeru D=450 cm,
pre región strednej a východnej Európy,čo je zmyslom a podstatou celého
autorovho výskumného projektu_viď porovnávací test
►Autor v porovnávacom teste príjmu na "f0" demonštruje a dokazuje naplnenie teoretického (a v mnohých praktických aplikáciách
nedosiahnutého)predpokladu o náraste zisku antény,respektíve kvality príjmu v porovnaní priemerov sekundárnych radiantov 370/450 cm
Atribút referenčnosti pre dve z definovaných Referenčných frekvencií "f0"je konkrétne v tomto prípade naplnený na 100%
z dôvodu plne stabilného príjmu v rozsahu 24/7 aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach

Autor stanovuje špecifický "signálny model" pre každý z transpondérov,pričom platí podmienka že pravdepodobnosť
jeho naplnenia je vyššia ako 95% pre horizontálne polarizované vektory vlnenia
Autor analyzuje frekvenčné spektrum a kvalitu príjmu v rozsahu od 10 700 do 11 750 MHz
Autor prezentuje výsledky príjmu izraelského platneného TV okruhu YES sústredeného do vyžarovaciaho diagramu
"Stredný východ"v jednom multiplexnom zobrazení,pri ktorom sleduje typicky 2 až 5 streamov na jednej obrazovke+jeden
verifikačný stream s  reálnou kvalitou satelitného príjmu v meste Lučenec na výstupe z antény Prodelin 4.5m

 

           Roman Dávid týmto otvára prvé výskumné centrum v európskom kontexte satelitného príjmu,
                    špecializované na analýzu izraelskej satelitnej tv siete YES z družíc AMOS 3 a 7

Zakladateľ Think-Tanku Roman Dávid týmto otvára prvé výskumné centrum tohto druhu v Európskom kontexte družicového príjmu,
zamerané na výskum a analýzu príjmu izraelskej TV siete YES z družíc Amos 3/7 na 4,0°W,pričom jej príjem je len prostriedkom
(nie primárnym cieľom*) k demonštrácii a verifikácii ekvivalentnej hladiny RX zisku pre príjmacie antény s priemerom od D=370 cm
v definovanej zemepisnej oblasti. Autor sa vo svojich výskumoch sústredil na vlnenia vo vertikálnej polarizácii,koncentrované
do stredovýchodného vyžarovacieho diagramu "Middle East",stanovuje dve Referenčné frekvencie "f0" zvlášť pre Vertikálnu
(10 926 MHz-Knesset Channel) aj pre Horizontálnu (11 062 MHz-METV)  rovinu vlnení,na ktorých demonštruje celodennú formu
stabilného príjmu s relatívne (V) vysokou signálnou rezervou,stanovuje detailný signálny model pre každý z transpondérov,
uskutočňuje porovnávací test vzťahu zisku antény "G" k stanovenému priemeru "D" ako praktický dôkaz naplnenia teórie v praxi
medzi sekundárnymi radiantami Prodelin s D=370 a 450 cm na identickej referenčnej frekvencii "f0",popisuje špičku v kvalite príjmu
s takmer každodennou periodicitiou výskytu a tak ďalej ...

Európskej expertnej verejnosti týmto predkladám komplexný,objektívny a hlavne na každý detail zameraný sumár poznatkov z mojej
dlhoročnej výskumnej činnosti v oblasti družicového príjmu zo stredovýchodného diagramu satelitov Amos 2,3,7,ktorý sa týmto stáva
ďalším zo základných kameňov alebo pilierov na ktorých stojí celý výskumný projekt s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly
s priemerom D=180-450 cm "

*poznámka _Primárnym cieľom je výskumná činnosť a verifikácia RX zisku antén v európskej zemepisnej oblasti,nie demonštrácia možnosti
dekódovania systému podmieného prístupu VIDEOGUARD a následné nekonečné čumenie do "TV BEDNE" na častokrát bezobsažné
a bezcenné tv vysielanie rôznych dôležito sa tváriacich pseudo umelcov alebo takzvaných influencerov,lebo podobného obsahu
z tejto "emocionálnej tv žumpy" máme kopu aj v našich zemepisných končinách.

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam : Názov výskumného projektu_The name of the research project
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

             

                           ►10 972 MHz-V. pol.-tp 1L-Amos 3 at 4.0°W_Middle East beam : YES  HD ISRAEL
Multiplexné zobrazenie štyroch živých HD streamov a jedného verifikačného HD streamu s okamžitým stavom v signálnej kvalite odvodenej
od hladiny "SNR". Konkrétne dňa 15.5.2020 signálna kvalita oscilovala v rozsahu amplitúdy MER=6-7,4 dB,čo umožňovalo stabilný príjem
bez výpadkov a pixelácie v trvaní okolo 165 minút v časovom okne od 8:30 do približne 11:15 predpoludním aj napriek výrazne zhoršeným
poveternostným podmienkam (dažďa),ktoré v tom čase panovali v mieste príjmu Lučenec/Slovenská republika.Signálny model pre konkrétne
túto frekvenciu je aktívny takmer každý deň v rozsahu ranných  a predpoludňajších hodín,v časovom okne od 8:00 do 11.30 a.m,čiže nejedná
sa o akúkoľvek formu náhodného LOCK-u nosnej,ktorého necyklickosť,alebo náhodnosť vo výskyte,vylučuje jeho zaradenie do akejkoľvek
modelovej signálnej formy,alebo situácie.
   

    dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-10970-mhz-v-yes-israel-hd-sat-multiplex-first-07-2020-n          
   
                                
 

►►Amos 3/7-4.0°W : General specifications / Technical profile                                         

                                                      source : www.amos-spacecom.com
                                                                          
                     AMOS 3                                                 Amos 7 (Asiasat 8)                                                      
    download                            staihnut pdf                              
           download brochure                                        download brochure                                   

►Amos 3/7-4.0°W : Frequency Plan for the regions EUROPE & MIDDLE EAST & NORTH AMERICA

  AMOS 3/ME downlink :10 700 - 11 700 MHz _linear V+H            AMOS 7/ME downlink : 10 700 - 11 750 MHz_linear V+H
           amos-3-downlink-frequency-plan-middle-east-beam                                amos-7-downlink-frequency-plan-middle-east-beam--                                          
                                                                                                                             
                                        
                   AMOS 3  frequency plan                                                            Amos 7 frequency plan   
                     download pdf document                                                                    download                         
                                                      
 

►►AMOS 3/7-4.0°W-BEACON FREQUENCIES : 11,450.345 MHz_Middle East (H) ... Amos 7

amos-3-7-at-4-west-beacon-frequencies-ku-band

                  Beacon frequency identification in the Middle East (H) frequency spectrum : 11 450 MHz        
                           SPAN 200 kHz                                                                              SPAN 100 kHz
       dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11450-mhz-beacon-frequency-200-khz-span-w                                dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11450-mhz-beacon-frequency-100-khz-span-w                                                     

                        
                                              

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam-reception : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
10 758 MHz -V-
     

YES Israel

27 500
 
5/6 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
    Videoguard
            10 926 MHz -V-
V_REFERENCE FREQUENCY "f0"

YES Israel

27 500 5/6 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
    Videoguard
  Knesset Channel         FTA
  Hala TV         FTA
  Schopping channel         FTA
11 972 MHz -V-
   

YES Israel (HD)

30 000 2/3 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
     Videoguard
10 998 MHz -V-

YES Israel (HD)

15 000 2/3 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
     Videoguard
11 008 MHz -H- ?
 
? ? Middle East H It depends on the geographic
                   location
?
11 025 MHz -H- ACM DATA 7 200 ! ACM ! Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/data
11 030 MHz -V-

YES Israel

27 500 3/4 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
   Videoguard
11 035 MHz -H- KAN Israel
 
6 083 2/3 Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
  KAN 11         MPEG-4/HD/FTA
  Makan 33         MPEG-4/HD/FTA
11 040 MHz -H-

ACM DATA

500 ACM Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/data
11 052 MHz -H-
     

HARASHUT HASHNIA Israel

8 518 2/3 Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD/FTA
  Ch12 Keshet         FTA
  Ch13 Reshet         FTA
11 058 MHz -V-     

YES Israel

13 750 5/6 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 062 MHz -H-  
H_REFERENCE FREQUENCY "f0"

METV

4 500 1/2 Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
  METV-Middle East TV Cyprus + ILTV Israel         FTA
  ISN-It's Supernatural! Network USA         FTA
11 067 MHz -H-

Feed_MIZMOR OB 8 (Israel) ...

3 300 5/6 Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/QPSK/FTA
11 079 MHz -H-  
ACM DATA FEEDS
2 300 ! ACM ! Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/data
11 084 MHz -H- ?
 
         
11 092 MHz -H- ?
 
         
11 079 MHz -V-

YES Israel

9 547 5/6 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 088 MHz -H- ACM DATA
 
11 000
14 200
! ACM ! Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/data
11 103 MHz -V-

YES Israel (4K/UHD)

30 000 3/4 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/UHD
     Videoguard
11 139 MHz -V-

ACM DATA

11 000 ! ACM ! Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S2/data
11 474 MHz -V-

YES Israel

27 500 3/4 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 501 MHz -V-

YES Israel

13 750 5/6 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 525 MHz -V- YES Israel
 
? ? Middle East V It depends on the geographic
                   location
?
11 542 MHz -H- FTA network 3 703 3/4 Middle East H It depends on the geographic
                   location
DVB-S / SD
  SBN International         FTA
  Amazing Discoveries TV         FTA
  The Word Network         FTA
  The Overcomer         Audio pid_3010 Eng
11 553 MHz -V-

YES Israel

27 500 5/6 Middle East V It depends on the geographic
                   location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard


►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam-reception : This is a signal model that is valid in my geographic area

                     TOTO JE SIGNÁLNY MODEL PLATNÝ V MOJEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI

                                                                                                             
Signálny model platný pre HORIZONTÁLNU POLARIZÁCIU v stredovýchodnom vyžarovacom diagrame Middle East H :
 

AMOS 7_Middle East beam_H :11 052 MHz Paket Ch 12+Ch 13 (dva najsledovanejšie komerčné TV okruhy v Izraeli v hebrejskom jayzku_FTA)
AMOS 7_Middle East beam_H :11 062 MHz METV + ISN + ILTV (vysielanie v anglickom jayzku pre,v Izraelských ortodoxných kruhoch tak často
zatracovanú,komunitu Mesiánskych Židov ale aj kresťanov_FTA)

Jedná sa o celodenne stabilný príjem s nasledovnými atribútmi : Analýza,v dĺžke trvania dva mesiace,jednoznačne potvrdila prítomnosť
dvoch cyklicky alebo každodenne sa opakujúcich špičiek v intenzite vyžiareného výkonu EIRP,ktoré sa sústreďujú do časových okien od 9:30 do 10:30
predpoludním a od 19:00 do 24:00 v noci.Výkonové špičky takmer každodenne korelujú s okamžitou kvalitou od 6,5 do 7,5 dB/MER na f=11 052 MHz
a od 8 do 10 dB na f=11 062 MHz .Naopak len jedno výkonové minimum v intenzite EIRP som každodenne identifikoval približne v hodinovom časovom
okne od 6:00 do 7:00 ráno.Pravdepodobnosť že sa naplní tento signálny model je vyššia ako 95%,lebo počas dvojmesačných analýz sa ani jeden krát
nezmenil čas špičky a ani minima v intenzite EIRP v mieste príjmu a  analýz.Mierne sa menila iba každodenná amplitúda v kvalite nie časové
okná alebo pásma v ktorom sa špičky opakujú.

AMOS 3_Middle East beam_H :11 542 MHz SBN,Shalom TV,The Word network
Každodenne sa opakujúca možnosť stabilného LOCKu nosnej je tentoraz limitovaná do niekoľkých navzájom nenadväzujúcich časových okien
v celkovom trvaní od 8 do 15 hodín denne,len s jednou špičkou v intenzite výkonu EIRP a to od 5:30 do 6:30 ráno.

Signálny model platný pre VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU v stredovýchodnom vyžarovacom diagrame Middle East V :

►AMOS 3_Middle East beam_V : 10 926 MHz  YES Israel - jedná sa o najväčšiu a najstaršiu (od 07/2000) platenú satelitnú DVB sieť v Izraeli
s počtom predplatiteľov viac ako 600 000 v roku 2017 a s počtom TV kanálov viac ako 220,ktorej súčasťou je aj nekódované vysielanie
z izraelského parlamentu pod názvom Knesset Channel z tejto frekvencie.

Analýza potvrdila že sa jedná v tomto prípade o trvalo stabilnú formu príjmu aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach,
s permenantne pretrvávajúcou a relatívne vysokou rezervou v kvalite oscilujúcou počas dňa v rozsahu amplitúdy od 7,5 dB až do 9 dB/MER.
(čo je čistá rezerva od 2,5 do 4 dB nad šumovým prahom )

amos 3-7 at 4.0-w-middle-east- beam-valid-signal model-13-9-2020-pf-450-cm-n                                                             

                                                                         download pdf                 
                                                                                download PDF

 

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam : Reference frequency "f0" for -V- polarization : 10 926 MHz 
                                                               
Reference frequency "f0" for -H- polarization : 11 062 MHz


REFERENČNÁ FREKVENCIA PRE VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU : f0=10 926 MHz - YES Izrael

-Zo spektra vertikálne polarizovaných vektorov vlnení paketu YES Izrael satelitov Amos 3 a 7, iba f=10 926 MHz v sebe obsahuje
hlavný atribút jej klasifikácie do kategórie "Referenčná frekvencia f0",pretože intenzita a hlavne relatívne vysoká homogenita
hladiny vyžiarenej energie EIRP v oblasti strednej Európy umožňuje kedykoľvek počas dňa vykonávať verifikáciu zisku sekundárnych
radiatov s  priemerom od D=400 cm+. Prax mi potvrdila že aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach hustého
dažďa,kvalita príjmu oscilovala okolo MER=7,2 dB čo je reálna rezerva okolo 2 dB nad šumovým prahom
.A naopak pri štandardných
poveternostných podmienkach amplitúda kvality osciluje v rozkmite MER=8-10 dB
,pričom jej výskyt nemá presne stanovený
časový rámec a môže sa vyskytnúť prakticky kedykoľvek počas dňa.Nasledovné výsledky príjmu so špičkou SNR=9,9 dB na referenčnej
frekvencii f0=10 926 MHz som zaznamenal pri jasnej oblohe dňa 24.5.2020 o 19:28 stredoeurópskeho času a prax mi potvrdila že sa jedná
o cyklicky sa opakujúci signálny stav a nie o náhodnú a neperiodickú špičku v kvalite.

Demonštrácia ekvivalentnej hladiny zisku G k stanovenémiu priemeru D=450 cm na referenčnej frekvencii "f0" s PF Prodelin 4.5M FIX
                          Satelit Amos 3_Vyžarovací zväzok Blízky východ_V : f0=10 926 MHz _ SNR=9,9 dB
           celodenne stabilný príjem s okamžitou rezervou v kvalite nad šumovým prahom okolo MER=4,9 dB
                                 (sken dát z transpondéra bol vykonaný dňa : 24.5.2020_od 19 do 20 hod.)

PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-ref-f-04    dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-ref-f-03                                                                                                                                   


REFERENČNÁ FREKVENCIA PRE HORIZONTÁLNU POLARIZÁCIU: f0=11 062 MHz METV-Middle East TV + ISN

-Autor Roman Dávid stanovuje frekvenciu "f0=11 062 MHz_H.pol" ako tú kľúčovú čiže referenčnú pre verifikáciu a demonštrovanie
ekvivalentnej hladiny ZISKU G k danému priemeru D
,pre paraboly s minimálnym priemerom od D=300 cm pre príjem z Blízkovýchodného
vyžarovacieho diagramu "Middle East" družice Amos 7 na 3.9°W v oblasti strednej a východnej Európy.Pre Dmin=300 cm platí že sa jedná
len o časovo limitovanú formu príjmu s rezervou v signálnej kvalite okolo 1 dB/MER , rádovo v jednotkách hodín (odhadom 2-3 hodiny v úsekoch
každodenných špičiek v intenzite EIRP v časovom okne od 19:00 do 24:00).

Toto sú hlavné atribúty pre klasifikáciu práve tejto frekvencie do kategórie tých referenčných,čiže"f0" :

Možnosť celodenne stabilného príjmu s oscilujúcou rezervou v kvalite od 2 dB (okolo 6:00 ráno) do 7+ dB (od 19:00 do 24:00) z MER nad šumovým
prahom z tejto frekvencie s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm,ale aj možnosť takmer celodenného príjmu z tejto frekvencie s D=370 cm
a to v priemere 18 až 20 hodín, ale v niektorých dňoch aj 24 hodín denne.(signálny model postavený na celodenne stabilnom LOCK-u  na "f0=11 062 MHz
už so sekundárnym radiantom s  D=370 cm začal byť aktívny od konca mesiaca apríl 2020 a trvá dodnes)

Toto je dôkaz naplnenia teórie v praxi  : porovnanie kvality príjmu na referenčnej frekvencii "f0" na výstupe z dvoch sekundárnych
radiantov s D=370 a  D=450 cm

Toto je praktický dôkaz o tom že celý môj výskumný projekt s názvom "Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším
alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo" má racionálne opodstatnenie a v praxi reálne naplnitelný základ,kedže v mojom nasledujúcom
príklade demonštrujem že navýšenie priemeru sekundárneho radianta o 80 cm v praxi reálne koreluje s nárastom kvality príjmu až o 3 dB/MER.
Moje merania potvrdily že pre niekoho "len" ale z praktického pohľadu "až" okolo 0,7 dB
(pri permanantne oscilujúcej špičke v kvalite príjmu
s amplitúdou +/- 0,3 dB za jednotku 2 sekundy nie je možné tento rozdiel určiť s vyššou mierou presnosti,detaily vo veci výberu LNB nájdete v tejto téme )
z celkového rastu v kvalite príjmu na "f0" súvisí s LNB Invacom SNF-031,lebo som pochopitelne nepoužil jeden a ten istý kus LNB a zvyšných
okolo 2,3 dB súvisí s nárastom v priemere sekundárneho radianta o 80 cm čo takmer do bodky napĺňa výrobcom stanovené hodnoty,
čiže sa mi podarilo naplniť teoretický predpoklad v praxi vlnovej fyziky čo je zmyslom a  podstatou môjho snaženia v tomto výskumnom
projekte,lebo práve toto je ten najväčší a zároveň kľúčový problém celého satelitného príjmu ako takého.

  
     - Porovnanie kvality príjmu na referenčnej frekvencii "f0" na výstupe z dvoch sekundárnych radiantov s D=370 a  D=450 cm -
    
- Comparison of reception quality at the "f0" reference frequency at the output of two antennas with different diameters and with different LNB-s -
                                                               (proof of validity and transfer of theory into practice)

Pre zachovanie objektívnosti výsledku porovnávacieho testu som zber dát  z dvoch sekundárnych radiantov uskutočnil (nie paralelne,z dôvodu že mám len
jeden ks digitálneho analyzátora s ciachovanými údajmi meraní) v jednom časovom okne v dĺžke okolo 30 minút,dňa 21.5.2020 od 23:00 do 23:30 CET

               PF Prodelin 3.7M FIX_Amos 7_Middle East beam H : f0=11 062 MHz _ CBER=>1.0E-2 _ MER=7,0 dB
                                          rezerva v kvalite príjmu nad šumovým prahom je okolo MER=4,5 dB

PF Prodelin 370cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01  PF Prodelin 370cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-test-result-02   PF Prodelin 370cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-test-result-03             

              PF Prodelin 4.5M FIX_Amos 7_Middle East beam H : f0=11 062 MHz _ CBER=>2.0E-3 _ MER=9,7 dB
                                             rezerva v kvalite príjmu nad šumovým prahom je okolo MER=7,5 dB

PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01  PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-reference-frequency-f0-11062-h-metv-test-result-02  PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-reference-frequency-f0-11062-h-metv-test-result-03                                                                             
   

►Peak in reception quality : the peak in reception quality, which I measured at the "f0" - reference frequency for horizontal polarization,
occurs several times a week

-v predchádzajúcom porovnávacom teste som vychádzal z typických,inými slovami štandardne a každodenne meratelných signálnych hladín.
Niekoľkokrát do týždňa som ovšem nameral na referenčnej frekvencii "f0" špičku v kvalite príjmu,ktorú som ale z dôvodu zachovania
objektivity v porovnávacej báze nestanovil ako tú východiskovú,lebo sa jedná o necyklickú,inými slovami nie každodenne dosiahnutelnú
amplitúdu v kvalite  na základe ktorej nemôžem derivovať platné závery.

PF Prodelin 4.5M FIX_Amos 7_Middle East beam H : f0=11 061 MHz _ CBER=>1.6E-3 _ MER=10 dB     (21.5.2020)                                            

PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01 PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-peak-in-reception-quality-test-result-02   PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-peak-in-reception-quality-test-result-03                                    

                                                                                          

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

AMOS 3/7 at 4.0°W-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 700 - 11 750 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement 03/04/05  -  2020
Elevation angle 30 °
Weather conditions clear sky
Air temperature 0 > +25°C
Altitude above sea level 194 m

 

Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H : Footprint/Beam & Place of satellite reception and measurement

                                                        AMOS 3 at 4.0°W : Middle East footprint-beam-spot (KU band)

 amos-3-middle-east-footprint-beam-spot-place-of-reception-01-n  Amos-3-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-n    

                                                              AMOS 7 at 3.9°W : Middle East footprint-beam-spot (KU band)

 amos-7-middle-east-footprint-beam-spot-place-of-reception-01-n   Amos-7-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-n                                                                                                                                                                  

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

►10 700 > 11 700 MHz-Middle East beam - Vertical polarity : frequency spectrum analysis
 
                                 
                    SPAN 500 MHz                                                  Quantification from the spectrum of a -V- vector
              10 900 > 11 200 MHz                                           in the range from 11 474 to 11 553 MHz_23.6.2020
             dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-10900-11200-mhz-w-                        dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11474-11553-mhz-23-6-2020-w                 

►10 700 > 11 700 MHz-Middle East beam - Horizontal polarity : frequency spectrum analysis

                               SPAN 200 MHz                                                                SPAN 50 MHz
                         11 000 > 11 115 MHz                                11 541 MHz + beacon frequency>11 450.345 MHz
             dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-h-spectrum-analysis-11000-11200-mhz-w-                        dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11541-sbn-shalom-tv-w- 
                                                                  
                                                                                                                                                                          
             

►►Amos 3/7-4°W-Middle East beam V+H: analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

10 926 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model >  24/7_celodenne stabilný LOCK nosnej každý deň aj pri výrazne
zhoršených poveternostných podmienkach (Relatively high instantaneous reserve in reception quality around 3.5-5 dB/MER
above the treshold)

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-011 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-ref-f-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-003                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                       

10 972 MHz _V_ YES HD Izrael : AKTÍVNY Signálny model > 8:30-11:30 a.m._ stabilný LOCK nosnej takmer každý deň
v trvaní od 15 do cca 180 minút

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10972-mhz-v-yes-hd-israel-01 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10972-mhz-v-yes-hd-israel-02   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10972-mhz-v-yes-hd-israel-03                                                                                                                                                           

10 998 MHz _V_ YES HD Izrael : AKTÍVNY Signálny model > 8:30-11:30 a.m._ stabilný LOCK nosnej v trvaní
od 15 do cca 90 minút typicky jeden až dva krát do týždňa     

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10998-mhz-v-yes-hd-israel-01  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10998-mhz-v-yes-hd-israel-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10998-mhz-v-yes-hd-israel-03                                                                         

11 025 MHz _H_ ACM DATA : stabilne prítomný dátový kanál

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11025-mhz-h-acm-data-01-n                                                           
                                                   

11 030 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od 8 do cca 15 hodín

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11030-mhz-v-yes-israel-01  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11030-mhz-v-yes-israel-02 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11030-mhz-v-yes-israel-03                                                                            

11 034 MHz _H_ FEEDS : nepravidelné,príležitostné a hlavne nekódované  "FEEDS" prenosy so špeciálnym obsahom prevažne z Izraela
v hebrejskom jazyku,v dĺžke od jednotiek minút až do desiatok hodín + video ukážky (aktivita a  čas spustenia SNG/DSNG feeds kanálov
z Izraela nie je vopred nikde verejne ohlasovaná podobne ako technické parametre samotných FEEDS liniek,ktoré nie sú fixné a môžu sa
nepravidelne meniť)

                                                                 
dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11033-mhz-h-feeds-israel-n          

11 052 MHz _H_ Channel 12 Keshet + Ch 13 Reshet Izrael : 24/7_ stabilný LOCK nosnej každý deň aj pri výrazne
zhoršených poveternostných podmienkach (High instantaneous reserve in reception quality around 4 dB/MER above the treshold)

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11052-mhz-h-channel12-keshet-israel-signal-scan-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11052-mhz-h-channel12-keshet-israel-signal-scan-02   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11052-mhz-h-channel12-keshet-israel-signal-scan-03                                                                                                     

11 058 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň v trvaní od dvoch do cca piatich hodín

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11058-mhz-v-yes-israel-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11058-mhz-v-yes-israel-02 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11058-mhz-v-yes-israel-03                                         

11 062 MHz _H_ METV+ISN+ILTV : AKTÍVNY Signálny model > 24/7_celodenne stabilný LOCK nosnej každý deň aj
pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach_(High instantaneous reserve in reception quality around 7-8 dB/MER
above the treshold)

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11062-mhz-h-METV-ISN-signal-scan-01 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11062-mhz-h-METV-ISN-signal-scan-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11062-mhz-h-METV-ISN-03                                            

11 067 MHz _H_ FEEDS : nepravidelné,príležitostné a hlavne nekódované  "FEEDS" prenosy so špeciálnym obsahom prevažne z Izraela
a v hebrejskom jazyku,v dĺžke od jednotiek minút až do desiatok hodín + video ukážky (aktivita a  čas spustenia SNG/DSNG feeds kanálov
z Izraela nie je vopred nikde verejne ohlasovaná podobne ako technické parametre samotných FEEDS liniek,ktoré nie sú fixné a môžu sa
nepravidelne meniť)

   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-02   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-03  

11 079 MHz _H_ ACM DATA : DATA FEEDS

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-h-acm-data-n            

11 079 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od štyroch do cca ôsmich hodín

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-mhz-v-yes-israel-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-mhz-v-yes-israel-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-mhz-v-yes-israel-03                                                             

11 113 MHz _H_ KAN 11,MAKAN : AKTÍVNY Signálny model sa práve tvorí - pripravuje

dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-online-scan-16-8-2020-001  dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-online-scan-16-8-2020-002   dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-01                                                                          

11 139 MHz _V_ ACM DATA : stabilne prítomný dátový kanál

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11139-v-acm-data-n  

11 474 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od dvoch do cca piatich hodín

dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-online-scan-3-9-2020-01 dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-quality-scan-3-9-2020-02   dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-nit-scan-3-9-2020-03                                                                                                                                                                

11 542 MHz _ H _ SBN,Shalom TV,The Word Network : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od 8 do 15 hodín
(Instantaneous reserve in reception quality around 1.5 dB/MER above the treshold)

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-01 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11541-h-sbn-shalom-word-02 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11541-h-sbn-shalom-word-onlinescan-03                                                                                                              

11 554 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > v závislosti od okamžitého stavu v atmosfére je možné demonštrovať
stabilný lock nosnej v rozsahu od dvoch do cca piatich hodín denne

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-israel-11-8-2020-001   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-israel-18-8-2020-002   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-israel-8-8-2020-003                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                              

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H: YES Israel_gallery from the reception of the Israeli television
network YES in multiplex and in single mode

 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-005 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-004 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-006  

dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-001 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-002  dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-003 

dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-008 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-11052-h-ch12-ch13-multiplex-007   dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-10926-v-yes-multiplex-009                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H : video gallery

       ( prípadné mrznutie v streamoch,nijako nesúvisí s nedostatočnou kvalitou v mieste príjmu )

......
 
......
 
......

......

......
 

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H : my research activity in this orbital position for the last 15 years

PF 450 cm : AMOS 7 at 3.9°W-Middle East beam H ............. 2018

PF 450 cm : AMOS 3 at 4.0°W-Middle East beam-V ............. 2015
11 474 MHz-V_YES : AMOS 3 at 4.0°W
► 11 510 MHz-V_YES : AMOS 3 at 4.0°W
TP 5_Middle East TV... : AMOS 3 at 4.0°W
TP 6_IBA Ch ... : AMOS at 4.0°W

PF 300/240 cm : AMOS 2 at 4.0°W-Middle East beam V ..... 2005-2008
 

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2021 / Slovak republic